Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

MMR ČR vyhlásilo první výzvu pro MAS zaměřenou na podporu sociálních služeb - 49. výzva IROP

49. výzva IROP - Sociální služby - SC 5.1 (CLLD)

MAS Vladař má v současné době svůj programový dokument IROP předložen ke kontrole a schválení na řídícím orgánu IROP. První výzvy budeme moci začít vyhlašovat po jeho schválení. Nyní Vám, ale již můžeme podávat informace a podstoupit pravidla pro první výzvy, které jsou již vyhlášené a otevřené ze strany MMR ČR (ŘO IROP). Tato výzva je zaměřena na podporu sociálních služeb, viz níže uvedené informace. Doporučujeme Vaše záměry konzultovat a projektově připravovat, ať jste v rámci území MAS Vladař co nejlépe nachystáni, jakmile bude možné na MAS Vladař zahájit vyhlašování a otevírání svých výzev pro příjem projektových záměrů do opatření IROP 5 - Sociální služby / vazba na 49. výzvu IROP (CLLD).

MAS Vladař má zatím předschválenou alokaci na celé programové obdodbí v opatření IROP 5 - sociální služby 3.698.292,90 Kč. Dle předběžného stanoveného harmonogramu výzev, je v plánu vyhlásit a otevřít výzvu v tomto opatření v roce 2024.

Výzva je zaměřena na aktivitu specifického cíle 5.1 Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech:

 • Infrastruktura sociálních služeb
  • sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“)
  • podporován bude nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence. Vytvoření, obnova a zkvalitnění materiálně technické základny těchto nových a stávajících sociálních služeb pro práci s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  • projekty se zaměří na podporu infrastruktury pouze pro sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, uvedené v příloze č. 7 těchto Specifických pravidel
  • minimální výše celkových způsobilých výdajů na jedne projket je stanoven na 500.000,- Kč, maximální výše CZV bude stanovena až výzvou MAS Vladař, pod opatřením IROP 5 - Sociální služby
  • časová způsobilost výdajů je od 1. 1. 2021 do ukončení realizace projektu
  • oprávnění žadatelé
   • obce
   • kraje
   • dobrovolné svazky obcí
   • organizace zřizované nebo zakládané kraji / obcemi / dobrovolnými svazky obcí
   • organizační složky státu (OSS)
   • příspěvkové organizace organizačních složek státu (PO OSS)
   • církve
   • církevní organizace
   • nestátní neziskové organizace (NNO)

 

Pro případné dotazy či individuální konzultace kontaktujte:

 • Nipauerová Andrea - manažer IROP - CLLD MAS Vladař

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 14.2.2023