Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: GRANTOVÝ PROGRAM PLZEŇSKÉHO KRAJE Krajské programy podpory SCLLD MAS Vladař Podpora komunitního života na venkově 2023-2 PK
Aktuality:

Ukončen příjem žádostí do výzvy MAS Vladař - Podpora komunitního života na venkově 2023-2 PK

Dne 6. října v 16:00 byl uzavřen příjem žádostí do výzvy "Podpora komunitního života na venkově 2023-2 PK"

V rámci programu Plzeňského kraje získal MAS Vladař pro své území získal 80.000 Kč. V prvním kole výzvy bylo vyčerpáno 40.000 Kč. Pro druhé kolo výzvy bylo alokováno 40.000 Kč. Žadatelé mohli od 19. září do 6. října podávat žádosti na podporu svých projektů (ve výši 5 - 20 000 Kč). 

Obdrželi jsme 1 žádost, která žádá o 20.000 Kč (seznam přijatých žádostí o podporu naleznete v příloze). O tom, zda bude projekt podpořen, rozhodne jejich hodnocení a následný výběr.

HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ
Nyní Vaše žádosti zpracováváme. Do pěti pracovních dní od ukončení příjmu žádostí bude zpracována kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti projektu.
V případě, že žádost obsahuje formální nedostatky (např. identifikační údaje žadatele), obdrží žadatel na kontaktní e-mail výzvu k nápravě. Žadatel bude mít možnost opravit nedostatky do pěti pracovních dní. Pokud nedojede do dané lhůty k nápravě, bude žádost z dalšího hodnocení vyloučena. O vyloučení bude žadatel informován prostřednictvím kontaktního e-mailu. 

Následně proběhne kontrola věcného hodnocení. Žádosti, které neobdrží minimální počet 40 bodů, budou z hodnocení vyřazeny. Žádosti, které obdržely minimální počet bodů, budou předloženy Výběrové komisi. Výběrová komise žádosti ohodnotí a seřadí podle bodového ohodnocení (od nejvyšší po nejnižší, v případě shody bodů rozhoduje čas doručení žádosti). Věcné hodnocení žádostí bude ukončeno do dvaceti pracovních dní od ukončení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti.

Výběr projektů k podpoře provádí Rozhodovací komise. Ta na základě doporučení Výběrové  komise rozhodne, které projekty budou schváleny k realizaci. O závěru Rozhodovací komise budou všichni žadatelé informování prostřednictví kontaktního e-mailu (do deseti pracovních dní po ukončení věcného hodnocení).

ZÁVĚREČNÉ VÝSLEDKY HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ MŮŽETE OČEKÁVAT V LISTOPADU 2023!

Přílohy :

Stáhnout vše
Článek vyšel : 13.10.2023