Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: COVID-19 - Aktuální krize, kde čerpat informace?
Aktuality:

Informace pro podnikatele v době mimořádných opatření

Situace na trhu se ze dne na den změnila a téměř všichni podnikatelé hledají cesty, jak se s novou situací vypořádat. V tomto článku jsme pro Vás shrnuli aktuální informace o možnostech podpory pro podnikatele v době mimořádných opatření.

OBECNĚ PLATNÁ OPATŘENÍ

Posečkání se zaplacením daně nebo zaplacení daně ve splátkách

Pokud z vážných důvodů potřebujete odložit platbu daně, je třeba o to finanční úřad požádat žádostí o posečkání úhrady daně, nebo o její rozložení na splátky.

Aby Vám finanční úřad mohl úhradu daně odložit, musíte splnit následující podmínky:

 • ŽÁDOST - Podat žádost o posečkání Vám příslušnému finančnímu úřadu (ideálně elektronicky). Žádost o posečkání nemá stanoven povinný formulář. VZOR ŽÁDOSTI O POSEČKÁNÍ naleznete zde
 • SPRÁVNÍ POPLATEK - Pokud žádost finančnímu úřadu podáte do 31. 7. 2020, je na základě rozhodnutí ministryně financí správní poplatek za podání žádosti prominut a tedy jej nehradíte.
 • DŮVODY V žádosti musíte tvrdit a doložit některý ze zákonných důvodů, pro které Vám může finanční úřad posečkání povolit (§ 156 odst. 1 daňového řádu):
  • neprodlená úhrada by pro Vás znamenala vážnou újmu,
  • byla by ohrožena výživa Vaše nebo osob na Vás odkázaných,
  • neprodlená úhrada by vedla k zániku Vašeho podnikání, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než vytvořená daň v příštím zdaňovacím období,
  • není-li možné vybrat daň najednou,
  • při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň
  • Pokud byly Vaše obtíže při úhradě daně způsobeny mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s výskytem koronaviru, můžete je finančnímu úřadu dokládat všemi relevantními doklady, kterými prokážete vliv karanténního opatření, nemoci, nutné péče o člena domácnosti.

Svou žádost pečlivě odůvodněte a přiložte veškeré důkazy, které podporují Vaše tvrzení. Do žádosti nezapomeňte napsat, v jak vysokých splátkách a jakých lhůtách můžete nedoplatek uhradit.

Prominutí úroku z prodlení při pozdním zaplacení daně

Správce daně může zcela nebo zčásti prominout úrok z prodlení nebo úrok z posečkané částky,

Posečkání se zaplacením zálohy

V odůvodněných případech stanoví správce daně zálohy jinak, popřípadě povolí výjimku z povinnosti daň zálohovat, a to i za celé zdaňovací období.


SPECIÁLNÍ OPATŘENÍ SCHVÁLENÁ

Liberační balíček I

 • přiznání k dani z příjmů je možné podat v termínu do 1.7. bez sankce (pokuta, úrok z prodlení)
 • možnost bez pokuty podat později KH společně s přiznáním DP a zaplacením daně (nutno podat se zpožděním nejvíce 4 pracovní dny)
 • prominutí úroku za pozdní úhradu daně v případě, kdy se prokáže souvislost s koronavirem
 • zrušení správních poplatků za žádosti
 • odložení EET po dobu nouzového stavu a následujících tří měsíců – zákon č. 137/2020 Sb.

Liberační balíček II

 • pozastavení EET na dobu nouzového stavu a dalších tří měsíců – zákon č. 137/2020 Sb.
 • zrušení zálohy na daň z příjmu k 15. 6.
 • plošné prominutí pokuty za pozdní podání daňového přiznání pokud je podáno nejpozději jako příslušné kontrolní hlášení, za jehož pozdní podání byla pokuta prominuta
 • plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň, pokud mělo být přiznání podáno a daň zaplacena od 31. 3. 2020 do 31. 7. 2020 a bude tak učiněno do 31. 8. 2020
 • zpětné uplatnění ztráty (loss carryback) – možnost uplatnit případnou ztrátu vykázanou v roce 2020 zpětně ve svých základech daně v roce 2019 a 2018, díky čemuž získají od Finanční správy v roce 2021 vratku (vyžaduje novelu zákona v průběhu roku 2020)

Liberační balíček III

 • prominutí DPH z darů vybavení proti šíření koronaviru
 • prominutí úroku z prodlení za pozdní zaplacení zálohy na silniční daň k 15. 4. 2020 a k 15. 7. 2010, pokud budou zaplaceny nejpozději do 15. 10. 2020

Odložení záloh a prominutí části pojistného na SP a ZP

 • sociální pojištění 
 • zdravotní pojištění
 • v období od března do srpna nebudou OSVČ hradit zálohy na SP a ZP
 • v ročním vyúčtování jim bude odpuštěno pojistné ve výši šesti minimálních záloh na SP a ZP
 • termín pro podání přehledu za rok 2019 na SP (4. 5.) nebyl posunut, sankce budou prominuty
 • termín pro podání přehledu za rok 2019 na ZP (4. 5.) byl posunut na 3. 8.

OČR

 • na ošetřovné mají nárok:
  • rodiče dětí mladších 13 let
  • osoby pečující o starší hendikepované děti navštěvující školu
  • osoby, které z důvodu uzavření zařízení některých sociálních služeb (denní stacionáře apod.) pečují o staršího hendikepovaného, který s nimi žije ve společné domácnosti
 • pečující se můžou při péči o dítě nebo hendikepovanou osobu střídat vícekrát bez omezení
 • zaměstananci a osoby pracující na DPP/DPČ mají od 1. 4.  do  30. 6. nárok na 80 % denního vyměřovacího základu
 • ošetřovné lze žádat zpětně za březen (60 %)
 • OSVČ mají nárok na oštřovné ve výší 424 Kč/den - je nutné podat žádost (za březen do 30.4.)

Kompenzační bonus pro OSVČ –„pětadvacítka“

 • KOMPENZAČNÍ OBDOBÍ I -  od 12. 3. do 30. 4. - 500 Kč/den tj. až 25 000 Kč 
 • KOMPENZAČNÍ OBDOBÍ II - od 1. 5. do 8. 6. - 500 Kč/den tj. až 19 500 Kč
 • PODMÍNKY: jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pro kterou platí:
  • vykonávaná činnost je činností hlavní.
  • vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání.
  • OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání).
  • OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti).
  • Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.
 • ŽÁDOST
  • JAK PODAT - elektornicky nebo v listinné podobě
  • KDY PODAT - od 9. 4.do 29. 6 .2020
  • CO MUSÍ OBSAHOVAT
   • základních identifikační údaje žadatele
   • číslo bankovního účtu, kam se bonus zašle 
   • počet dní, za které jsou splněny podmínky pro přiznání kompenzačního bonusu
   • čestné prohlášení, že splňuji podmínky pro přiznání bonusu
  • FORMULÁŘ PRO ŽÁDOST

ANTIVIRUS –PROGRAM „A“

ANTIVIRUS –PROGRAM „B“

COVID I

COVID II

COVID III

Odložení splátek úvěrů

Kompenzační bonus pro s.r.o. bez zaměstnanců

 

SPECIÁLNÍ OPATŘENÍ TECHNICKÁ

Podpora komunikace mezi firmami prostřednictvím datových schránek

Datovou schránkou bude možno poslat datovou zprávu (dokument) v rámci privátní sféry bez poplatku.

 

Uvedené informace budou aktualizovány dle současné situace.

Přílohy :

Stáhnout vše
Článek vyšel : 29.4.2020