Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Přehled nástrojů podpory pro obce a podniky leden 2022

ZPRAVODAJ Ústeckého kraje leden 2022 - přehled aktuálně vyhlášených výzev a nově připravovaných výzev pro rok 2022.

Vážení.

V níže uvedeném přehledu jsou uvedeny základní informace o jednotlivých výzvách, které jsou zaměřeny pro města, obce a podniky. Bližší specifikace, podmínky, kontakty naleznete především na jednotlivých webových odkazech, uvedených vždy v posledním řádku u jednotlivých výzev (poskytovatel / program).

 

Aktuálně vyhlášené výzvy - MĚSTA A OBCE:

 • Snížení emisí ze stacionárních zdrojů
  • Snížení emisí těžkých kovů a pachových látek ze stacionárních zdrojů průmyslových a dalších provozů. Cílem podpory je omezit negativní dopady na kvalitu ovzduší, lidské zdraví a míru obtěžování obyvatelstva zápachem.
  • 15. 1. 2022 - 15. 1. 2023, nejpozději do vyčerpání alokace.
  • Oprávnění žadatelé - obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající, obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, výzkumné organizace.
  • Dotace 100 tis. – 10 mil. Kč. Podíl dotace až 60 % způsobilých výdajů.
  • Ministerstvo životního prostředí, Národní program životní prostředí - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Hospodaření s vodou v obcích
  • Výzva se zaměřuje na finanční podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňových opatření se širokým využitím přírodě blízkých prvků. Finance jsou poskytnuty v rámci Národního plánu obnovy.
  • Dotace až 100 % způsobilých výdajů.
  • Oprávnění žadatelé - kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, státní podniky a státní organizace, nestátní neziskové organizace, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem a další.
  • 12. 1. 2022 - 31. 8. 2022 nebo do vyčerpání alokace.
  • Státní fond životního prostředí, Národní program ŽP - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Odstranění černých skládek
  • Odstranění nezákonně soustředěného odpadu, tj. odpadu odloženého mimo místa k tomu určená na nepovolené „černé skládky“, a to včetně zajištění správného nakládání s odpadem v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
  • Dotace 50 tis. – 500 tis. Kč. Míra podpory až 80 % způsobilých výdajů.
  • Oprávnění žadatelé - obce s rozšířenou působností.
  • 1. 12. 2021 - 30. 6. 2022.
  • Státní fond životního prostředí, Národní program ŽP - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Energetické úspory veřejných budov
  • Prostředky jsou určeny vlastníkům veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie.
  • Dotace 40 - 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu podle dosažených technických parametrů.
  • Oprávnění žadatelé - obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, příspěvkové organizace, veřejnoprávní instituce, vysoké a další školy a školská zařízení, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem a další
  • 1. 12. 2021 - 30. 9. 2022
  • Státní fond životního prostředí, Národní program ŽP - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Cyklostezky a cyklopruhy
  • Výstavba nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.
  • Podíl dotace až 85 % způsobilých výdajů.
  • Oprávnění žadatelé - obce (vlastnící cyklistické stezky), jejich organizační složky a příspěvkové organizace, svazky obcí, kraj jako vlastník budované cyklistické stezky, příspěvková organizace správa a údržba silnic zřízená krajem
  • 20. 10. 2021 - 25. 2. 2022
  • Státní fond dopravní infrastruktury - www.sfdi.cz
 •  
 • Křížení místních komunikací s nadřazenou dopravní infrastrukturou
  • Výstavba, modernizace nebo opravy místních komunikací nebo veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou. Stavební úpravy objektů, kterými jsou zejména lávky, mosty, podchody nebo podjezdy nebo nadchody či nadjezdy.
  • Podíl dotace dle typu projektu: 65 % - 100 % způsobilých výdajů.
  • Oprávnění žadatelé - obec jako vlastník místní komunikace, příspěvková organizace zřízená obcí, svazek obcí, kraj jako vlastník silnice II. nebo III. třídy, příspěvková organizace zřízená krajem a další.
  • 20. 10. 2021 - 11. 3. 2022
  • Státní fond dopravní infrastruktury - www.sfdi.cz
 •  
 • Domovní čistírny odpadních vod
  • Zlepšení čištění splaškových vod pomocí domovních čistíren pro oblasti, kde není z technického či ekonomického hlediska možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV. Díky dotaci lze vybudovat soustavy individuálních čistíren odpadních vod v podobě DČOV do kapacity 50 EO pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a pro budovy ve vlastnictví dané obce, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.
