Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Operační program zaměstnanost /

OPZ4: Sociální podnikání

Popis cíle opatření:

Cílem opatření je podpořit takové aktivity v oblasti sociálního podnikání, které povedou k trvalému zlepšení postavení osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením na trhu práce a ve společnosti. V rámci sociálních podniků budou podporovány aktivity směřující k posílení postavení osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením na trhu práce. Cílem těchto aktivit je sociální integrace cílové skupiny (či zamezení jejího vyloučení ze společnosti) a usnadnění vstupu a udržení cílové skupiny na volném trhu práce.

Popis možných zaměření projektů:

Zaměření projektů bude směřováno především k podpoře vzniku nových a rozvoji existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Vhodné projekty jsou především:

 • Vznik nových integračních sociálních podniků (terapeutická dílna, služby, výroba);
 • Vznik nových integračních sociálních podniků (ubytovací a stravovací služby);
 • Rozvoj stávajících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání (ubytovací a stravovací služby);
 • Vznik nových enviromentálních sociálních podniků;
 • Rozvoj stávajících podnikatelských aktivit v oblasti enviromentálního sociálního podnikání;
 • Aktivity k posílení postavení sociálně vyloučených osob na trhu práce prostřednictvím aktivního začleňování osob v sociálně- podnikatelských subjektech;

Podporované cílové skupiny:

Cílové skupiny – integrační sociální podnik:

 • Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané;
 • Osoby se zdravotním postižením;
 • Osoby v nebo po výkonu trestu;
 • Osoby opouštějící institucionální zařízení;
 • Azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR (způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: potvrzení o přidělení azylu, potvrzení o vedení v evidenci Úřadu práce ČR)

Cílové skupiny – enviromentální sociální podnik: 

 • Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců; ? Osoby se zdravotním postižením;
 • Osoby v nebo po výkonu trestu; ? Osoby opouštějící institucionální zařízení;
 • Neaktivní osoby;
 • Osoby pečující o malé děti;
 • Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let;
 • Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo profesní přípravě;
 • Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené;
 • Osoby pečující o jiné závislé osoby;

Typy příjemců podpory:

 • Obchodní korporace, OSVČ, NNO

  © MAS Vladař 2016