Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Povinná PUBLICITA na projektech IROP

Příjemce podpory v IROP má povinnost provádět informační a propagační opatření již od vydání PRÁVNÍHO AKTU "PA" !!!

Vážení žadatelé a příjemci podpory v operačním porgramu IROP.

Na základě častých dotazů z Vaší strany, jsem pro Vás dnes připravila informační článek o povinnosti plnění publicity na projektech IROP, tedy schválených žádostech o podporu, kterým byl již vydán právní akt a jsou v procesu realizace nebo byla dokonce již vyplacena výše schválené dotace a jsou v procesu udržitelnosti projektu. Níže tedy z dokumentu Obecných pravidel pro žadatele a příjemce uvádím jen to nejnutnější a samozřejmě veškeré podrobnosti naleznete v kapitole č. 13., kdy dokument si můžete stáhnout přímo v přílohách tohoto článku nebo na uvedených webových stránkách.

Dokument:

 • OBECNÁ PRAVIDLA pro žadatele a příjemce, verze 1.14, platní od 1. 3. 2021
 • https://www.vladar.cz/aktualni-verze-obecna-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-vypis-text-136.html
 • kapitola "13. Publicita", str. 151. až 156.
  •  
  • Povinné informační a propagační nástroje. Po vydání prvního právního aktu v průběhu realizace projektu je příjemce povinen informovat veřejnost o získané podpoře.
   •  
   • 1. Má-li své internetové stránky, (může, ale nemusí jít o tzv. homepage), zveřejní na nich stručný popis projektu, jeho cíle, výsledky a informaci, že je na projekt poskytována finanční podpora z EU. Na internetových stránkách musí být umístěna loga EU a MMR ČR se všemi náležitostmi (viz kap. 13.3), aby byly viditelné při otevření internetové stránky, aniž by byl uživatel nucen přesunout se na spodní část této stránky.
   •  
   • 2. U projektů financujících dopravní infrastrukturu, stavební práce nebo datovou infrastrukturu, jejichž celková výše podpory (příspěvek Unie a národní veřejné zdroje12) přesahuje 500 000 EUR, musí příjemce po dobu realizace projektu (viz kapitola 4.1) vystavit v místě realizace projektu na viditelném místě dočasný billboard o doporučených rozměrech 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát). Povinný minimální rozměr dočasného billboardu je 2,1 x 2,2 m. U obou uvedených rozměrů první číslo udává šířku dočasného billboardu. Pokud nelze umístit billboard v místě realizace projektu, umístí jej příjemce ve svém hlavním sídle.
  •  
  • Výše uvedený postup neplatí pro projekty, které se do vydání prvního právního aktu řídily/řídí předchozími verzemi (tj. 1.13 a nižší) Obecných pravidel pro žadatele a příjemce
   •  
   • 3. Ve všech ostatních případech:
    • celková výše podpory projektu nepřesáhla 500 000 EUR; způsob přepočtu částky na CZK uveden v bodě 2,
    • celková výše podpory projektu přesáhla 500 000 EUR a projekt nespočívá ve financování dopravní infrastruktury, stavebních prací či datové infrastruktury; způsob přepočtu částky na CZK uveden v bodě 2
   •  
   • 4. Nejpozději do tří měsíců po dokončení realizace projektu vystaví příjemce v místě jeho realizace stálou pamětní desku. Stálá pamětní deska musí být v místě snadno viditelném pro veřejnost. Povinnost platí pro každý projekt, který splňuje obě následující kritéria:
    • celková výše podpory projektu přesahuje 500 000 EUR; způsob přepočtu částky na CZK uveden v bodě 2,
    • projekt spočíval v nákupu hmotného majetku nebo ve financování dopravní infrastruktury, stavebních prací či datové infrastruktury.

 

 

Informace za MAS Vladař o.p.s pro Vás připravila: Andrea Nipauerová, manažer IROP - CLLD MAS Vladař

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 21.5.2021