  • 150 / 300 tis. Kč dle počtu řešených EO. Míra podpory až 80 %.
  • Oprávnění žadatelé - obce.
  • 1. 11. 2021 - 31. 12. 2023
  • Národní program Životní prostředí - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Zdroje pitné vody
  • Průzkum, posílení a vybudování zdrojů pitné vody řešící špatnou kvalitu pitné vody, nedostatečné zásoby nebo vysychající vrty.
  • Dotace 200 tis. – 3 mil. Kč. Míra podpory až 70 %.
  • Oprávnění žadatelé - obce; dobrovolné svazky obcí; obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty; zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.
  • 1. 11. 2021 - 31. 12. 2023
  • Národní program Životní prostředí - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Úspory energie a obnovitelné zdroje v bytových domech
  • Realizace opatření vedoucích k úsporám energie a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie ve stávajících bytových domech, výstavba nebo nákup nových bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu.
  • Míra podpory až 50 %.
  • Oprávnění žadatelé - vlastníci stávajících bytových domů, stavebníci nových bytových domů, společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů, pověření vlastníci bytových jednotek, nabyvatelé bytových jednotek v nových bytových domech, osoby, kterým svědčí právo stavby nového bytového domu.
  • 12. 10. 2021 - 30. 6. 2025, nejpozději však do vyčerpání alokace
  • Státní fond životního prostředí, Nová zelená úsporám - 2030.novazelenausporam.cz
 •  
 • Udržitelná doprava – integrované projekty ITI
  • Dotace na podporu udržitelné dopravy. Podporované projekty:
   • Terminály a parkovací systémy: Výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů
   • Telematika pro veřejnou dopravu: Zavedení nebo modernizace dopravní telematiky (inteligentních dopravních systémů) pro veřejnou dopravu
   • Nízkoemisní a bezemisní vozidla: Pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu
   • Bezpečnost dopravy: Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší
   • Cyklodoprava: Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací
  • Dotace 85 – 100 % celkových způsobilých nákladů dle žadatele a typu projektu.
  • Oprávnění žadatelé - kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy
  • Jedná se o výzvu původně ukončenou k 31. 12. 2019, nyní prodlouženou do 31. 10. 2022.
  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Integrovaný regionální operační program - irop.mmr.cz
 •  
 • Výsadba stromů
  • Předmětem podpory je výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů na veřejně přístupných místech, případně v uzavřených vnitroblocích bytových domů využívaných ke komunitnímu setkávání.
  • Podíl dotace až 100 %. Výše dotace: 150 tis. – 250 tis. Kč.
  • Oprávnění žadatelé - subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí.
  • 2. 8. 2021 - 30. 12. 2023.
  • Státní fond životního prostředí ČR, Národní program ŽP - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Protipovodňová prevence
  • Zvýšení ochrany před povodněmi především v oblastech s významným povodňovým rizikem realizací technických protipovodňových opatření s prioritou opatření, která jsou identifikována v plánech pro zvládání povodňových rizik. Budou upřednostňována efektivní technická opatření vytvářející akumulační a retenční prostory (tj. zřizování, úprava a rekonstrukce poldrů včetně realizace dalších doprovodných opatření jako jsou např. zasakovací průlehy atp., zřizování a rekonstrukce vodních nádrží s vyčleněnými retenčními prostory a řízené rozlivy povodní) a dále výstavba opatření podél vodních toků v intravilánu. Bude přihlíženo k systémovému řešení protipovodňové ochrany v rámci povodí.
  • Dotace až 90 % stavebních nákladů.
  • Oprávnění žadatelé - Obce pro aktivity B) Zřizování nových retenčních prostorů - stávající nádrže, poldry, suché nádrže atd. a C) Zvyšování průtočné kapacity a stabilizace koryt.
  • Průběžně do 31. 12. 2023.
  • Ministerstvo zemědělství, Dotace ve vodním hospodářství - eagri.cz
 •  
 • Sociální bydlení
  • Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.
  • Pro obce max. 15 mil. Kč, dotace až 90 %.
  • Oprávnění žadatelé - Obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.
  • Do 31. 10. 2022.
  • Integrovaný regionální operační program - irop.mmr.cz

