Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 10.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Modifikace 10. výzvy (ZŠ) MAS Vladař - IROP 5 - 2. navýšení alokace

INFORMACE pro žadatele 10. výzvy - IROP 5 MAS Vladař, kdy se jedná o modifikaci výzvy s vazbou na druhé navýšení alokace výzvy

Dne 25. 8. 2020 byla zaslána žádost o modifikaci 10. výzvy / IROP 5, kdy se jedná o druhé navýšení alokace dané výzvy MAS Vladař, na ŘO IROP ke schválení. Důvodem změny je usnesení Valné hromady MAS a Rozhodovací komise MAS Vladař o podpoření více přijatých žádostí o podporu, které úspěšně splní Formální hodnocení a přijatelnost projektů a Věcné hodnocení. Jelikož na opatření IROP 5 MAS Vladař již vyčerpala (přečerpala) alokaci, musela být nejdříve podána potřebná žádost o změnu startegie MAS Vladař, aby mohl být proveden tzv. finanční přesun z opatření IROP 1 na opatření IROP 5. Po tomto procesu a schvální ze strany ŘI IROP teprve mohla být zahájená již výše zmíněná modifikace 10. výzvy IROP 5.

Modifikace byla již zadána do systému MS2014+ a ŘO IROP nyní může provést závěrečné ověření a soulad se schválenou změnou 10. výzvy IROP 5. Jakmile bude tento proces ukončen, můžeme jako MAS Vladař přistoupit k potřebnému předání žádostí o podporu na CRR IROP k zahájení závěrečné kontroly „ZoZ“. Časový úsek této části již bude jen v řádech dnů. Co bude ještě vše probíhat v rámci všech žádostí o pdoporu a jaké vazby jsou s těmito úkony spojeny na MAS Vladař?

  • ČÁST 1. - po schválení a ověření souladu v systému MS2014+ ze strany ŘO IROP předá MAS Vladař žádosti o podporu k závěrečnému hodnocení, a to "ZoZ" (závěrečné ověření způsobilosti), kdy tento krok kontroly již není v kompetenci MAS Vladař, ale plně v kompetenci ŘO IROP / CRR IROP
  • ČÁST 2. - zaslání depeší na všech projektech 10. výzvy žadatelům o předání dané žádosti na CRR IROP včetně výsledků Výběru projektů MAS Vladař
  • ČÁST 3. - zveřejnění výsledků Výběru projektů na webových sránkách MAS Vladař a zaslání informačního mailu žadatelům

10.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5)

 

původní alokace výzvy (CZV)

15.161.547,00 Kč

Žádost o modifikaci výzvy - II. navýšení alokace výzvy (CZV)

19.198.426,09 Kč

 

Případné dotazy směřujte na manažera operačního programu IROP - p. Nipauerová Andrea, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 25.8.2020