Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí do programu Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+

Podprogram Podpora územně plánovacích dokumentací obcí, na dvě dotační aktivity „Územní plán – jednotný standard“ a „Změna územního plánu – jednotný standard“.

Územní plán 2023 - cílem výzvy je podpořit zpracování územních plánů a jejich transformace do jednotného standardu.

Lhůta pro doručení žádostí do datové schránky ministerstva:

 • Zahájení příjmu žádostí 14. března 2023
 • Datum a hodina ukončení příjmu žádostí 31. října 2023 12:00 hod

Další potřebné informace:

 • Alokace výzvy 90 mil. Kč
 • Oprávněnými žadateli o dotaci v rámci této výzvy jsou obce na území ČR, které mají 5000 obyvatel nebo méně
 • Průběžná výzva
 • Kontaktní osoba pro podprogram "Podpora územně plánovacích dokumentací obcí"
  • Ing. Lenka Veselá
  • e-mail: Lenka.Vesela@mmr.cz
  • tel.: 224 864 022
 • Příjemce dotace je povinen do 15. února roku následujícího po roce, v němž bylo ukončeno financování akce z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, provést finanční vypořádání dotace se státním rozpočtem podle vyhlášky 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů
 • Příjemce je povinen nejpozději do 3 let od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (posledního platného) zajistit vydání územního plánu včetně nabytí jeho účinnosti a zveřejnění na internetových stránkách obce (způsobem umožňující dálkový přístup). O splnění této povinnosti je příjemce povinen bezodkladně informovat správce dotace, a to zasláním písemné informace do datové schránky. Podmínka platí pro aktivitu 1. 3 Zpracované územní plány budou zveřejněny v Národním geoportálu územního plánování

 

AKTIVITA 1 - Územní plán – jednotný standard

 • (80%, max. 500 tis, pro obce které nemají ÚP nebo jej pořídili a mají beze změny před 1.1.2007) výdaje na zpracování územního plánu provedené projektantem
 • zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání včetně variant řešení návrhu, pokud je ve schváleném zadání územního plánu zpracování variant uloženo, v jednotném standardu podle stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů
 • vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA), včetně případného vyhodnocení vlivu na soustavu NATURA 2000, pokud příslušný orgán ochrany přírody a krajiny nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast ? zpracování úpravy návrhu územního plánu pro veřejné projednání, v jednotném standardu podle stavebního zákona a jeho prováděcího právního předpisu
 • zpracování úpravy návrhu územního plánu před vydáním, v jednotném standardu podle stavebního zákona a jeho prováděcího právního předpisu

 

AKTIVITA 2 - Změny územních plánů – jednotný standard

 • (90%, max 250 tis, obce s územním plánem schváleným po 1.1.2007) výdaje na zpracování územního plánu provedené projektantem
 • zpracování návrhu změny územního plánu pro společné jednání – jednotný standard
 • zpracování návrhu změny územního plánu pro veřejné projednání – jednotný standard
 • zpracování návrhu změny územního plánu před vydáním – jednotný standard
 • zpracování úplného znění po vydání změny územního plánu
 • daň z přidané hodnoty u žadatelů-neplátců DPH
 • daň z přidané hodnoty u žadatelů-plátců, pokud nemají nárok na odpočet DPH na vstupu

 

Dokumenty

 

 

 Informace za MAS Vladař o.p.s. pro Vás připravila: Nipauerová Andrea - manažer IROP

Galerie :

Článek vyšel : 16.3.2023