Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Dotace pro rozvoj venkova
Aktuality:

MMR - Vzdělávací seminář pro obce, DSO a MAS 23.11.2021

Videokonference pro zástupce obcí, dobrovolných svazků a mikroregionů i Místních akčních skupin pořádaná Ministerstvem pro místní rozvoj dne 23.11.2021 od 9:30.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2QyZjc5ZWItY2NlOS00YmZmLThiYTYtMjczMjkwNjBjZTBm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228227f2a5-4238-4dd2-baa9-cb8d4f57a2e8%22%2c%22Oid%22%3a%22906c13e2-c454-4aa2-a180-584016ce47fa%22%7d

Program:

09:15 Připojování účastníků
09:30 Zahájení semináře
09:35 Doporučení pro obce v omezení reklamního smogu, Dana Novotná (Národní památkový ústav)
10:00 Doporučení k péči o vesnické stavby a veřejný prostor, Jana Tichá (Národní památkový ústav)
10:30 Metodika Smart Governance, Filip Kučera (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
11:00 Přestávka
11:15 Představení výstupů z výzkumného projektu „Změny vybavenosti venkovských obcí základními službami a dopady na jejich obyvatele“ Josef Bernard (Sociologický ústav AV ČR)
11:45 Novinky z Ministerstva pro místní rozvoj

  • Aktuality z CLLD21+
  • Národní dotační tituly
  • Aktivity v oblasti udržitelného rozvoje

13:00 Zakončení semináře

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 15.11.2021