Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality: Aktuality z území MAS Vladař

Národní sportovní agentura - dotační výzva na Rozvoj místních sportovišť a zázemí - Kabina 2021 – 2025

Celková alokace programu činí 3,223 mld. Kč ze státního rozpočtu na celé dotační období. Rozpočet programu vychází z alokace 800 tis. Kč na každou obec do 3 000 obyvatel v ČR.

Rozvoj místních sportovišť a zázemí - Kabina 2021 – 2025

Minimální výše finanční podpory na jednu žádost je 100 tis. Kč. Jedna žádost může být podána pouze na jednu akci, tj. jedno sportovní zařízení. Výše poskytnuté dotace z programu bude činit max. 80 % celkové výše skutečně vynaložených způsobilých výdajů akce, maximálně však 800 tis. Kč.

Oprávněný žadatel musí být zapsán v Rejstříku sportovních organizací dle § 3e zákona o podpoře sportu. Stejně tak musí být zapsáno i sportovní zařízení, na které je požadována dotace, a to včetně sportovního zařízení, které bude teprve budováno. Je-li žadatelem obec musí mít platný a schválený plán rozvoje sportu podle § 6 odst. 2 zákona o sportu.

Níže uvedené cíle Programu jsou plně v souladu s koncepcí SPORT 2025, která definuje následující strategické cíle v oblasti 5 „Obnova a budování sportovních zařízení“ a oblasti 6 „Sport handicapovaných“, které by měl program pomoci naplňovat:

 • obnovovat a rozvíjet sportovní zařízení
 • obnovovat a rozvíjet školní sportovní infrastruktury
 • zajistit dostupnost sportu pro osoby se zdravotním postižením

 

Program je zaměřen na následující cíle:

 • Cíl 1 – rozvoj sportovní infrastruktury v obcích do 3 000 obyvatel jejich technickým zhodnocením
  • technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí v obcích do 3 000 obyvatel
 • Cíl 2 – rozvoj sportovní infrastruktury v obcích do 3 000 obyvatel novou výstavbou
  • výstavba sportovních zařízení včetně jejich zázemí v obcích do 3 000 obyvatel
 • Cíl 3 – rozvoj sportovní infrastruktury v obcích do 3 000 obyvatel pro osoby se zdravotním postižením
  • vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení v obcích do 3 000 obyvatel.

 

Termíny přípravy, realizace a závěrečného vyhodnocení programu:

Program je koncipován jako pětiletý (na roky 2021–2025), přičemž termíny přípravy, realizace a závěrečného vyhodnocení programu jsou stanoveny takto:

 1. Vypracování návrhu dokumentace programu: 5. 5. 2021
 2. Předložení návrhu dokumentace programu Ministerstvu financí: 5. 5. 2021 – 17. 5. 2021
 3. Schválení dokumentace programu Ministerstvem financí: 18. 5. 2021 – 31. 5. 2021
 4. Realizace programu po schválení jeho dokumentace: 1. 6. 2021 – 31. 12. 2025
 5. Zpracování ZV programu a předložení Ministerstvu financí: 1. 1. 2026 – 30. 6. 2027

 

Oprávněnost účastníka programu:

Program zahrnuje příjemce podpory typu:

 • obce
 • svazky obcí
 • kraje
 • příspěvkové organizace obcí
 • příspěvkové organizace krajů
 • spolky, splňující podmínky stanovené v § 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), a vyvíjející činnost v oblasti sportu jako svou hlavní činnost (v souladu s NOZ), a to včetně pobočného spolku
 • obecně prospěšné společnosti, založeným podle zákona č. 248/1995 Sb., jestliže se tímto zákonem zrušeným NOZ i nadále řídí
 • ústavy, splňující podmínky stanovené v § 402 až 418 NOZ
 • školské právnické osoby
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazky, registrovaným podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech
 • obchodní společnosti 100 % vlastněné obcemi/kraji (akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným)

 

Podávání žádosti o poskytnutí dotace – nastavení výzev:

 • výzvy budou zveřejněny na stránkách NSA (http://www.agenturasport.cz/) a dále na JDP, kde budou účastníci programu vyplňovat a registrovat své žádosti
 • výzvy budou průběžné a nesoutěžní
 • v rámci programu mohou být vyhlašovány následující typy výzev
  • OBECNÉ VÝZVY s pravidelným termínem vyhlašování na konkrétní kalendářní rok nebo roky
   • v rámci obecné výzvy se podmínky programu na tuto výzvu vztahují zcela, a to včetně hodnocení
   • v rámci obecné výzvy je možnost konkrétní platnou výzvou umožnit víceleté financování
   • v rámci obecné výzvy je možnost konkrétní platnou výzvou umožnit zavedení rozložení financování v letech, tedy tzv. „etapizaci financování“. Výzva by pak řešila finanční alokaci na dva po sobě následující kalendářní roky a akce by měly financování rozloženo v letech
  • SPECIFICKÉ VÝZVY (cílené výzvy), které se budou zaměřovat na konkrétní druh sportovního zařízení nebo na konkrétního žadatele
   • výzvy úzce zaměřené na konkrétního žadatele či konkrétní typy sportovního zařízení
   • pro tyto výzvy mohou být vyhlášeny speciální podmínky mimo podmínek stanovených v tomto programu

 

Ostatní dotační výzvy Národní sportovní agentury:

 • Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024
  • podpora bude zaměřena na rozvoj sportovní infrastruktury (dále také jen „akce“) zahrnující:
   • technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí
   • výstavbu sportovních zařízení včetně jejich zázemí
   • pořízení dlouhodobého majetku
   • vybudování bezbariérových přístupů do sportovního zařízení
 • Výstavba standardizované sportovní infrastruktury 2020 – 2024
  • výstavbu sportovních zařízení včetně jejich zázemí podle stanovených standardů
  • výstavbu vybraných typů sportovních zařízení podle ve výzvě stanovených standardů výstavbu
   • tréninková sportovní hala určená pro halové míčové sporty
   • tréninkový zimní stadión
   • plavecký bazén 25m

 

 

Informace za MAS Vladař o.p.s. pro Vás připravila: Nipauerová Andrea - manažer IROP

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 8.7.2022