Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

MMR ČR vyhlásilo výzvu pro MAS zaměřenou na podporu dopravy - 60. výzva IROP

60. výzva IROP - Doprava - SC 5.1 (CLLD)

MAS Vladař má v současné době svůj programový dokument IROP předložen ke kontrole a schválení na řídícím orgánu IROP. První výzvy budeme moci začít vyhlašovat po jeho schválení. Nyní Vám, ale již můžeme podávat informace a podstoupit pravidla pro první výzvy, které jsou již vyhlášené a otevřené ze strany MMR ČR (ŘO IROP). Tato výzva je zaměřena na podporu infrastruktury určené pro bezpečnou nemotorovou dopravu a infrastrukturu pro cyklistickou dopravu, viz níže uvedené informace. Doporučujeme Vaše záměry konzultovat a projektově připravovat, ať jste v rámci území MAS Vladař co nejlépe nachystáni, jakmile bude možné na MAS Vladař zahájit vyhlašování a otevírání svých výzev pro příjem projektových záměrů do opatření IROP 1 - Doprava / vazba na 60. výzvu IROP (CLLD).

MAS Vladař má zatím předschválenou alokaci na celé programové obdodbí v opatření IROP 1 - doprava 17.256.968,30 Kč. Dle předběžného stanoveného harmonogramu výzev, je v plánu vyhlásit a otevřít výzvu v tomto opatření v roce 2023.

Výzva je zaměřena na aktivitu specifického cíle 5.1 Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech:

 • Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu
  • výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy (A);
  • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách (B)
  • Komunikací pro pěší se rozumí:
   • samostatná stezka pro chodce, chodník a pás pro chodce v přidruženém prostoru pozemní komunikace, stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem (s dopravním značením C9a/C9b) nebo stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem (s dopravním značením C10a/C10b) umístěná samostatně nebo v přidruženém prostoru pozemní komunikace (souhrnné označení „stezka pro chodce“).
  • Komunikací pro cyklisty se rozumí
   • stezka pro cyklisty (s dopravním značením C8a/C8b), stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem (s dopravním značením C9a/C9b) nebo stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem (s dopravním značením C10a/C10b) umístěná samostatně nebo v přidruženém prostoru pozemní komunikace (souhrnné označení „stezka pro cyklisty“)
   • vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty (s dopravním značením IP20a/IP20b), samostatný jednosměrný cyklistický pás, ochranný jízdní pruh pro cyklisty, piktogramový koridor pro cyklisty nebo vyhrazený jízdní pruh pro vozidla veřejné dopravy a jízdní kola (s dopravním značením IP20a/IP20b) umístěný v hlavním dopravním prostoru pozemní komunikace (souhrnné označení „liniové opatření“).
 •  
 • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
  • výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, nebo napojující7 se na stávající komunikace pro cyklisty, včetně doprovodné infrastruktury (A)
  • realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy (C).
  • Vyhrazenou komunikací pro cyklisty se rozumí:
   • stezka pro cyklisty (s dopravním značením C8a/C8b), stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem (s dopravním značením C9a/C9b), stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem (s dopravním značením C10a/C10b) umístěná samostatně nebo v přidruženém prostoru pozemní komunikace, cyklistická zóna s dopravním značením IZ9a/IZ9b (souhrnné označení „stezka“)
   • vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty (s dopravním značením IP20a/IP20b), samostatný jednosměrný cyklistický pás, ochranný jízdní pruh pro cyklisty, piktogramový koridor pro cyklisty nebo vyhrazený jízdní pruh pro vozidla veřejné dopravy a jízdní kola (s dopravním značením IP20a/IP20b) umístěný v hlavním dopravním prostoru pozemní komunikace (souhrnné označení „liniové opatření“)
 •  
 • minimální výše celkových způsobilých výdajů na jedne projket je stanoven na 500.000,- Kč, maximální výše CZV bude stanovena až výzvou MAS Vladař, pod opatřením IROP 1 - Doprava
 • časová způsobilost výdajů je od 1. 1. 2021 do ukončení realizace projektu
 • oprávnění žadatelé
  • obce
  • kraje
  • dobrovolné svazky obcí
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji / obcemi / dobrovolnými svazky obcí

 

Pro případné dotazy či individuální konzultace kontaktujte:

 • Nipauerová Andrea - manažer IROP - CLLD MAS Vladař

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 23.2.2023