Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař 7.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řizení rizik a katastrof I. (IROP2)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

VÝBĚR projektů doporučených k financování - 7. výzva MAS Vladař IROP 2

Dne 29. 7. 2019 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, kde byl sestaven seznam vybraných projektů doporučených k financování.

Do 7. výzvy MAS Vladař byly podány a zaregistrovány 2 žádosti, které byly hodnoceny v rámci výběru projektů ze strany Rozhodovací komise MAS Vladař.

přílohy článku ke stažení:

 • Seznam vybraných projektů doporučených k financování
 • Zápis z jednání Rozhodovací komise MAS Vladař (též možnost také stažení z příloh výzvy)

Výsledkem jednání Rozhodovací komise MAS Vladař byl sestavený a schválený SEZNAM VYBRANÝCH PROJEKTŮ doporučených k financování v rámci výzvy "7.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řizení rizik a katastrof I. (IROP2). Bližší informace naleznete v příloze tohoto článku. Rozhodovací komise MAS Vladař postupovala při výběru projektů a jejich pořadí dle schválené a platné směrnice č. 01 MAS Vladař - Interní postupy. Projekty, které jsou součástí seznamu byly předány prostřednictvím interní depeše přes systém MS2014+ na CRR operačního programu IROP. V tomto kroku hodnocení bude žadateli přidělen hodnotitel již z CRR (IROP), kdy nyní bude probíhat závěrečný krok hodnocení, který již není v kompetenci MAS Vladař, a to závěrečné ověření způsobilosti projektu. Pro projekty, které splní podmínky závěrečného ověření způsobilosti, bude ze strany ŘO IROP vydán právní akt.

 

Výše stanovené alokace CZV (celkové způsobilé výdaje), která byla určena pro 7. výzvu MAS Vladař:

 • Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu7. výzva MAS Vladař IROP - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof I. (IROP2)“ byla odsouhlasena v celkové výši (95% alokace pro MAS + 5% spoluúčast žadatele): 3.484.220,00 Kč
 • Celková alokace, která bude čerpána v součinnosti s přijatými žádostmi, které splnily formální hodnocení a přijatelnost projektu a věcné hodnocení bude v celkové výši (95% alokace pro MAS + 5% spoluúčast žadatele): 1.581.516,00 Kč
 • Zbývající alokace výzvy, tedy nevyčerpaná částka alokace (95% alokace pro MAS + 5% spoluúčast žadatele): 1.902.704,00 Kč

 

Jelikož nebyla v důsledku doporučených projektů k financování překročena určená výše alokace výzvy a do výzvy byly podány a zaregistrovány žádosti ve výši CZV 1.581.516,00 Kč, která nepřekročila alokaci výzvy, nebyl ze strany „RK MAS“ řešen seznam „Náhradních projektů“.

 

Vybrané projekty / žádosti, které mají nejvyšší dosažené bodové hodnocení a jsou doporučené k financování:

 • Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0011675
  • Název projektu: Nafukovací stan s příslušenstvím a přívěsný vozík pro Žlutice
  • Žadatel: město Žlutice
  • Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 75 bodů
  • Výše alokace CZV uvedeného v žádosti: 790.758,00 Kč
  • Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 1.
 • Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0011676
  • Název projektu: Nafukovací stan s příslušenstvím a přívěsný vozík pro Toužim
  • Žadatel: město Toužim
  • Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 75 bodů
  • Výše alokace CZV uvedeného v žádosti: 790.758,00 Kč
  • Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 2.

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 7.8.2019