Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Dotace pro rozvoj venkova
Aktuality: Aktuality z území MAS Vladař

Přehled nástrojů podpory pro obce a podniky - duben 2022

ZPRAVODAJ Ústeckého kraje duben 2022 - přehled aktuálně vyhlášených výzev a nově připravovaných výzev pro rok 2022.

Vážení.

V níže uvedeném přehledu jsou uvedeny základní informace o jednotlivých výzvách, které jsou zaměřeny pro města, obce a podniky. Bližší specifikace, podmínky, kontakty naleznete především na jednotlivých webových odkazech, uvedených vždy v posledním řádku u jednotlivých výzev (poskytovatel / program).

 

Aktuálně vyhlášené výzvy - MĚSTA A OBCE:

 • Ochrana a péče o přírodu a krajinu
  • Zajištění potřebné péče o předměty ochrany na národně významných chráněných územích, jež jsou stanoveny schválenými plány péče. Zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně jejich ochranných pásem) a lokality soustavy Natura 2000 a dále PR a PP na pozemcích a/nebo stavbách ve vlastnictví státu s právem hospodaření organizační složkou státu. Dotace podporuje opatření k usměrňování návštěvníků z důvodu eliminace negativního dopadu na předmět ochrany způsobovaného návštěvníky a/nebo budování či obnovu prvků pro interpretaci chráněných území (návštěvnická střediska v CHKO, NP, NPP a NPR).
  • 11. 3. 2022 - 31. 5. 2022.
  • Oprávnění žadatelé - kraje, obce a mětsa, svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, příspěvkové organizace, NNO a další.
  • Dotace min. 250 tis. Kč. Podíl dotace až 85 % způsobilých výdajů.
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Zeleň ve městech a obcích
  • Cílem je posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech, resp. jejich ekologickou stabilitu. Podporuje se revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně, konkrétně zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně:
   • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků
   • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.
  • Budou podporována pouze opatření zaměřená na obnovní management, nikoliv management udržovací.
  • 11. 3. 2022 – 31. 5. 2022.
  • Oprávnění žadatelé - Kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, příspěvkové organizace, NNO a další.
  • Dotace - Podíl dotace max. 60 %.
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Snížení obsahu radonu ve stavbách
  • Opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti. Těmito stavbami mohou být:
   • bytové domy
   • rodinné domy
   • školy, školská zařízení
   • budovy sloužící pro zabezpečení sociálních nebo zdravotních služeb
  • Nutnou přílohou je doklad o výsledcích měření objemové aktivity radonu ne starší než 3 roky.
  • 21. 3. 2022 – 30. 9. 2022.
  • Oprávnění žadatelé - Vlastníci budov, tedy i obce a města.
  • Dotace - Podíl dotace až 85 %. Výše dotace min. 250 tis. Kč.
  • Ministerstvo financí ČR, Dotace z kapitoly VPS - www.mfcr.cz
 •  
 • Budování kapacit dětských skupin
  • Zajištění dostatečné kapacity míst pro nejmenší děti v dětských skupinách zřízených dle zákona č. 247/2014 Sb., zajištění jejich finanční dostupnosti a zvýšení kvality poskytovaných služeb. Výzva je zaměřena na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR, což má následně umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.
   • nákup nemovitostí včetně pozemků
   • výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu či zázemí pro dětské skupiny
  • 20. 4. 2022 – 30. 6. 2022.
  • Oprávnění žadatelé - Kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, příspěvkové organizace, NNO a další.
  • Dotace - Podíl dotace až 100 % (bez DPH). Výše dotace 3 – 20 mil. Kč (bez DPH).
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Národní plán obnovy - www.mpsv.cz
 •  
 • Pakt starostů a primátorů pro klima a energii
  • Z dotační výzvy mohou obce získat až 2 miliony korun na projekty iniciativy Pakt starostů a primátorů pro klima a energii. Prostředky umožní zpracovat akční plány pro udržitelnou energii a klima či uspořádat akce pro veřejnost na aktuální témata jako energetická efektivita, využití obnovitelných zdrojů energie či odolnost vůči změně klimatu. Na co lze dotaci získat:
   • Zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP), příp. jeho aktualizace.
   • Organizace Místních dnů pro klima a energii, jejichž účelem bude zvýšení veřejného povědomí o tématech, jako je energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů energie, odolnost vůči změně klimatu a propojení energetiky a změny klimatu (např. workshopy, výstavy, komentované prohlídky a dny otevřených dveří aj.).
   • Zřízení jednoho nového pracovního místa pro pracovníka obce nebo městské části (dle typu žadatele) na plný nebo částečný pracovní úvazek, který bude zajišťovat přípravu či aktualizaci akčního plánu a následnou realizaci opatření.
