Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality: Aktuality z území MAS Vladař

Přehled nástrojů podpory pro obce a podniky - únor 2023

ZPRAVODAJ Ústeckého kraje únor 2023 - přehled aktuálně vyhlášených výzev a nově připravovaných výzev pro rok 2023.

Vážení.

V níže uvedeném přehledu jsou uvedeny základní informace o jednotlivých výzvách, které jsou zaměřeny pro města, obce a podniky. Bližší specifikace, podmínky, kontakty naleznete především na jednotlivých webových odkazech, uvedených vždy v posledním řádku u jednotlivých výzev (poskytovatel / program).

Aktuálně vyhlášené výzvy - MĚSTA A OBCE:

 •  
 • Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje - NOVÉ
  • Dotace na podporu rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až 2025.
   - Dotační titul č. 1: Investiční podpora do zemědělských hospodářství související se zemědělskou prvovýrobou,
   - Dotační titul č. 2: Podpora na investice související se zpracováním zemědělských produktů a jejich uváděním na trh.
  • 23. 3. 2023 – 24. 4. 2023
  • oprávnění žadatelé - Subjekt (fyzická nebo právnická osoba) se sídlem v Ústeckém kraji anebo jeho pobočky působící v Ústeckém kraji a mající vlastní IČO. Dále žadatelem o dotaci je subjekt vykonávající ekonomickou činnost bez ohledu na právní formu nebo jejich seskupení, který působí na území Ústeckého kraje v prvovýrobě zemědělských produktů, resp. ve zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
  • Dotace - Výše podpory: 5-300 tis. Kč. Podíl dotace: 40 %
  • Ústecký kraj - www.kr-ustecky.cz
 •  
 • Podpora vybraných služeb zdravotní péče v Ústeckém kraji - NOVÉ
  • Dotace na podporu vybraných služeb zdravotní péče realizovaných poskytovateli zdravotních služeb na území Ústeckého kraje mohou získat fyzické nebo právnické osoby s oprávněním poskytovat zdravotní služby.
   - Okruh 1: a) zajištění zdravotní péče v rámci programů hospicové/paliativní péče (provozní výdaje), b) programy léčby osob závislých na drogách a ostatních návykových látkách a akutně intoxikovaných, c) programy zdravotní rehabilitace handicapovaných dětí realizované ve zdravotnických zařízeních.
   - Okruh 2: zajištění zdravotní péče v rámci programů lůžkové hospicové/paliativní péče (vybavenost služeb).
  • 27. 3. 2023 – 5. 4. 2023
  • žadatelé - Právnická nebo fyzická osoba, s výjimkou právnických osob zřizovaných Českou republikou nebo Ústeckým krajem, s oprávněním poskytovat zdravotní služby v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, která poskytuje vybrané zdravotní služby v dané formě (viz bod 2 tohoto dotačního programu) na území Ústeckého kraje, a která je přímo odpovědná za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník.
  • Dotace - Okruh 1: dotace až 90 %. Okruh 2: dotace až 100 %
  • Ústecký kraj - www.kr-ustecky.cz
 •  
 • Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji - NOVÉ
  • Podpora ochrany životního prostředí a rozvoje zemědělství a venkovských oblastí.
   • - Obnova krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje.
    - Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje.
    - Podpora včelařů na území Ústeckého kraje.
    - Podpora myslivosti na území Ústeckého kraje
  • 23. 3. 2023 – 24. 4. 2023
  • žadatelé - Obce
  • Dotace - Dotace až 80 %.
  • Ústecký kraj - www.kr-ustecky.cz
 •  
 • Bezmotorová doprava pro MAS - NOVÉ
  • Dotace na výstavbu, modernizaci, rekonstrukci nebo stavební úpravy komunikace pro pěší či komunikace pro cyklisty. Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy. Zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách.
  • 14. 3. 2023 – 31. 12. 2027
  • žadatelé - Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané, dobrovolnými svazky obcí. Jedná se o projekty v rámci CLLD, více viz www.vladar.cz
  • Dotace - Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 500 000 Kč, maximální výše bude stanivena až ve výzvě MAS
