Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ /

IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Ke stažení:

Stáhnout vše

Principy a podporované aktivity "Sociálního podnikání":

 • Principy sociálního podnikání
  • Sociální prospěch
  • Ekonomický prospěch
  • Environmentální prospěch
  • Místní prospěch
 • Podporované aktivity
  • Vznik nového sociálního podniku
  • Rozšíření podniku
  • Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ

Struktura financování v operačním programu IROP 4:

 • Podpora bude poskytována formou dotace
 • Podíl financování z celkových způsobilých výdajů
  • EFRR 95 %
  • příjemce 5 %

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt:
- není stanovena (pravidla určí výzva MAS Vladař)

Maximální výše podpory z EFRR na jeden projekt:
- do výše nevyčerpaného limitu podpory de minimis (pravidla určí výzva MAS Vladař, za dodržení těchto uvedených podmínek)

Celkový součet podpor de minimis, poskytnutých jednomu příjemci, nesmí za předchozí dvě rozhodná období (účetní období nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců) a v běžném fiskálním roce přesáhnout 200 000 EUR. Podpora podniku, který provozuje silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu, nesmí přesáhnout 100 000 EUR za tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období. Více o podoře de minimis v kapitole dokumentu Specifikcá pravidla pro žadatele a příjemce, kapitola č. 3.11.

Způsobilé výdaje:

 • musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a specifického cíle 2.2,
 • musí přímo souviset s realizací projektu,
 • musí vzniknout a být vynaloženy v období od 1. 1. 2014 do data ukončení realizace projektu podle Rozhodnutí,
 • musí být doloženy průkaznými doklady,
 • nesmí přesáhnout výši výdajů uvedenou v každé jednotlivé smlouvě uzavřené s dodavatelem, příp. v jejích dodatcích,
 • při rozšíření podniku se způsobilé výdaje projektu týkají pouze rozšíření kapacity podniku,
 • nákup použitého dlouhodobého hmotného majetku je způsobilým výdajem, pokud je jeho pořizovací cena nižší než výdaj na nový majetek; majetek bude oceněn znaleckým posudkem podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů; zároveň platí podmínka, že současný nebo některý z předcházejících vlastníků tohoto majetku v posledních pěti letech před předložením žádosti o podporu z IROP neobdržel dotaci z veřejných zdrojů na uvedený majetek.

 

Specifický cíl strategie:

2.2.1. Vznik a rozvoj aktivit v oblasti sociálního podnikání

Název opatření:

IROP4: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Vazba na specifický cíl IROP:

Tematické zaměření: SC 2.2. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Vazba na investiční prioritu: SC 4.1 Komunitně vedený místní rozvoj

Popis opatření:

Cílem je podpořit podnikatelské prostředí zohledňující potřeby a specifika cílových skupin při jejich začleňování na trh práce a zohledňující potřeby a možnosti regionu.

Typy projektů:

 • Výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků – podpora je cílena na vznik a rozvoj sociálních podniků, jedná se o aktivity, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí, vhodné je provázání investičních potřeb s aktivitami, které v této oblasti budou realizovány prostřednictvím OP Zaměstnanost
 • Bude podporován nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání, podpora nemůže být chápana pouze jako dotace na zřízení pracovních míst pro znevýhodněné zaměstnance, ale jde o investiční podporu vznikajících a udržitelných podnikatelských aktivit, které budou nadále ověřovat a rozvíjet koncept a principy sociálního podnikání

Příjemci podpory:

 • Osoby samostatně výdělečně činné
 • Malé a střední podniky
 • Obce
 • Kraje
 • Organizace zřizované nebo zakládané kraji
 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církve
 • Církevní organizace

Minimální a maximální výše:

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS.

Principy preferenčních kritérií:

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.

Výsledky:

INDIKÁTORY VÝSLEDKU

Kód NČI2014+

název indikátoru

1 04 11

Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním

INDIKÁTORY VÝSTUPU

Kód NČI2014+

název indikátoru

1 00 00

Počet podniků pobírající podporu

1 01 02

Počet podniků pobírající granty

1 01 05

Počet nových podniků, které dostávají podporu

1 03 00

Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)

1 04 00

Zvýšení zamětsnanosti v podporovaných podnicích
1 04 03 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny

Aktuality k tématu IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání:

© MAS Vladař 2016