  • 14. 2. 2022 - 8. 8. 2022.
  • Oprávnění žadatelé - Obce, dobrovolné svazky obcí, místní akční skupiny.
  • Dotace 250 tis. – 2 mil. Kč. Podíl dotace 50 až 80 % způsobilých výdajů dle aktivity.
  • Ministerstvo životního prostředí, Národní program životní prostředí - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Hospodaření s vodou v obcích
  • Výzva se zaměřuje na finanční podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňových opatření se širokým využitím přírodě blízkých prvků. Finance jsou poskytnuty v rámci Národního plánu obnovy. Podporované aktivity:
   • povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (plošný vsak, průleh, průleh s rýhou, vsakovací nádrž)
   • dešťové zahrady (kombinace modré a zelené infrastruktury)
   • podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo prefabrikáty
   • povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace (suché retenční nádrže, retenční nádrže se zásobním prostorem, podzemní retenční nádrže, umělé mokřady)
   • akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití (např. na zálivku či splachování WC)
   • povrchové akumulační nádrže navržené v přírodě blízké podobě, které budou doplňkově plnit i ekosystémové funkce
   • výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné povrchy se součinitelem odtoku každého z nových povrchů do 0,5 včetně (při součiniteli odtoku původního nepropustného zpevněného povrchu 1,0), při součiniteli odtoku původního nepropustného zpevněného povrchu nižšího než 1,0 musí být rozdíl součinitelů odtoku větší nebo roven 0,5
   • budování propustných zpevněných povrchů se součinitelem odtoku každého z povrchů do 0,5 včetně
   • výstavba střech s akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem odtoku do 0,7 včetně
  • 12. 1. 2022 - 31. 8. 2022 nebo do vyčerpání alokace.
  • Oprávnění žadatelé - Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, státní podniky a státní organizace, nestátní neziskové organizace, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem a další.
  • Dotace až 100 % způsobilých výdajů.
  • Státní fond životního prostředí, Národní program ŽP - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Snížení emisí ze stacionárních
  • Snížení emisí těžkých kovů a pachových látek ze stacionárních zdrojů průmyslových a dalších provozů. Cílem podpory je omezit negativní dopady na kvalitu ovzduší, lidské zdraví a míru obtěžování obyvatelstva zápachem. Na co lze dotaci získat:
   • Pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných těžkých kovů – olova, arsenu, kadmia, niklu a rtuti (např. tkaninové filtry).
   • Pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucích ke snížení emisí pachových látek, jako například zakrytování a odsávání odpadního plynu z technologie s následným čištěním pomocí koncového zařízení na omezování zápachu (např. biofiltr, biopračka, mokrá vypírka, ozonizér, plazmové čištění, případně další technologická řešení), podpořit lze rovněž primární opatření snížení emisí zápachu.
  • 15. 1. 2022 - 15. 1. 2023, nejpozději do vyčerpání alokace.
  • Oprávnění žadatelé - Obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající, obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, výzkumné organizace.
  • Dotace 100 tis. – 10 mil. Kč. Podíl dotace až 60 % způsobilých výdajů.
  • Ministerstvo životního prostředí, Národní program životní prostředí - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Odstranění černých skládek
  • Odstranění nezákonně soustředěného odpadu, tj. odpadu odloženého mimo místa k tomu určená na nepovolené „černé skládky“, a to včetně zajištění správného nakládání s odpadem v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
  • 1. 12. 2021 - 30. 6. 2022.
  • Oprávněný žadatel - Obce s rozšířenou působností.
  • Dotace 50 tis. – 500 tis. Kč. Míra podpory až 80 % způsobilých výdajů.
  • Státní fond životního prostředí, Národní program ŽP - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Energetické úspory veřejných budov
  • Prostředky jsou určeny vlastníkům veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie.
   Podporované aktivity:
   • Zateplení obvodového pláště budovy
   • Výměna a renovace (repase) otvorových výplní
   • Realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání)
   • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
   • Realizace systémů využívajících odpadní teplo
   • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn
   • Instalace fotovoltaického systému, včetně akumulace elektrické energie
   • Instalace solárně-termických kolektorů
  • Výzva je primárně určena pro projekty 146. výzvy Operačního programu Životní prostředí, nepodpořené z důvodu nedostatečné alokace prostředků, nicméně je možné podat i ryze nový projekt.
