Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+ Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

IROP 2021 - 2027 a oblast podpory

Pro období 2021-2027 má IROP z evropských fondů vyčleněnu částku téměř 4,8 miliard EUR. V přepočtu se jedná o přibližně 117, 7 miliard korun, které IROP v následujících letech rozdělí na projekty.

V současné chvíli jsou již dostupné ucelenější informace ze strany MMR - IROP a tudíž i my, již můžeme ve svém území předat trochu více zpráv o tom, co nám přinese nové programové období a to konkrétně v operačním programu IROP, který je i nadále součástí naší strategie SCLLD MAS Vladař 2021+. Níže jsou uvedeny přímo vazby a oblast podpory v rámci CLLD, tedy komunitně vedeného místního rozvoje a propojenost s oblastí podpory přímo v IROPu. Součástí tohoto článku je také příloha, prezentace, která zahrnuje stručný přehled všech 10-ti oblastí podpory, tzv. specifických cílů IROP včetně uvedených podporovaných aktivit a také webových odkazů přímo na daný SC / oblast podpory.

Plánované výzvy ze strany MMR - IROP budou zveřejněny po schválení IROP Evropskou komisí a schválení harmonogramu výzev, kdy se odhaduje, že by tomohlo být již v nadcházejících letních měsících, roku 2022. Jakmile budou opět dostupné další potřebné informace s prvním vyhlášením a otevřením výzev, budeme v rámci území i my v čas informovat.

 

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

Specifický cíl 5.1: Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech

Cílem této oblasti je vyvážený udržitelný územní rozvoj venkovských oblastí v Česku, snížení regionálních nerovností a stabilizace venkovských oblastí, předcházení odlivu obyvatel z venkovských oblastí do větších měst a jejich zázemí, využití místního specifického potenciálu území, zlepšení vybavenosti služeb a modernizace technické infrastruktury ve venkovských oblastech.

Celková částka na projekty pro celou Českou republiku / MASky: 8,0 mld. Kč

Podporované aktivity pro MAS a vazba na aktivity IROP:

 • infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu;
 • infrastruktura pro cyklistickou dopravu;
 • zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí;
 • podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V;
 • infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny;
 • infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol;
 • infrastruktura pro sociální služby;
 • revitalizace kulturních památek;
 • revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí;
 • rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven;
 • veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu.

 

Použité zdroje:

 

Informace za MAS Vladař o.p.s. připravila – Nipauerová Andrea, manažer IROP - CLLD MAS Vladař

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 29.6.2022