Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař
Aktuality:

Přehled nástrojů podpory pro obce a podniky - srpen 2023

ZPRAVODAJ Ústeckého kraje srpen 2023 - přehled aktuálně vyhlášených výzev a nově připravovaných výzev pro rok 2023.

Vážení.

V níže uvedeném přehledu jsou uvedeny základní informace o jednotlivých výzvách, které jsou zaměřeny pro města, obce a podniky. Bližší specifikace, podmínky, kontakty naleznete především na jednotlivých webových odkazech, uvedených vždy v posledním řádku u jednotlivých výzev (poskytovatel / program).

Aktuálně vyhlášené výzvy - MĚSTA A OBCE:

Připravované výzvy - MĚSTA A OBCE:

 •  
 • Přírodě blízká a protipovodňová opatření
  • Výzva je určena pro realizaci přírodě blízkých a protipovodňových opatření. Výzva zahrnuje podporu přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech, realizaci protipovodňových opatření, opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího využití, realizace zelených střech, opatření na využití šedé vody a opatření pro řízenou dotaci podzemních vod.
  • Kraje, obce, organizační složky státu, dobrovolné svazky obcí, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, obchodní společnosti a družstva a další typy subjektů.
  • 27. 9. 2023 – 30. 9. 2024
  • https://opzp.cz/dotace/52-vyzva/
 •  
 • Svoz a zpracování odpadu
  • Dotace na integrované projekty (ITI) svozu a zpracování odpadu. Podporována bude výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT („Pay-as-You-Throw“). Podporovány budou i třídící systémy pro separaci odpadů a zařízení pro energetické využití odpadů, včetně bioplynových stanic.
  • Kraje, obce, státní podniky, organizační složky státu, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, obchodní společnosti a družstva, zájmová sdružení právnických osob a další.
  • 27. 9. 2023 – 30. 9. 2024
  • https://opzp.cz/dotace/55-vyzva
 •  
 • Čistírny odpadních vod a kanalizace
  • Dotace na výstavbu centrálních čistíren odpadních vod (popř. decentralizovaných ČOV) a výstavba či dostavba kanalizace za účelem napojení nových obyvatel na kanalizaci. Opatření 1.4.1: Výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizací. Bude podporována výstavba kanalizace pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích za účelem nového napojení obyvatel na kanalizaci zakončenou vyhovující čistírnou odpadních vod (ČOV). Podporovanou aktivitou bude výstavba nových ČOV a výstavba a dobudování kanalizace včetně souvisejících objektů na síti.
  • Obce, dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem, zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem.
  • 6. 9. 2023 – 31. 10. 2023
  • https://opzp.cz/dotace/43-vyzva/
 •  
 • Vodovody, zdroje vody a úpravny pitné vody
  • Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou. Dotace na výstavbu nebo dostavbu vodovodů, zdroje vody, výstavbu a intenzifikaci úpraven pitné vody.
  • Obce, dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem, zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem.
  • 30. 8. 2023 – 30. 9. 2023
  • https://opzp.cz/dotace/44-vyzva/
 •  
 • Cestovní ruch
  • Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích. Tvorba veřejné infrastruktury udržitelného cestovního ruchu. Přípustné místo realizace: Obce na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností v Hospodářsky a sociálně ohrožených územích (HSOÚ) definovaných ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+.
  • Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, OSS, PO OSS, NNO činné v oblasti cestovního ruchu minimálně 2 roky, církve, církevní organizace, státní podnik.
  • 9. 4. 2024 – 10. 9. 2024
  • https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/planovane-vyzvy-irop-2021-2027
 •  
 • Zelená infrastruktura
  • Revitalizace, modernizace a dostupnost stávajících veřejných prostranství ve vazbě na zelenou infrastrukturu. Zkvalitnění veřejného prostranství a ekosystémových služeb.
  • Kraje, obce a jimi zřizované organizace a další.
  • 23. 1. 2024 – 10. 6. 2024.
  • https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/63vyzvairop
 •  

Plánované výzvy Operačního programu Spravedlivá transformace:

 •  
 • 32. výzva – Vzdělávání ve firmách v Ústeckém kraji
  Výzva podpoří profesní vzdělávání a rekvalifikaci zaměstnanců ve firmách zasažených transformací.
  Podání žádosti: 26. 7. 2023 - 31. 12. 2024
  Alokace: 500 mil. Kč
 • Vouchery pro podnikatele – Zastřešující projekt
  Předpokládané vyhlášení: listopad 2023
  Alokace: 140 mil. Kč
 • Kreativní vouchery – Zastřešující projekt
  Předpokládané vyhlášení: leden 2024
  Alokace: 30 mil. Kč
 • Vouchery na přípravu projektů – Zastřešující projekt
  Předpokládané vyhlášení: listopad 2023
  Alokace: 200 mil. Kč

 

 

 

 Informace za MAS Vladař o.p.s. pro Vás připravila: Nipauerová Andrea - manažer IROP

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 13.9.2023