  • 1. 12. 2021 - 30. 9. 2022.
  • Oprávněný žadatel - Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, příspěvkové organizace, veřejnoprávní instituce, vysoké a další školy a školská zařízení, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem a další.
  • Dotace 40 - 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu podle dosažených technických parametrů.
  • Státní fond životního prostředí, Národní program ŽP - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Domovní čistírny odpadních vod
  • Zlepšení čištění splaškových vod pomocí domovních čistíren pro oblasti, kde není z technického či ekonomického hlediska možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV. Díky dotaci lze vybudovat soustavy individuálních čistíren odpadních vod v podobě DČOV do kapacity 50 EO pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a pro budovy ve vlastnictví dané obce, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.
  • 1. 11. 2021 - 31. 12. 2023.
  • Oprávněný žadatel - Obce.
  • 150 / 300 tis. Kč dle počtu řešených EO. Míra podpory až 80 %.
  • Národní program Životní prostředí - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Zdroje pitné vody
  • Průzkum, posílení a vybudování zdrojů pitné vody řešící špatnou kvalitu pitné vody, nedostatečné zásoby nebo vysychající vrty. Možné využití dotace:
   • Realizace nových nebo regenerace/intenzifikace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění stávajících přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.)
   • Instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu.
  • 1. 11. 2021 - 31. 12. 2023.
  • Oprávněný žadatel - Obce; dobrovolné svazky obcí; obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty; zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.
  • Dotace 200 tis. – 3 mil. Kč. Míra podpory až 70 %.
  • Národní program Životní prostředí - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Úspory energie a obnovitelné zdroje v bytových domech
  • Realizace opatření vedoucích k úsporám energie a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie ve stávajících bytových domech, výstavba nebo nákup nových bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu.
   • Oblast A – ZATEPLENÍ: V této oblasti podpory je podporována výměna výplní stavebních otvorů a zateplení obvodových či vnitřních konstrukcí na obálce budovy pomocí tepelněizolačních materiálů, které se stávají trvalou součástí stavební konstrukce.
   • Oblast B – NOVOSTAVBA: V této oblasti je podporován nákup bytové jednotky v novém bytovém domě, nebo výstavba nových bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností.
   • Oblast C – ZDROJE ENERGIE: V této oblasti jsou podporována pouze opatření realizovaná ve stávajících dokončených bytových domech. Nejsou podporována opatření, která byla uváděna a započítána v průkazu energetické náročnosti budovy pro stavební řízení nebo opatření, která byla realizována a uhrazena (i částečně formou záloh) dříve než za 2 roky po řádném dokončení bytového domu, za které je považováno datum dokončení stavby uvedené v katastru nemovitostí.
   • Oblast D – ADAPTAČNÍ A MITIGAČNÍ OPATŘENÍ: V této oblasti jsou podporovány místní adaptační a mitigační opatření, která napomáhají ke snížení dopadů změny klimatu.
   • Oblast podpory E – PROJEKTOVÁ PODPORA: Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku pro podání žádosti, na zajištění odborného technického dozoru a provedení měření průvzdušnosti obálky budovy.
  • 12. 10. 2021 - 30. 6. 2025, nejpozději však do vyčerpání alokace.
  • Oprávněný žadatel - Vlastníci stávajících bytových domů, stavebníci nových bytových domů, společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů, pověření vlastníci bytových jednotek, nabyvatelé bytových jednotek v nových bytových domech, osoby, kterým svědčí právo stavby nového bytového domu.
  • Míra podpory až 50 %.
  • Státní fond životního prostředí, Nová zelená úsporám - novazelenausporam.cz
 •  
 • Udržitelná doprava - intergované projekty ITI
  • Dotace na podporu udržitelné dopravy. Podporované projekty:
   • Terminály a parkovací systémy: Výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů.
   • Telematika pro veřejnou dopravu: Zavedení nebo modernizace dopravní telematiky (inteligentních dopravních systémů) pro veřejnou dopravu.
   • Nízkoemisní a bezemisní vozidla: Pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu.
   • Bezpečnost dopravy: Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší.
   • Cyklodoprava: Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.
  • Jedná se o výzvu původně ukončenou k 31. 12. 2019, nyní prodlouženou do 31. 10. 2022.
