Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality:

MMR - Vzdělávací seminář pro obce, DSO a MAS 30.11.2021

Videokonference pro zástupce obcí, dobrovolných svazků a mikroregionů i Místních akčních skupin pořádaná Ministerstvem pro místní rozvoj dne 23.11.2021 od 9:30.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzdkMTFkOGYtOWIyMS00YzkxLTkwY2MtM2E5YmY4ZmJkN2Uy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228227f2a5-4238-4dd2-baa9-cb8d4f57a2e8%22%2c%22Oid%22%3a%22906c13e2-c454-4aa2-a180-584016ce47fa%22%7d

Program:

09:15 Připojování účastníků
09:30 Zahájení semináře
09:35 Doporučení k péči o dřeviny v obcích, Aleš Rudl (Národní památkový ústav)
10:00 Doporučení k tvorbě vizuálního stylu obce, Kateřina Matějková (CZECHDESIGN)
10:30 Doporučení pro obce v problematice archeologie na venkově, Jan Pařez (Národní památkový ústav)
11:00 Přestávka
11:15 Představení výstupů z výzkumného projektu „Hledání nových metod pro pod poru implementace principu univerzálního designu v investiční podpoře bydlení“, Jan Tomandl a spol. (ČVUT v Praze, Fakulta architektury)
11:45 Novinky z Ministerstva pro místní rozvoj

  • Cestovní ruch – Aktuální statistické informace v cestovním ruchu
  • Informace k metodice: Proces tvorby lokálního produktu cestovního ruchu vycházející z potenciálu českého rybářství a rybníkářství (Plzáková)
  • IROP

13:00 Zakončení semináře

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 15.11.2021