 

Připravované výzvy - MĚSTA A OBCE:

 • Pakt starostů a primátorů pro klima a energii
  • 14. 2. 2022 - 8. 8. 2022
  • Dotace 250 tis. – 2 mil. Kč. Podíl dotace 50 až 80 % způsobilých výdajů dle aktivity
  • Ministerstvo životního prostředí, Národní program životní prostředí - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu
  • Prozatím odloženo
  • Dotace až 500 tis. Kč. Podíl dotace až 90 % způsobilých výdajů
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program EFEKT - www.mpo-efekt.cz
 •  
 • Rekonstrukce veřejného osvětlení
  • Odloženo - 30. 6. 2023
  • Výše dotace: 30 Kč na 1 ušetřenou kWh elektrické energie ročně. Maximální výše dotace: 4 mil. Kč pro obce do 10 000 obyvatel včetně, 10 mil. Kč pro obce nad 10 000 obyvatel.
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program EFEKT - www.mpo-efekt.cz
 •  
 • Revitalizace brownfieldů
  • Prozatím odloženo
  • Státní fond podpory investic

 

Aktuálně vyhlášené - FIRMY:

 • Kompenzační bonus
  • Kompenzační bonus 2022 v gesci Ministerstva financí se týká osob samostatně výdělečně činných, společníků malých společností s ručením omezeným a také lidí pracujících na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, které pracují pro osoby s činností významně dotčenou epidemií koronaviru.
  • Podávání žádostí:
   1. bonusové období od 22. 11. 2021 do 31. 12. 2021: do 1. 3. 2022
   2. bonusové období od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022: do 1. 4. 2022
  • Ministerstvo financí ČR - www.financnisprava.cz
 •  
 • Program Antivirus
  • Program Antivirus je stále aktivní. Režim A je prodloužený konce února 2022. Vztahuje se na případy, kdy je zaměstnancům nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění COVID-19. Výše příspěvku je stanovena na 80 % uznatelných nákladů (náhrada mzdy vyplacená zaměstnanci + odpovídající výše zákonných odvodů), maximálně však 39 000 Kč na zaměstnance a měsíc.
   Pro zaměstnance to znamená, že je na překážkách a dostává náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku.
   Režim B opět funguje od 1. listopadu do konce února 2022. Uleví firmám, které nemůžou fungovat naplno, protože mají významný počet zaměstnanců na ošetřovném nebo v karanténě, mají omezené vstupy nezbytné k jejich činnosti (například z důvodu pandemie chybí nějaká součástka, ze které firma vyrábí svůj produkt), nebo je z důvodu pandemie omezená poptávka po službách či produktech firmy. Výše příspěvku z režimu B je 60 % vyplacené náhrady mzdy, včetně pojistného, maximálně 29 000 Kč měsíčně na zaměstnance.
  • Antivirus A: do 28. 02. 2022.
   Antivirus B: do 28. 02. 2022.
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí - www.mpsv.cz
 •  
 • Záruční program COVID SPORT pro podnikatele působící v oblasti sportu (ČMZRB)
  • Cílem programu je pomoci překlenout malým a středním podnikatelům působícím v oblasti sportu krizovou ekonomickou situaci vyvolanou COVID-19. Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy. Záruka COVID SPORT je poskytována v rámci programu Expanze-záruky, který je financován z ESI fondů v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost MPO. Úvěr je možné využít na náklady na energie, nájemné, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení materiálu, zásob a jiného drobného hmotného či nehmotného majetku, úhrada mezd zaměstnanců, další provozní výdaje (vyjma splátek jiných úvěrů či leasingu). Program je určen pro malé a střední podnikatele.
  • 1. 2. 2021 - do vyčerpání alokace.
  • Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) - www.cmzrb.cz
 •  
 • Záruční program COVID III. pro firmy zasažené koronavirem (ČMZRB)
  • Ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Zaručovaný úvěr je možné využít k úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod. Maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč. Doba ručení max. 3 roky.
  • Do 31. 12. 2021 nebo do vyčerpání alokace.
  • Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) - www.cmzrb.cz

 

Připravované výzvy - FIRMY:

 • Program COVID – 2021
  • Připravuje se.
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - www.mpo.cz
 •  
 • Program COVID – Nepokryté náklady
  • Připravuje se 3. výzva.
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - www.mpo.cz
 •  
 • Program COVID III – Úprava Invest
  • Program navrhuje záruku až 90 milionů korun na investiční úvěry. Takovou podporu budou moct nově získat firmy od Českomoravské rozvojové a záruční banky (ČMRZB) k investičním úvěrům poskytovaným soukromými bankami v souvislosti s koronavirem. Stane se tak v rámci programu COVID III – Úprava Invest, který na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) schválila vláda. Podnikatelé tedy budou komunikovat se soukromými bankami a předkládat jim žádosti o úvěr, přičemž záruky za úvěry bude finančním institucím vystavovat ČMZRB. A protože soukromé banky znají finanční historii klientů, mělo by to znamenat méně administrativy, a tedy i zrychlení procesu vyřizování žádostí.
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - www.mpo.cz

 

Aktuálně vyhlášené - OSVČ:

 • Kompenzační bonus
  • 1. bonusové období od 22. 11. 2021 do 31. 12. 2021: do 1. 3. 2022
   2. bonusové období od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022: do 1. 4. 2022
  • Ministerstvo financí ČR - www.financnisprava.cz
 •  
 • Záruční program COVID SPORT pro podnikatele působící v oblasti sportu (ČMZRB)
  • 1. 2. 2021 - do vyčerpání alokace.
  • Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) - www.cmzrb

 

Připravované výzvy - OSVČ:

 • Program COVID – 2021
  • Připravuje se.
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - www.mpo.cz
 •  
 • Program COVID – Nepokryté náklady
  • Připravuje se.
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - www.mpo.cz

 

 

Informace za MAS Vladař o.p.s. pro Vás připravila: Nipauerová Andrea - manažer IROP

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 16.2.2022