  • Oprávněný žadatel - Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.
  • Dotace 85 – 100 % celkových způsobilých nákladů dle žadatele a typu projektu.
  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Integrovaný regionální operační program - www.irop.mmr.cz
 •  
 • Výsadba stromů
  • Předmětem podpory je výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů na veřejně přístupných místech, případně v uzavřených vnitroblocích bytových domů využívaných ke komunitnímu setkávání. Dotaci mohou žadatelé čerpat na:
   • pořízení sazenic (jednotková výše dotace podle obvodu kmínku od 1 050 Kč/ks – 5 000 Kč/ks)
   • zajištění závlahy (1 000 Kč/strom)
   • zpracování odborného posudku
   • zajištění odborného dozoru (max. 10 % z celkové výše dotace) a požadované publicity
  • 2. 8. 2021 - 30. 12. 2023.
  • Oprávněný žadatel - Subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí.
  • Podíl dotace až 100 %. Výše dotace: 150 tis. – 250 tis. Kč.
  • Státní fond životního prostředí ČR, Národní program ŽP - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Protipovodňová prevence
  • Zvýšení ochrany před povodněmi především v oblastech s významným povodňovým rizikem realizací technických protipovodňových opatření s prioritou opatření, která jsou identifikována v plánech pro zvládání povodňových rizik. Budou upřednostňována efektivní technická opatření vytvářející akumulační a retenční prostory (tj. zřizování, úprava a rekonstrukce poldrů včetně realizace dalších doprovodných opatření jako jsou např. zasakovací průlehy atp., zřizování a rekonstrukce vodních nádrží s vyčleněnými retenčními prostory a řízené rozlivy povodní) a dále výstavba opatření podél vodních toků v intravilánu. Bude přihlíženo k systémovému řešení protipovodňové ochrany v rámci povodí.
  • Průběžně do 31. 12. 2023.
  • Oprávněný žadatel - Obce pro aktivity B) Zřizování nových retenčních prostorů - stávající nádrže, poldry, suché nádrže atd. a C) Zvyšování průtočné kapacity a stabilizace koryt.
  • Dotace až 90 % stavebních nákladů.
  • Ministerstvo zemědělství, Dotace ve vodním hospodářství - www.eagri.cz
 •  
 • Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji
  • Dotace na rozvoj území Ústeckého kraje a uspokojování potřeb jeho občanů a to v oblastech rozvoje venkovských obcí a podpory a propagace aktivit a projektů na území Ústeckého kraje. Dotace umožní především menším obcím kvalitně připravit jejich projekty pro získání dalších externích finančních zdrojů (dotací). Dotaci lze použít za účelem zpracování:
   • Energetického auditu,
   • Projektové dokumentace,
   • Hydrogeologického průzkumu (posudek),
   • Geologického průzkumu,
   • Odborné studie (např. územní, technické, regulační),
   • Zpracování projektové žádosti o finanční podporu do národních a evropských dotačních programů.
  • 13. 4. - 13. 6. 2022.
  • Oprávněný žadatel - Obce do 5000 obyvatel na území Ústeckého kraje.
  • Podíl dotace až 70 %. Výše dotace 50 tis. až 200 tis. Kč.
  • Ústecký kraj - www.kr-ustecky.cz
 •  
 • Rekonstrukce veřejného osvětlení
  • Rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy VO včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení.
  • 5. 5. 2022 - 30. 6. 2023
  • Oprávněný žadatel - Obce a společnosti 100% vlastněné obcí, která se nenachází na území Národních parků.
  • Výše dotace: 30 Kč na 1 ušetřenou kWh elektrické energie ročně. Maximální výše dotace: 4 mil. Kč pro obce do 10 000 obyvatel včetně, 10 mil. Kč pro obce nad 10 000 obyvatel.
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program EFEKT - www.mpo-efekt.cz
 •  
 • Ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny
  • Cílem je rozšířit ubytovací kapacity v nouzovém ubytování pro naléhavé potřeby bydlení uprchlíků z Ukrajiny. Nouzové ubytování je cílové skupině poskytováno bezplatně, není-li dále stanoveno jinak. Podpora se poskytne oprávněnému žadateli na:
   • provedení údržby nebo stavební úpravy (opravy, rekonstrukce) za účelem nouzového ubytování cílové skupiny v rodinných domech nebo v bytových jednotkách v bytových nebo rodinných domech. Stavebními úpravami bude zachováno vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby. Údržbu a stavební úpravy lze provádět pouze v bytech, které nebyly technicky způsobilé k ubytování osob;
   • provedení údržby nebo stavební úpravy (opravy, rekonstrukce) ubytovacích jednotek (např. ubytoven, nebytových prostor, stavebních objektů neurčených pro dlouhodobé ani trvalé bydlení) za účelem nouzového ubytování cílové skupiny. Stavebními úpravami bude zachováno vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby a může dojít ke změně účelu užívání stavby podle stavebního zákona. Údržbu a stavební úpravy lze provádět pouze v ubytovacích jednotkách, které nebyly technicky způsobilé k ubytování osob.
