Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

MMR ČR vyhlásilo výzvu pro MAS zaměřenou na podporu vzdělávání - 48. výzva IROP

48. výzva IROP - Vzdělávání - SC 5.1 (CLLD)

MAS Vladař má v současné době svůj programový dokument IROP předložen ke kontrole a schválení na řídícím orgánu IROP. První výzvy budeme moci začít vyhlašovat po jeho schválení. Nyní Vám, ale již můžeme podávat informace a podstoupit pravidla pro první výzvy, které jsou již vyhlášené a otevřené ze strany MMR ČR (ŘO IROP). Tato výzva je zaměřena na podporu infrastruktury určené pro bezpečnou nemotorovou dopravu a infrastrukturu pro cyklistickou dopravu, viz níže uvedené informace. Doporučujeme Vaše záměry konzultovat a projektově připravovat, ať jste v rámci území MAS Vladař co nejlépe nachystáni, jakmile bude možné na MAS Vladař zahájit vyhlašování a otevírání svých výzev pro příjem projektových záměrů do opatření IROP 3 - Vzdělávání / vazba na 48. výzvu IROP (CLLD).

MAS Vladař má zatím předschválenou alokaci na celé programové obdodbí v opatření IROP 3 - vzdělávání 61.273.013,20 Kč. Dle předběžného stanoveného harmonogramu výzev, je v plánu vyhlásit a otevřít výzvu v tomto opatření v roce 2023.

Výzva je zaměřena na aktivitu specifického cíle 5.1 Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech:

 • Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny
  • navýšení kapacit v mateřské škole (dále i „MŠ“) v území působnosti MAS
  • zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí
  • navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny.
 •  
 • Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol
  • vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi
  • vnitřní konektivita škol
  • školní družiny a školní kluby
  • učebny neúplných škol
  • doprovodná část projektu: budování a modernizace zázemí
   • pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny)
   • pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety)
   • vnitřního i venkovního pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), sloužící po vyučování jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit
  • odborné učebny ZŠ
   • Podporované odborné oblasti vzdělávání (přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práce s digitálními technologiemi) jsou vázány na vzdělávací oblasti a obory Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV):
    • Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk, Další cizí jazyk)
    • Člověk a jeho svět
    • Matematika a její aplikace
    • Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis)
    • Člověk a svět práce
    • Umění a kultura (pouze obor Výtvarná výchova),
     a průřezové téma RVP ZV:
    • Enviromentální výchova.
   • Tyto oblasti a obory musí mít škola zpracované ve svém Školním vzdělávacím programu (ŠVP). Oblast Člověk a svět práce lze do ŠVP zapracovat a předložit aktualizovanou část ŠVP s první ZoU projektu.
 •  
 • minimální výše celkových způsobilých výdajů na jedne projket je stanoven na 500.000,- Kč, maximální výše CZV bude stanovena až výzvou MAS Vladař, pod opatřením IROP 3 - Vzdělávání
 • časová způsobilost výdajů je od 1. 1. 2021 do ukončení realizace projektu
 • oprávnění žadatelé
  • kraje
  • obce
  • dobrovolné svazky obcí
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
  • nestátní neziskové organizace, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb
  • církve
  • církevní organizace
  • organizační složky státu
  • příspěvkové organizace organizačních složek státu
  • školské právnické osoby
  • ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)

 

Pro případné dotazy či individuální konzultace kontaktujte:

 • Nipauerová Andrea - manažer IROP - CLLD MAS Vladař

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 10.3.2023