Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality: Aktuality z území MAS Vladař

Kotlíková dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Ústeckém kraji v rámci OP ŽP 2021 - 2027

Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva.

Domácnosti s nižšími příjmy získají na výměnu starého kotle až 95% dotaci. Za způsobilé jsou považovány výměny kotlů realizované od 1. ledna 2021. Vyměnit si kotel s dotací budou mít možnost i ostatní domácnosti. Ty dostanou až 50 % na výměnu neekologického kotle z dotačního programu Nová zelená úsporám.

Kdo může o dotaci žádat a jak spočítat příjem:

 • vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu, který musí být obýván alespoň 24 měsíců před podáním žádosti)
 • průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu a měsíc. Příjmy členů domácnosti – osob bydlících společně se žadatelem – jsou průměrovány
 • sledovány budou jen běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek
 • domácnosti složené výhradně z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebudou muset příjmy dokládat a jsou pro dotaci automaticky způsobilé; automatický nárok mají i domácnosti čerpající příspěvky či doplatek na bydlení
 • u nezletilých dětí a studentů do 26 let se uvažují příjmy ve výši 0 Kč

Limit pro výši příjmů byl stanoven na základě podkladu zpracovaného Agenturou pro sociální začleňování. Žadatelé, kteří jej nesplní, mohou žádat o dotaci v programu Nová zelená úsporám.

 

Na co lze dotaci čerpat:

 • na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj

 

Typy podporovaných zdrojů tepla:

 • kotel na biomasu (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení komise č. 2015/1189)
 • elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013)
 • plynový kondenzační kotel (min. energetická třída A a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013)

V případě plynových kondenzačních kotlů je úhrada způsobilých výdajů garantována pouze v případě, že již byla jejich výměna realizována, příp. byla na jejich pořízení vystavena závazná objednávka v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022. Žadatelé mají k dispozici seznam výrobků a technologií >, ze kterého mohou vybírat nový zdroj tepla na vytápění.

 

Jak podat žádost a jakou výši dotace lze získat:

Žádosti bude možné podávat na krajském úřadě, kde lze využít odborné poradenství. Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

Typ zdroje tepla Limit (Kč)
Tepelné čerpadlo 180 000
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, vč. akumulační nádrže/se samočinnou dodávkou paliva 130 000
Plynový kondenzační kotel 100 000

 

Nyní nepotřebujete mít na kontě desítky tisíc, stát vám je dá předem. Kraje mají povinnost umožnit žadatelům poskytnutí zálohy ve výši minimálně 60 % z dotace. Záloha bude žadateli uvolněna na základě zálohové faktury vystavené dodavatelem; po dokončení a doložení realizace výměny kotle bude zbylá částka uvolněna na základě doložení všech potřebných dokladů.

 

Způsobilé jsou výdaje na:

 • stavební práce
 • dodávky a služby související s realizací, včetně úpravy spalinové cesty
 • rekonstrukce otopné soustavy, na akumulační nádoby/kombinovaný bojler
 • zkoušky nebo testy na uvedení zdroje k užívání a projektová dokumentace.

 

Příjem žádostí:

 • Zahájení příjmu elektronických žádostí se předpokládá v červnu 2022
 • Ukončení příjmu žádostí 31. srpna 2022

 

Jaké doklady jsou třeba k podání žádosti:

 • formulář žádosti o podporu
 • doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně
 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso
 • doklady prokazující přijatelnost fyzické osoby k podpoře z pohledu výše příjmů (např. daňové přiznání, potvrzení o příjmech, potvrzení o důchodu, potvrzení o dávkách a příspěvcích poskytovaných ČSSZ nebo Úřady práce ČR)
 • doklady prokazující že žadatel ve stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí
 • písemný souhlas spoluvlastníků většinového, resp. polovičního podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě/trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci/bytové jednotce bytového domu, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu/trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci/bytové jednotky bytového domu
 • písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky/trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci/bytové jednotky bytového domu nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového, resp. polovičního podílu na předmětné nemovitosti k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření
 • další přílohy definované příslušným krajem

 

Po provedení výměny je potřeba předložit:

 • fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
 • kopie dokladu o instalaci a uvedení nového zdroje tepla do provozu
 • kopie protokolu o revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
 • kopie zprávy o montáži
 • potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle
 • kopie faktur/daňových dokladů
 • případně další doklad, který stanoví příslušný kraj

 

Kam se obrátit pro více informací: Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor podpory podnikání, inovací a transformace

Kontaktními osobami jsou:
Ing. Tomáš Vaněk
475 657 511 vanek.t@kr-ustecky.cz
Ing. Darja Boudníková 475 657 986 boudnikova.d@kr-ustecky.cz
Bc. Eva Feltlová 475 657 392 feltlova.e@kr-ustecky.cz
Bc. Alena Franceová 475 657 354 franceova.a@kr-ustecky.cz
František Minárik 475 657 363 minarik.f@kr-ustecky.cz
Bc. Kateřina Řádová 475 657 514 radova.k@kr-ustecky.cz
Ing. Natalie Švarcbachová 475 657 677 svarcbachova.n@kr-ustecky.cz

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 8.4.2022