  • 20. 4. - 31. 5. 2022.
  • Oprávněný žadatel - Obce a jimi zřizované organizace, kraje a jimi zřizované organizace.
  • Výše dotace: Podíl dotace až 85 %. Výše dotace se bude určovat podle počtu ubytovaných osob, a to dle podlahové plochy bytu a obytných místností v minimálním standardu. Na vytvoření kapacity pro jednu ubytovanou osobu v bytě může příjemce dotace obdržet max. 120 tis. Kč.
  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - www.mmr.cz
 •  
 • Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu
  • Dotace je určena na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti. Dotace se vztahuje zejména na tvorbu dokumentů, organizaci (definici procesů, odpovědností, toků informací apod.), přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie a zavedení systému energetického managementu do praxe. Dotace se nevztahuje na ověření funkčnosti zavedeného systému formou certifikace, ale předpokládá se, že zavedený systém bude odpovídat požadavkům stanoveným ČSN EN 50001 nebo systémem environmentálního řízení a auditu (EMAS z anglického Eco-Management and Audit Scheme).
  • 4. 4. 2022 - 31. 8. 2022
  • Oprávněný žadatel - Veřejnoprávní právnické osoby (obec, organizační složka státu, kraj, městská část, město, městys, příspěvková organizace, státní podnik, statutární město, svazek obcí, školská právnická osoba, vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení), obchodní korporace (akciová společnost, družstvo, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost).
  • Dotace až 500 tis. Kč. Podíl dotace až 90 % způsobilých výdajů.
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program EFEKT - www.mpo-efekt.cz
 •  
 • Výsadba stromů ve volné krajině
  • Dotace na podporu výsadby stromů ve volné krajině a na rozhraní volné krajiny se zastavěným územím, která přispívá k adaptaci na změnu klimatu a podpoří zadržování vody. Grantová výzva je určena pro podzimní výsadby stromů, tzn. realizace projektu je možná od 1. 10. 2022 do 30. 11. 2022.
   Podporované aktivity:
   • Podpora výsadby stromů ve volné krajině a na rozhraní volné krajiny se zastavěným územím, která přispívá k adaptaci na změnu klimatu a podpoří zadržování vody. Zapojení širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí.
   • Podpora společenského postavení aktivních skupin, povzbuzení a pomoc se získáváním zdravé sebedůvěry při psaní a realizaci konkrétních projektů
   • Zakoupení sazenic stromů a keřů:
    • maximálně 1 500 Kč na 1 sazenici stromu včetně DPH (žádost o vyšší příspěvek je nutné řádně zdůvodnit);
    • od minimálně 10 kusů sazenic stromů;
    • keře jsou podporovány jen jako doplněk k výsadbě stromů;
    • zakoupení nezbytného materiálu (za takový materiál jsou považovány kůly, pletivo nebo jiná ochrana proti okusu, úvazy, hřebíky, zavlažovací vaky, hydrogel) včetně drobných opatření na podporu biodiverzity (např. „berličky“ pro dravce);
    • dopravu sazenic a materiálu na místo výsadby, je nutné uvést vzdálenost a způsob přepravy;
   • zakoupení/zapůjčení nářadí potřebného k výsadbě nebo následné péči (maximálně do výše 10 % celkové žádané částky);
   • propagace projektu, tisk a tvorba informačních materiálů (maximálně do výše 10 % celkové žádané částky);
   • odborný dohled při výsadbě do výše 2 000 Kč;
   • následnou péči po dobu 3 let do výše 300 Kč na jeden vysazený strom (ostatní výdaje na následnou péči po dobu 5 let jsou povinnou spoluúčastí žadatele).
  • 12. 4. - 31. 7. 2022.
  • Oprávněný žadatel - Spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva, školské právnické osoby, obce a svazky obcí.
  • Dotace 10 tis. – 30 tis. Kč.
  • Nadace Partnerství - www.nadacepartnerstvi.cz
 •  
 • Výsadba stromů ve městech
  • Dotace na zlepšení životního prostředí v obcích, městech a jejich okolí prostřednictvím výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody. Zlepšení životního prostředí v obcích, městech a jejich okolí prostřednictvím výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody. Zapojením veřejnosti do sázení stromů a do následné péče o ně dojde ke zvýšení zájmu občanů o životní prostředí a kvalitní veřejný prostor, který se stane dostupným, bezpečným a atraktivním místem a zohlední potřeby členů místí komunity. Podporovanou aktivitou jsou výsadby stanovištně vhodných druhů listnatých stromů a péče o vysazenou zeleň. Jeden žadatel může podat maximálně jednu žádost v rámci jednoho katastrálního území. Realizace výsadeb: od 1. 10. do 15. 12. 2022.
  • 12. 4. - 31. 7. 2022.
  • Oprávněný žadatel - O finanční podporu mohou žádat všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí a organizačních složek státu.
  • Dotace 150 tis. Kč.
  • Nadace Partnerství - www.nadacepartnerstvi.cz

