Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař Území MAS Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Ministerstvo zemědělství (MZe) vyhlašuje výzvu na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků

Peníze lze čerpat na kaple (kapličky), křížové cesty, zvoničky, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi. Tyto stavby musí být zpřístupněny veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti. Součástí projektu mohou být i terénní úpravy v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu.

Žádosti bude možné podávat od 4. do 22. února, nebo do doby kdy, celkový součet požadovaných částek registrovaných žádostí dosáhne 30 milionů korun.

Zásady poskytování dotace viz: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-1/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-2/ nebo také ke stažení v příloze tohoto článku (soubor pdf nebo Word).

 

Část B - Dotační program 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

Účel - údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, které neslouží k podnikatelské činnosti.

Dotační program 129 660 svým charakterem přispívá k trvalé udržitelnosti kulturních a venkovských prvků, čímž podněcuje tvorbu podmínek k odpovědnému využívání kulturních a venkovských prvků, rozvoji obcí a zvyšování hodnoty území a kvality kulturního a společenského života na venkově.

 

Podprogram 129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny

Předmět dotace:

Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot (včetně kulturních památek) v extravilánu i intravilánu obcí do 2 000 obyvatel nebo v obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel.

 

Jedná se o typ objektu:

 • kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička
 • boží muka
 • smírčí a jiné kříže
 • exteriérové sochy a sousoší
 • hřbitovy a hřbitovní zdi

Předmět dotace musí být zpřístupněný veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti. Součástí projektu můžou být i terénní úpravy v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů od objektu v návaznosti na předmět dotace. Za způsobilé výdaje na terénní úpravy lze považovat jen výdaje ve výši max. 10 % předpokládaných způsobilých výdajů projektu, max. však 30 000 Kč.

 

Způsobilí žadatelé:

1. v obci do 2 000 obyvatel

 • obec dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,
 • spolky (sdružení) a nadace dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zájmová sdružení právnických osob, podle § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • vlastník objektu,
 • vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí,
 • uživatel pozemku, na němž objekt stojí.

2. v obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel

 • obec (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů) do 5 000 obyvatel, přičemž se předmět dotace nachází v místní části, která má nejvýše 500 obyvatel a splňuje podmínky podle zákona o obcích pro zřízení osadního výboru,
 • spolky (sdružení) a nadace dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zájmová sdružení právnických osob, podle § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • vlastník objektu,
 • vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí,
 • uživatel pozemku, na němž objekt stojí.

 

Výše dotace:

 • Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, způsobilých výdajů projektu
 • Minimální hodnota požadované dotace činí 15 000 Kč
 • Maximální hodnota poskytnuté dotace činí 200 000 Kč.

 

Forma dotace - dotace k hospodářskému výsledku.

 

Žádost musí být registrovaná vždy elektronickou cestou prostřednictvím portálu RISPF (registrační informační systém programového financování) http://isprofin.mfcr.cz/rispf. Registrace je zahájena 4. 2. 2019. Pro registraci na uvedený portál postačuje, aby žadatel měl funkční e-mailovou adresu a přístup na internet.

Vytištěnou a podepsanou žádost spolu s přílohami předkládanými při podání žádosti ve dvojím vyhotovení musí žadatel doručit do 5 pracovních dnů od registrace žádosti elektronickou cestou prostřednictvím portálu RISPF na příslušné pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „SZIF“) dle sídla u právnické osoby (dále jen „PO“) nebo dle adresy trvalého pobytu u fyzické osoby (dále jen „FO“). Žádost lze doručit osobně, případně zaslat poštou nejpozději 5. pracovní den od registrace žádosti elektronickou cestou (rozhoduje datum razítka podání na poště). Kontakty na jednotlivá pracoviště SZIF jsou k dispozici na webových stránkách www.szif.cz

Veškeré způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, musí být uhrazeny pouze z bankovního účtu žadatele. Žádné výdaje uhrazené v hotovosti nelze uznat, výdaje se prokazují daňovými doklady-fakturami (i zálohovými), pro účely dotace není způsobilý výdaj uhrazený formou zápočtu (vzájemný zápočet pohledávek), způsobilé výdaje jsou skutečně vynaložené a uhrazené výdaje na realizaci předmětu dotace, které vznikají nejdříve 4. 2. 2019.

Přílohy :

Stáhnout vše
Článek vyšel : 24.1.2019