Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+ Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

MMR ČR vyhlásilo výzvu pro MAS zaměřenou na podporu revitalizace veřejných prostranství měst a obcí - 73. výzva IROP

73. výzva IROP - Veřejná prostranství - SC 5.1 (CLLD)

MAS Vladař má schválený programový dokument IROP. Nyní se již dle schváleného harmonogramu výzev MAS v operačním programu IROP vyhlašují první výzvy.

I když zatím v plánu harmonogramu výzev pro rok 2023 není zahrnuta výzva pro Veřejná prostranstí, již můžeme podávat informace a řešit s Vámi potřebné konzultace s vazbou na pravidla a způsobilost 73. výzvy IROP (CLLD), které jsou ke dni 23. 5. 2023 již dostupné ze strany MMR ČR (ŘO IROP). Tato výzva je zaměřena na podporu vzniku nových veřejných prostranství, tak i na revitalizaci, modernizaci a dostupnost stávajících veřejných prostranství ve vazbě na veřejnou a technickou infrastrukturu a související zelenou infrastrukturu. Revitalizace a úprava se týká i nevyužívaných ploch.

Doporučujeme Vaše záměry konzultovat a projektově připravovat, ať jste v rámci území MAS Vladař co nejlépe nachystáni, jakmile bude možné na MAS Vladař zahájit vyhlášení a otevření výzvy pro příjem projektových záměrů do opatření IROP 2 - Veřejné prostranství / vazba na 73. výzvu IROP (CLLD).

MAS Vladař má zatím předschválenou alokaci na celé programové obdodbí v opatření IROP 2 - Veřejné prostranství 13.920.960,80 Kč. Dle předběžného stanoveného harmonogramu výzev, je v plánu vyhlásit a otevřít výzvu v tomto opatření v roce 2024.

Výzva je zaměřena na aktivitu specifického cíle 5.1 Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech:

 • Revitalizace veřejných prostranství měst a obcí
  • Podpora je zaměřena na veřejná prostranství podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na jejich vznik či úpravu ve vazbě na veřejnou a technickou infrastrukturu a související zelenou infrastrukturu. Podporována budou například náměstí, parky, pěší zóny, uliční prostory, volně dostupné vnitrobloky, náplavky.
   • ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na veřejnou a technickou infrastrukturu a související zelenou infrastrukturu (modrou a zelenou složku) a opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí
   • revitalizace, modernizace a zajištění bezpečnosti stávajících veřejných prostranství
   • revitalizace a úprava nevyužívaných ploch
  • Veřejné prostranství
   • „Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru."
  • Veřejná infrastruktura
   • „Pozemky, stavby a zařízení sloužící veřejné potřebě.“
  • Technická infrastruktura
   • „Zejména systémy a sítě technické infrastruktury a s nimi související stavby a zařízení pro zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, energetiku, produktovody a elektronické komunikace, a dále stavby a zařízení ke snižování nebezpečí v území a pro zlepšování stavu povrchových a podzemních vod nebo k nakládání s odpady.“
  • Zelená infrastruktura
   • „Plánovaný, převážně spojitý systém ploch a jiných prvků vegetačních, vodních a pro hospodaření s vodou, přírodního a polopřírodního charakteru, které svým cílovým stavem umožňují nebo významně podporují plnění široké škály ekosystémových služeb a funkcí; součástí zelené infrastruktury je také územní systém ekologické stability krajiny.“
   • Zelenou infrastrukturou se tedy rozumí jak zelená složka (například stromy), tak modrá složka (například vodní plochy). Někdy je pro zelenou infrastrukturu využíváno i spojení modro-zelená infrastruktura. S ohledem na plnění ekosystémových služeb a zmírnění klimatických změn jsou pro účely IROP 2021-2027 do výdajů na zelenou infrastrukturu zahrnuty i umělé prvky modré složky, jako například umělé vodní prvky a úprava břehů.
  • Dopravní infrastruktura
   • Dopravní infrastruktura je podporována v přímých výdajích na hlavní část projektu maximálně v rozsahu 40 % plochy veřejného prostranství, které je předmětem realizace projektu (viz specifická kritéria přijatelnosti). Do způsobilých výdajů nepatří investice do silnic I. třídy, II. třídy a III. třídy a investice do tratí pro kolejová vozidla. Do plochy dopravní infrastruktury se započítávají: pozemní komunikace (včetně částí vymezených pro cyklisty), odstavné a parkovací plochy, zálivy zastávek, stání a točny pro vozidla veřejné hromadné dopravy, tramvajové pásy. Do plochy dopravní infrastruktury se nezapočítávají nástupiště zastávek veřejné hromadné dopravy, chodníky a samostatné komunikace pro pěší, společné komunikace pro pěší a cyklisty a pozemní komunikace v případě, že se jedná o pěší zónu nebo obytnou zónu.
 •  
 • minimální výše celkových způsobilých výdajů na jedne projekt je stanoven na 500.000,- Kč, maximální výše CZV bude stanovena až výzvou MAS Vladař, pod opatřením IROP 2 - Veřejná prostranství
 •  
 • časová způsobilost výdajů je od 1. 1. 2021 do ukončení realizace projektu
 •  
 • oprávnění žadatelé
  • obce
  • kraje
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi / kraji
  • organizační složky státu (OSS)
  • příspěvkové organizace organizačních složek státu (PO OSS)
  • církve
  • církevní organizace
  • státní podniky
  • státní organizace
  • veřejné a státní vysoké školy
  • veřejné výzkumné instituce

 

Pro případné dotazy či individuální konzultace kontaktujte:

 • Nipauerová Andrea - manažer IROP - CLLD MAS Vladař

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 24.5.2023