 

Připravované výzvy - MĚSTA A OBCE:

 •  
 • Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta ÚK
  • Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje. Dílčí dotační tituly:
   • Rozvoj EVVO ve školách a školských zařízeních
   • Rozvoj EVVO v mimoškolní oblasti
   • Podpora projektů EVVO
   • Zájmové kroužky – včelařský, myslivecký, rybářský
   • Projekt musí být v souladu s aktualizovanou Koncepcí environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji.
  • 26. 5. 2022 – 24. 6. 2022.
  • Oprávněný žadatel - Obce a další subjekty na území Ústeckého kraje, které přímo realizují projekty.
  • Podíl dotace až 80 %. Výše dotace až 200 tis. Kč (dle aktivity).
  • Ústecký kraj - www.kr-ustecky.cz
 •  
 • Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití
  • Cílem programu je poskytnout podporu městům, obcím a krajům na odstranění brownfieldů a umožnit následné využití těchto nemovitostí převážně pro podnikání. Projekty mohou být doplňkově využity rovněž pro nepodnikatelské účely včetně výstavby obecních bytů. Obsahem projektu je revitalizace brownfieldů:
   • renovace budov pro dosažení energetických úspor
   • demolice a výstavba energeticky úsporných budov
  • Není možná jen demolice nebo demolice a vybudování infrastruktury. Za způsobilé výdaje (uznatelné náklady) jsou považovány investiční a neinvestiční (demolice, opravy) výdaje přímo související s přípravou a realizací projektu. Liší se podle typu projektu (renovace/demolice a nová výstavba). U projektu renovace budou za způsobilé výdaje považovány aktivity, které z 90 % souvisí s energetickými úsporami. U projektu typu demolice a výstavba nových budov mohou být mezi způsobilé zařazeny veškeré náklady související se stavbou.
  • Plánovaná výzva; od 21. 3. 2022 podávání předběžných žádostí. Konec výzvy při výrazném přečerpání alokace, nejpozději však 31. 12. 2023.
  • Oprávněný žadatel - Města, městské části, obce a kraje.
  • Bude upřesněno ve výzvě (výše dotace)
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - www.mpo.cz
 •  
 • Revitalizace brownfieldů
  • Revitalizace brownfieldu na občanskou vybavenost (zeleň, vzdělávání, sport, kultura, volný čas, společenské účely, IZS atd.)
  • Termín výzvy - prozatím odloženo, předběžný termín zvěřejnění výzvy 2. 5. 2022
  • Oprávněný žadatel - Územní samosprávné celky.
  • Dotace - zatím neuvedeno
  • Státní fond podpory investic.

