Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař Území MAS Vladař
Aktuality: Aktuality z území MAS Vladař

Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji 2022

Ústecký kraj vyhlašuje dotační program „PODPORA PŘÍPRAVY PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ V ÚSTECKÉM KRAJI 2022“

Vážení.

Níže uvádíme informace pro obce v našem území MAS Vladař v Ústeckém kraji, a to na podporu příprav projektových záměrů. Účelem poskytnutí dotace je podpora obcí do 5000 obyvatel na území Ústeckého kraje při přípravě odborné dokumentace viz níže uvedené, která bude sloužit pro předložení do národních a evropských dotačních programů. Předpokládaný celkový objem peněžníh protředků vyčleněných krajem na stanovený účel je v současné chvíli 4 000 000 Kč z rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2022 prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraj.

 

Dotaci lze použít za účelem zpracování:

 • Energetického auditu
 • Projektové dokumentace
 • Hydrogeologického průzkumu (posudek)
 • Geologický průzkum
 • Odborné studie (např. územní, technické, regulační)
 • Zpracování projektové žádosti o finanční podporu do národních a evropských dotačních programů

 

PŘEHLED TERMÍNŮ
VYHLÁŠENÍ dotačního programu 14. března 2022
ZAHÁJENÍ příjmu žádostí 13. dubna 2022
UKONČENÍ příjmu žádostí 13. června 2022
LHŮTA pro rozhodnutí o žádostech 31. října 2022
ZASLÁNÍ dotace na účet žadatele 30 dní od podpisu smlouvy

 

Forma dotace:

 • Investiční dotace – dotace na úhradu nákladů projektu, který splňuje definici dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku a jsou uznatelnými náklady ve smyslu článku XIII. tohoto DP (viz dokument v příloze s názvem "Dotační program")
 • Neinvestiční dotace – dotace na úhradu nákladů projektu, které nesplňují podmínku v bodě 1) tohoto článku a jsou uznatelnými náklady dle smyslu článku XIII. tohoto DP. 5 (viz dokument v příloze s názvem "Dotační program")
 • Dotace – dotace na úhradu nákladů projektu, které splňují podmínku v bodě 1) a 2) tohoto článku a jedná se o dotaci na úhradu nákladů investičního i neinvestičního charakteru (viz dokument v příloze s názvem "Dotační program")

 

Termína délka realizace projektu:

 • Termín realizace projektu bude uveden ve smlouvě o poskytnutí dotace a je stanoven jako závazný časový ukazatel.
 • Termín zahájení realizace projektu může být nejdříve v den vyhlášení dotačního programu tj.: 14. března 2022 a je uveden ve smlouvě o poskytnutí dotace.
 • Termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31. 12. 2023. Do tohoto data musí být ukončena fyzická realizace projektu (tj. jsou ukončeny všechny aktivity, které jsou předmětem projektu) a veškeré finanční operace spojené s realizací projektu (tj. jsou uhrazeny všechny náklady vzniklé v rámci projektu, všechny práce, dodávky, služby atd. jsou řádně vyfakturovány, uhrazeny a zaúčtovány).
 • Prodloužení délky realizace projektu je podstatnou změnou, která vyžaduje změnu smlouvy o poskytnutí dotace a podléhá předchozímu souhlasu poskytovatele dotace. V případě vyhovění žádosti, je s příjemcem dotace uzavřen dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace.

 

Výše dotace a podmínky pro poskytnutí dotace:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt činní 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činní 200 000 Kč.
 • Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70% celkových uznatelných nákladů projektu.
 • Pokud je obsahem projektu zpracování projektové žádosti o finanční podporu v rámci národních a evropských dotačních programů, může na tuto položku rozpočtu příjemce dotace použít dotaci ve výši maximálně 50 000 Kč.

 

Udržitelnost projektu:

 • Udržitelnost projektu je období, po které je příjemce dotace povinen informovat administrátora dotace o výsledcích projektu /např. zda si podal žádost o dotaci do národních či evropských programů/.
 • Udržitelnost projektu je stanovena na 24 měsíců od termínu ukončení realizace projektu uvedeného ve smlouvě o poskytnutí dotace.

 

Lhůta pro podávání žádosti:

 • Příjem elektronických žádostí s následným doručením písemností bude zahájen dne 13. dubna 2022 a ukončen 13. června 2022.
 • Žadatel doručí vyplněnou žádost včetně povinných příloh nejpozději do 10 pracovních dnů od vyplnění elektronické žádosti.
 • Doručit žádost lze prostřednictvím datové schránky, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem, kurýrem, poštou či osobně na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje.
 • Pro podání žádosti je rozhodující razítko přijetí podatelnou Krajského úřadu Ústeckého kraje.

 

Pravidla pro předkládání žádostí:

 • Žádost o poskytnutí dotace (dále „žádost“) se předkládá prostřednictvím on-line formuláře, který je zveřejněn na webových stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky/ v sekci DOTACE.
 • Žádost a její přílohy se doručují v jednom vyhotovení. Musí být vyplněny úplně, strojově a na předepsaných formulářích. Ručně vyplněná žádost nebude přijata.
 • Podepsaná písemná verze žádosti se všemi povinnými přílohami musí být doručena prostřednictvím pošty, kurýrem, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem, osobně na podatelnu nebo prostřednictvím datové schránky /ID datové schránky KÚÚK: t9zbsva/.
 • Je-li žádost o dotaci doručována poštou, kurýrem či osobně na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje musí být v zalepené obálce označené:
  • Adresou poskytovatele/administrátora: Krajský úřad Ústeckého kraje odbor podpory podnikání, inovací a transformace Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem
  • plným názvem a adresou žadatele
  • název dotačního programu: „PODPORA PŘÍPRAVY PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ V ÚSTECKÉM KRAJI 2022“
  • textem „NEOTVÍRAT“.
 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat pouze jednu žádost.
 • Žádost o dotaci podaná jiným způsobem než je uvedeno v tomto článku např. faxem nebo e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu, žádosti doručené na jiné adresy nebo žádosti obdržené po skončení lhůty pro podávání žádosti, nejsou doručeny řádně nebo včas.
 • Všechny došlé žádosti o dotaci a jejich přílohy se archivují poskytovatelem dotace a žadatelům se nevracejí.

 

Kontaktní osoby, webový odkaz:

 

Informace za MAS Vladař o.p.s. pro Vás připravila: Nipauerová Andrea - manažer IROP

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 5.4.2022