Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Podpora obnovy a rozvoje venkova pro obce do 3 000 obyvatel, s důrazem na obce do 1 500 obyvatel

Výzvu vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj pro podporu a rozvoj regionů v roce 2023.
117D8210A Podpora obnovy místních komunikací
117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov


Cílem výzvy je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3 000 obyvatel (včetně), s důrazem na obce do 1 500 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru, zejména v hospodářsky a sociálně ohrožených územích a ve strukturálně postižených krajích (Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém). Nastavení podprogramu předpokládá participaci místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí.

Informace:

 • žadatel podává žádost na MMR prostřednictvím datové schránky MMR, ID datové schránky: 26iaava
 • žádost se vyplňuje elektronicky prostřednictvím webové aplikace DIS ZAD na adrese www3.mmr.cz/zad uveřejněné na webových stránkách ministerstva (dále jen „elektronická žádost“)
 • Výše alokace pro tuto výzvu je 1.756.300.000,- Kč
 • pro poskytování informací žadatelům byla zřízena jednotná e-mailová adresa: prr23@mmr.cz
 • kompletní přílohy naleznete na stránkách MMR dané výýzvy

 

Harmonogram výzvy:

 • Vyhlášení výzvy 6. dubna 2023
 • Zahájení příjmu žádsotí 2. května 2023
 • Ukončení příjmu žádsotí 5. června 2023, do 12:00 hodin (včetně)
 • Nejzazší termín ukončení realizace akce 30. listopadu 2024
 • Nejzazší termín ukončení financování akce 30. listopadu 2024

 

Oprávněný žadatel o dotaci (dále jen „žadatel“):

 • je obec do 3 000 obyvatel včetně
 • obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument
 • strategický rozvojový dokument musí být platný k datu podání žádosti o dotaci a současně po dobu realizace akce.

 

117D8210A - Podpora obnovy místních komunikací

 • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy
 • místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů
 • dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:
  • obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace)
  • obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů
 • předmětem žádosti o poskytnutí dotace (dále jen „žádost“) může být jedna a více místních komunikací
 • přípustné změny povrchů:
  • Původní povrch: asfalt, beton, dlažba, betonové panely, štěrk
  • Nový povrch: asfalt, beton, dlažba
 • dotace je poskytována až do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce
 • dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 10 mil. Kč

 

117D8210E - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

 • kulturní domy
 • budovy se sídlem obecních úřadů (může být i komplex budov / areál)
 • knihovny
 • školní budovy určené pro výuku mateřské školy, základní školy (cílem projektu není navýšit kapacitu), včetně prostor pro družinu a školní kuchyň i jídelnu (v případě školní kuchyně a jídelny může být provozovatelem pouze žadatel)
 • multifunkční domy (zahrnující využití uvedené viz výše vyjmenované budovy)
 • veřejnou budovou pro účely tohoto dotačního titulu (dále jen „DT“) je typ budovy se specifickou charakteristikou:
  • se strukturou navrženou a postavenou pro podporu veřejné infrastruktury a systémů jako je vzdělávání
  • zdravotnictví
  • služby, například obchod, obecní úřad, škola, školka, čekárny veřejné dopravy, zařízení zdravotní péče
 • změna využití účelu budovy, například rekonstrukce objektu MŠ na budovu se sídlem OÚ, je možná
 • veřejnou budovou pro účely tohoto DT není Zemědělská stavba, průmyslová stavba apod.

 

 

Informace za MAS Vladař o.p.s. pro Vás připravila: Nipauerová Andrea - manažer IROP

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 12.4.2023