 

Aktuálně vyhlášené - Firmy:

 • Podpora COVID 2022 - Sektorová podpora
  • Podpora je určená pro podnikatele s poklesem tržeb za rozhodné období alespoň o 50 %. Za každého zaměstnance v pracovním poměru získá jeden žadatel 500 Kč na den. Žádat mohou podnikatelé ve vybraných sektorech (kromě zájezdové dopravy). Podpora bude poskytována na období od 1. listopadu do 31. prosince 2021 do maximální výše 1,5 mil. Kč (pro organizátory kulturních a sportovních akcí vč. organizátorů seminářů, konferencí a veletrhů od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022 do maximální výše 3 mil. Kč).
  • 5. 4. 2022 – 12. 5. 2022
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - aisportal.mpo.cz
 •  
 • Kompezační bonus
  • Kompenzační bonus 2022 v gesci Ministerstva financí se týká osob samostatně výdělečně činných, společníků malých společností s ručením omezeným a také lidí pracujících na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, které pracují pro osoby s činností významně dotčenou epidemií koronaviru.
  • 1. bonusové období od 22. 11. 2021 do 31. 12. 2021: do 1. 3. 2022
   2. bonusové období od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022: do 1. 4. 2022
  • Ministerstvo financí ČR - www.financnisprava.cz
 •  
 • Záruční program COVID SPORT pro podnikatele působící v oblasti sportu (ČMZRB)
  • Cílem programu je pomoci překlenout malým a středním podnikatelům působícím v oblasti sportu krizovou ekonomickou situaci vyvolanou COVID-19. Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy. Záruka COVID SPORT je poskytována v rámci programu Expanze-záruky, který je financován z ESI fondů v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost MPO. Úvěr je možné využít na náklady na energie, nájemné, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení materiálu, zásob a jiného drobného hmotného či nehmotného majetku, úhrada mezd zaměstnanců, další provozní výdaje (vyjma splátek jiných úvěrů či leasingu). Program je určen pro malé a střední podnikatele. Výše a poskytnutí záruk:
   • za provozní úvěr
   • výše zaručovaného úvěru max. 15 mil. Kč
   • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru
   • doba ručení až 3 roky, bez poplatků
   • s finančním příspěvkem na úhradu úroků až do výše 1 mil. Kč
  • 1. 2. 2021 - do vyčerpání alokace.
  • Oprávnění žadatelé - Malé a střední podniky působící v oblasti sportu.
  • Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) - www.cmzrb.cz
 •  
 • Záruční program COVID III. pro firmy zasažené koronavirem (ČMZRB)
  • Ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Zaručovaný úvěr je možné využít k úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod. Maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč. Doba ručení max. 3 roky. Výše a poskytnutí záruk:
   • až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců
   • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců
  • Do 31. 12. 2021 nebo do vyčerpání alokace.
  • Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) - www.cmzrb.cz
 •  
 • Program COVID – Nepokryté náklady - Sektorová podpora
  • Záměrem je pomoci touto Výzvou stanovenému okruhu podnikatelských subjektů, které byly nejvíce zasaženy mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví schváleným usnesením vlády č. 1028 ze dne 18. listopadu 2021, kterým se stanovilo omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb, a dalšími opatřeními omezujícími především oblast cestovního ruchu a pořádání akcí (sportovních, kulturních a jiných), v zájmu snižování sociálních kontaktů. Cílem podpory je především snaha zabránit riziku úpadku stanovenému okruhu podnikatelských subjektů z nejvíce postižených sektorů, ochrana pracovních míst a zachování jejich podnikatelské činnosti. Dotace poskytnutá na úhradu částí nákladů představuje cílenou a jasně směřovanou podporu definovanému okruhu oprávněných žadatelů.
  • 31. 3. 2022 – 17. 5. 2022
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - www.aisportal.mpo.cz

 

Připravované výzvy - Firmy:

 • Program COVID - Bus
  • Podpora je zaměřena na ty zájezdové dopravce, kterým od 1. listopadu do 31. prosince 2021 poklesl obrat nejméně o 50 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019. Jeden žadatel může získat maximálně 2,5 mil. Kč, výše podpory bude i nadále odvozena od emisní třídy autobusu. Zohledněna je také kapacita autobusu dle míst na sezení. Alokace programu je 400 mil. Kč, pomoc bude vyhodnocena a proplacena v 1. pololetí roku 2022.
  • Termín vyhlášení - připravuj se
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - www.mpo.cz
 •  
 • Program COVID III - Úprava invest
  • Program navrhuje záruku až 90 milionů korun na investiční úvěry. Takovou podporu budou moct nově získat firmy od Českomoravské rozvojové a záruční banky (ČMRZB) k investičním úvěrům poskytovaným soukromými bankami v souvislosti s koronavirem. Stane se tak v rámci programu COVID III – Úprava Invest, který na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) schválila vláda. Podnikatelé tedy budou komunikovat se soukromými bankami a předkládat jim žádosti o úvěr, přičemž záruky za úvěry bude finančním institucím vystavovat ČMZRB. A protože soukromé banky znají finanční historii klientů, mělo by to znamenat méně administrativy, a tedy i zrychlení procesu vyřizování žádostí.
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - www.mpo-efekt.cz

