Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+ Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

MMR ČR vyhlásilo výzvu pro MAS zaměřenou na podporu rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven - 114. výzva IROP

114. výzva IROP - Kultura - knihovny - SC 5.1 (CLLD)

MAS Vladař má schválený programový dokument IROP. Nyní se již dle schváleného harmonogramu výzev MAS v operačním programu IROP vyhlásily první výzvy.

I když zatím v plánu harmonogramu výzev pro rok 2023 není zahrnuta výzva na Kulturu, již můžeme podávat informace a řešit s Vámi potřebné konzultace s vazbou na pravidla a způsobilost 114. výzvy IROP (CLLD), které jsou ke dni 26. 6. 2023 již dostupné ze strany MMR ČR (ŘO IROP).

Tato výzva je zaměřena na podporu:

 • Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven
  • rekonstrukce knihoven, včetně nové výstavby
  • návštěvnické a technické zázemí
  • zařízení pro digitalizaci a aplikační software
  • technické vybavení knihoven

Doporučujeme Vaše záměry konzultovat a projektově připravovat, ať jste v rámci území MAS Vladař co nejlépe nachystáni, jakmile bude možné na MAS Vladař zahájit vyhlášení a otevření výzvy pro příjem projektových záměrů do opatření IROP 6 - Kultura / vazba na 114. výzvu IROP (CLLD).

MAS Vladař má zatím předschválenou alokaci na celé programové obdodbí v opatření IROP 6 - Kultura 9.920.960,80 Kč. ŘO IROP nám v tomto opatření rozdělil podporované aktivity do dvou výzev, a to do 70. výzvy = kulturní památky a muzea do 114. výzvy = knihovny. MAS Vladař bude muset tedy alokaci rozdělit nyní i do dvou výzev MAS. Dle předběžného stanoveného harmonogramu výzev, je v plánu vyhlásit a otevřít výzvu buď závěrem roku 2023 nebo v průběhu roku 2024.

Výzva je zaměřena na aktivitu specifického cíle 5.1 Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech:

 • Účel projektu - rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven, posílení odborné infrastruktury a odborného vybavení obecních profesionálních knihoven
 •  
 • Cíl projektu - cílem projektu je zlepšení přístupnosti a zajištění ochrany knihovních fondů
 •  
 • oprávnení žadatelé - obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 •  
 • minimální výše celkových způsobilých výdajů na jedne projekt je stanoven na 300.000,- Kč, maximální výše CZV bude stanovena až výzvou MAS Vladař, pod opatřením IROP 6 - Kultura
 •  
 • časová způsobilost výdajů je od 1. 1. 2021 do ukončení realizace projektu

 

Pro případné dotazy či individuální konzultace kontaktujte:

 • Nipauerová Andrea - manažer IROP - CLLD MAS Vladař

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 28.6.2023