Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Události v území MAS Vladař
Aktuality: Aktuality z území MAS Vladař

Investiční dotace pro JSDH obcí

MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky vyhlásilo výzvy pro podání žádostí o dotace obcím v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2023

Vážení členové, partneři a příznivci MAS Vladař.

Rádi bychom Vás informovali o již vyhlášené výzvě k podání žádosti o poskytnutí účelové investiční dotace v roce 2023 ze strany MV - generálního ředitelství HZS České republiky. Níže uvádíme potřebné informace včetně příloh, které je možné si stáhnout i přímo zde v článku. Informace a kompletní přehled příloh je možné také sledovat i nadále přímo na webu HZS ČR.

Výzvy

 • JSDH_V1_2023 Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody
  • Žadatelem v rámci této výzvy může být pouze obec zřizující jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „jednotka SDH obce“), která je v rámci plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany zařazena v kategorii JPO II nebo JPO III a splňuje následující podmínku:
   • a) jednotka SDH obce není, v plošném pokrytí území kraje požadovaným organizovaným výjezdem, ke dni podání žádosti ani ke dni vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, vybavena CAS s kabinou osádky se sedadly pro nejméně 6 osob, která byla prvně registrována v České republice nebo některé zemi EU (doložené záznamem v příslušném technickém průkazu) v roce 2007 nebo později 
   • b) jednotka SDH obce není, ke dni podání žádosti ani ke dni vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, vybavena CAS s nádrží na vodu o objemu nejméně 8000 l, která byla prvně registrována v České republice nebo některé zemi EU (doložené záznamem v příslušném technickém průkazu) v roce 2007 nebo později, přičemž je tato CAS vyžadována pokud je to odůvodněno plošným pokrytím, dokumentací zdolávání požáru objektů, jejichž ochranu jednotka SDH obce před požáry nebo jinými mimořádnými událostmi zabezpečuje.
  • nedílnou součástí výzvy jsou také její následující přílohy:
 • JSDH_V2_2023 Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení
  • Žadatelem v rámci této výzvy může být pouze obec zřizující jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „jednotka SDH obce“), která je v rámci plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany (dále jen „jednotky PO“) zařazena v kategorii JPO II, JPO III nebo JPO V a splňuje následující podmínku:
   • a) není, v případě žádosti na pořízení dopravního automobilu (dále jen „DA“), vybavena automobilem s kabinou osádky se sedadly pro 8 a více osob, vybaveným zvláštním výstražným zařízením, který byl prvně registrován v České republice nebo některé zemi EU (doložené na příslušném technickém průkazu) v roce 2007 nebo později
   • b) není, v případě žádosti na pořízení požárního přívěsu pro hašení (dále jen „PH“), vybavena PH, který byl prvně registrován v České republice nebo některé zemi EU (doložené na příslušném technickém průkazu) v roce 2007 nebo později.
 • JSDH_V3_2023 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice
  • Žadatelem v rámci této výzvy může být pouze obec zřizující jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „jednotka SDH obce“), která je v rámci plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany zařazena v kategorii JPO II, JPO III nebo JPO V, a splňuje následující podmínky:
   • a) dosud neobdržela dotaci na výstavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice jednotky SDH obce, k níž se žádost vztahuje z rozpočtu poskytovatele
   • b) požární zbrojnice jednotky SDH obce, k níž se žádost vztahuje, která má být rekonstruována, je ve vlastnictví žadatele
   • c) pozemky pro výstavbu požární zbrojnice jednotky SDH obce, k níž se žádost vztahuje, jsou ve vlastnictví žadatele nebo tento sjednal smluvní závazek, na základě kterého mají být dotčené pozemky převedeny do jeho vlastnictví, a to nejpozději do 30 dní od nabytí právní moci rozhodnutí správního orgánu povolujícího užívání stavby ve smyslu právních předpisů na úseku stavebního řádu
   • d) na požární zbrojnici jednotky SDH obce jakožto věci nebo součásti pozemku nevázne zástavní právo ani k příslušné věci není zřízeno věcné břemeno omezující významně či dlouhodobě činnost jednotky SDH obce

 

Dotační program

 • Investiční účelové dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí

 

Další důležité informace

 • Sběr žádostí o dotaci byl zahájen dnem 20. července 2022 od 12:01 hodin a bude probíhat elektronickou cestou prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF - pod záštitou MF (dále jen „portál") na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Činnost portálu bude ukončena dne 22. srpna 2022 v 23:59 hodin.
 • Žádost, která bude prostřednictvím systému portálu vygenerována (.pdf), je nutno podat, do datové schránky místně příslušného Hasičského záchranného sboru kraje (dále jen „HZS kraje“), spolu se všemi přílohami, do 22. srpna 2022.
 • Kontakty na HZS krajů, včetně ID datových schránek jsou uvedeny zde.
 • Ke všem žádostem je nezbytné přiložit také přílohu č. 2 "Zdůvodnění nezbytnosti akce" na následujícím formuláři.
 • Příloha "Zdůvodnění nezbytnosti akce" musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za obec ve věci dotace

 

 

Informace za MAS Vladař o.p.s. pro Vás připravila: Nipauerová Andrea - manažer IROP

Galerie :

Článek vyšel : 10.8.2022