 

Aktuálně vyhlášené - OSVČ:

 • Podpora COVID 2022 - Sektorová podpora
  • Podpora je určená pro podnikatele s poklesem tržeb za rozhodné období alespoň o 50 %. Za každého zaměstnance v pracovním poměru získá jeden žadatel 500 Kč na den. Žádat mohou podnikatelé ve vybraných sektorech (kromě zájezdové dopravy). Podpora bude poskytována na období od 1. listopadu do 31. prosince 2021 do maximální výše 1,5 mil. Kč (pro organizátory kulturních a sportovních akcí vč. organizátorů seminářů, konferencí a veletrhů od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022 do maximální výše 3 mil. Kč).
  • 5. 4. 2022 – 12. 5. 2022
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - aisportal.mpo.cz
 •  
 • Kompenzační bonus
  • Kompenzační bonus 2022 v gesci Ministerstva financí se týká osob samostatně výdělečně činných, společníků malých společností s ručením omezeným a také lidí pracujících na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, které pracují pro osoby s činností významně dotčenou epidemií koronaviru.
   Podávání žádostí:
   1. bonusové období od 22. 11. 2021 do 31. 12. 2021: do 1. 3. 2022
   2. bonusové období od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022: do 1. 4. 2022
  • Ministerstvo financí ČR - www.financnisprava.cz
 •  
 • Záruční program COVID SPORT pro podnikatele působící v oblasti sportu (ČMZRB)
  • Cílem programu je pomoci překlenout malým a středním podnikatelům působícím v oblasti sportu krizovou ekonomickou situaci vyvolanou COVID-19. Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy. Záruka COVID SPORT je poskytována v rámci programu Expanze-záruky, který je financován z ESI fondů v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost MPO. Úvěr je možné využít na náklady na energie, nájemné, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení materiálu, zásob a jiného drobného hmotného či nehmotného majetku, úhrada mezd zaměstnanců, další provozní výdaje (vyjma splátek jiných úvěrů či leasingu). Program je určen pro malé a střední podnikatele. Výše a poskytnutí záruk:
   • za provozní úvěr
   • výše zaručovaného úvěru max. 15 mil. Kč
   • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru
   • doba ručení až 3 roky, bez poplatků
   • s finančním příspěvkem na úhradu úroků až do výše 1 mil. Kč
  • 1. 2. 2021 - do vyčerpání alokace.
  • Oprávnění žadatelé - Malé a střední podniky působící v oblasti sportu.
  • Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) - www.cmzrb.cz
 •  
 • Podpora COVID - Nepokryté náklady - Sektorová podpora
  • Záměrem je pomoci touto Výzvou stanovenému okruhu podnikatelských subjektů, které byly nejvíce zasaženy mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví schváleným usnesením vlády č. 1028 ze dne 18. listopadu 2021, kterým se stanovilo omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb, a dalšími opatřeními omezujícími především oblast cestovního ruchu a pořádání akcí (sportovních, kulturních a jiných), v zájmu snižování sociálních kontaktů. Cílem podpory je především snaha zabránit riziku úpadku stanovenému okruhu podnikatelských subjektů z nejvíce postižených sektorů, ochrana pracovních míst a zachování jejich podnikatelské činnosti. Dotace poskytnutá na úhradu částí nákladů představuje cílenou a jasně směřovanou podporu definovanému okruhu oprávněných žadatelů.
  • 31. 3. 2022 – 17. 5. 2022
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - aisportal.mpo.cz

 

OSVČ - připravované:

 • Program COVID – Bus
  • Podpora je zaměřena na ty zájezdové dopravce, kterým od 1. listopadu do 31. prosince 2021 poklesl obrat nejméně o 50 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019. Jeden žadatel může získat maximálně 2,5 mil. Kč, výše podpory bude i nadále odvozena od emisní třídy autobusu. Zohledněna je také kapacita autobusu dle míst na sezení. Alokace programu je 400 mil. Kč, pomoc bude vyhodnocena a proplacena v 1. pololetí roku 2022.
  • Připravuje se.
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - www.mpo.cz

 

 

Informace za MAS Vladař o.p.s. pro Vás připravila: Nipauerová Andrea - manažer IROP

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 2.5.2022