Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Program rozvoje venkova 2014-2021 /

Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (PRV9)

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

a) Veřejná prostranství v obcích

 • Oblast podpory: Podpora je zaměřena na obnovu veřejných prostranství specifikovaných níže, a to včetně herních prvků. Veřejným prostranstvím se pro účely těchto Pravidel rozumí veřejné prostranství definované v § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších právních předpisů. Podporořena budou pouze tato veřejná prostranství: náměstí, návsi, tržiště, bezprostřední okolí obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou ve vlastnictví obce.)
 • Způsobilé výdaje: Dotaci lze poskytnout na následující výdaje:
  • 1) vytváření/rekonstrukce/obnova veřejných prostranství obce včetně úpravy povrchů (včetně zatravnění), osvětlení, oplocení a venkovního mobiliáře (lavičky, venkovní stoly, odpadkové koše, veřejné WC, psí záchody, stojany na kola, zábradlí, úřední desky, informační panely, orientační mapy, plakátovací plochy, rozcestníky, pomníky),
  • 2) obnova/doplnění solitérních prvků sloužících k dotvoření celkového charakteru veřejného prostranství - herní a vodní prvky (kašny, fontány, pítka a ptačí napajedla či koupadla)
  • 3) doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, odstavné a manipulační plochy) - tvoří maximálně 30% projektu
  • 4) nákup nemovitosti

b) Mateřské a základní školy

 • Oblasti podpory: Podpora zahrnuje investice do mateřských a základních škol nenavyšující kapacitu zařízení.
 • Způsobilé výdaje: Dotaci lze poskytnout na následující výdaje:
  • 1) rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy, včetně zázemí a doprovodného stravovacího a hygienického zařízení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě mateřské školy
  • 2) pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské/základní školy, včetně technologií a dalšího vybavení doprovodného stravovacího zařízení79
  • 3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, výstavba přístupové cesty v areálu školy, oplocení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě základní školy) - tvoří maximálně 30% projektu
  • 4) nákup nemovitosti

c) Hasičské zbrojnice

 • Oblasti podpory: Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení hasičských zbrojnic přímo souvisejících s výkonem služby jednotek sboru dobrovolných hasičů obce.
 • Způsobilé výdaje: Dotaci lze poskytnout na následující výdaje:
  • 1) rekonstrukce/obnova/rozšíření hasičské zbrojnice včetně příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety)
  • 2) pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení hasičské zbrojnice
  • 3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba/úprava přístupové cesty) - tvoří maximálně 30% projektu
  • 4) nákup nemovitosti

e) Vybrané kulturní památky

 • Oblasti podpory: Podpora zahrnuje obnovu a zhodnocení nemovitého kulturního dědictví venkova. Nemovitým kulturním dědictvím venkova se rozumí nemovité památky uvedené ve veřejně dostupném Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.
 • Způsobilé výdaje: Dotaci lze poskytnout na následující výdaje:
  • 1) obnova a zhodnocení kulturních objektů a prvků
  • 2) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule) - tvoří maximálně 30% projektu
  • 3) nákup nemovitosti

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

 • Oblasti podpory: Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven.
 • Způsobilé výdaje: Dotaci lze poskytnout na následující výdaje:
  • 1) rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení, včetně zázemí (šatny, umývárny, toalety) včetně obecních knihoven87
  • 2) pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolková zařízení včetně obecních knihoven
  • 3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky) - tvoří maximálně 30% projektu
  • 4) nákup nemovitosti

Ve většině oblastí podpory je povinnou přílohou Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce (strategického rozvojového dokumentu)

POZOR: Pečlivě prstudujte celá pravidla - PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“) - Obecné a specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 platné pro rok 2013

  Stránky v této kategorii: Veřejná prostranství v obcích - PRV9, Mateřské a základní školy - PRV9, Hasičské zbrojnice - PRV9, Vybrané kulturní památky - PRV9, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven - PRV9

  © MAS Vladař 2016