Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Operační program zaměstnanost /

OPZ5: Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni

Popis cíle opatření:

Aktivity v této opatření jsou zaměřené na řešení příčin vysokých rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce. Cíle budou naplňovány prostřednictvím podpory vzdělávání žen za účelem zvýšení jejich zaměstnatelnosti po výpadcích v kariéře z důvodu péče o děti či jiné závislé členy rodiny, zlepšení nabídky dostupných služeb péče o děti v předškolním věku, zvýšení využívání flexibilních forem práce jako jedné z forem podpory slaďování pracovního, soukromého a rodinného života, snížení diskriminace žen na trhu práce a také snížení vertikální, ale i horizontální segregace trhu práce a snížení rozdílů v odměňování žen a mužů. Cíle opatření budou také podpořeny a naplněny přímou prací a realizací aktivit zajišťujících péči o děti, realizací aktivit na podporu různých forem zařízení pro děti – příměstské tábory, dětské skupiny, školních družin, podpora klubové činnosti. Cílem, ne pouze druhotným je zajištění dopravy dětí do/ze školy a také na výše uvedené aktivity.

Popis možných zaměření projektů:

Zaměření projektů bude cíleno na podporu slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny, předcházení sociálnímu vyloučení osob včetně jejich uplatnění na trhu práce.
Vhodné projekty jsou především:

  • Rozvoj zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování;
  • Podporující rozvoj a realizaci příměstských táborů, zaměřených především na péči o děti v době prázdnin;
  • Projekty řešící problematiku dopravy dětí. Dopravy dětí do/ze školy, na/z dětských skupin, do/z příměstského tábora;
  • Projekty na vytváření nových/transformaci stávajících zařízení poskytujících pravidelnou péči o dítě od 1 roku věku do zahájení povinné školní docházky;
  • Zajištění provozu dětských skupin (variantně – podniková dětská skupina);
  • Tvorba a realizace projektů na zajištění vzdělávání pečujících osob;

Podporované cílové skupiny:

  • Osoby pečující o malé děti - osoby pečující o osobu mladší 15 let
  • Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené – osoby které nevykonávaly Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Vladař Stránka 199 z 233 zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost po dobu mateřské/rodičovské dovolené a v řádu měsíců se u nich očekává návrat na trh práce

Typy příjemců podpory:

Zejména se jedná o obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi, NNO, obchodní korporace, poradenské a vzdělávací instituce, profesní a podnikatelská sdružení, sociální partneři, školy a školská zařízení.

Aktuality k tématu OPZ5: Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni:

© MAS Vladař 2016