  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Integrovaný regionální operační program - 60. výzva IROP - Doprava - SC 5.1 (CLLD)
 •  
 • Konektivita škol - NOVÉ
  • Dotace na vybudování vnitřní sítě a zkvalitnění připojení k internetu na základních a středních školách. V rámci výzvy lze pořídit koncová zařízení, např. počítače nebo tablety. Výzva řeší projekty vybudování vnitřní sítě a zkvalitnění připojení k internetu na základních a středních školách. V rámci výzvy lze pořídit koncová zařízení, např. počítače nebo tablety, ovšem do maximální výše 30 % celkových způsobilých výdajů projektu.
  • 15. 2. 2023 – 31. 12. 2023
  • žadatelé - Obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, školské právnické osoby, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace
  • Dotace - Výše podpory: 500 tis. Kč - 30 mil. Kč na jednu podpořenou školu / školské zařízení. Podíl dotace: 85 % z celkových způsobilých výdajů
  • Státní fond životního prostředí, Operační program Spravedlivá transformace - www.opst.cz
 •  
 • Odborné učebny středních škol - NOVÉ
  • Dotace na podporu staveb, modernizace a vybavení odborných učeben středních škol. Jedná se například o chemické a fyzikální laboratoře, robotické laboratoře, počítačové učebny, nahrávací studia, dílny nebo specializované jazykové učebny. Stavba, přístavba, nástavba, stavební úpravy, modernizace a vybavení odborných učeben a pracovišť odborného výcviku zaměřených alespoň na jednu z následujících oblastí formálního vzdělání - přírodní vědy a zdravotní vzdělání (např. chemické a fyzikální laboratoře, prostory pro nácvik zdravotních dovedností, prostory pro výuku botaniky či zoologie), - polytechnické vzdělávání (např. robotické laboratoře), - cizí jazyky (specializované jazykové učebny), - hudební vzdělávání (např. specializované prostory pro výuku hudebních nástrojů, nahrávací studia), - práce s digitálními technologiemi (např. počítačové učebny), - řemesla a služby (např. dílny, cvičné kuchyně a prostory pro výrobu)
  • 15. 2. 2023 – 31. 12. 2023
  • žadatelé - Obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, školské právnické osoby, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace
  • Dotace - Výše podpory: 900 tis. Kč - 350 mil. Kč na jednu podpořenou školu / školské zařízení. Podíl dotace: 85 % z celkových způsobilých výdajů
  • Státní fond životního prostředí, Operační program Spravedlivá transformace - www.opst.cz
 •  
 • Inovativní projekty oběhového hospodářství - NOVÉ
  • Projekty třídění, dotřiďování, úpravy, materiálové přeměny, chemické recyklace ostatních a nebezpečných odpadů moderními způsoby, které v dnešní době nejsou v provozech běžné. Výstavba inovativních projektů třídění, dotřiďování, úpravy, materiálové přeměny, chemické recyklace ostatních a nebezpečných odpadů vyjma odpadů spadajících do skupin a podskupin č. 01, 02, 03, 10, 16 01, 17, 20 02 a 20 03 dle Katalogu odpadů.
  • 15. 2. 2023 – 31. 7. 2023
  • žadatelé - Obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, obchodní společnosti, NNO a další typy organizací
  • Dotace - Výše podpory: 8-500 mil. Kč
  • Státní fond životního prostředí, Operační program Spravedlivá transformace - www.opst.cz
 •  
 • Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - NOVÉ
  • Finanční podpora z rozpočtu kraje bude poskytnuta na částečné krytí vyrovnávací platby, která se týká financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb. Mohou být podpořeny pouze sociální služby, které zohledňuje zpracovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2022–2024.
  • Mimořádný termín pro podávání Žádostí je určen pouze pro žadatele, kteří nepodali Žádost o finanční podporu v rámci Programu v řádném termínu.
  • 6. 3. 2023 – 13. 3. 2023
  • žadatelé - Poskytovatel sociální služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách)
  • Dotace - O výši finanční podpory rozhoduje Zastupitelstvo Ústeckého kraje
  • Ústecký kraj - www.kr-ustecky.cz
 •  
 • Revitalizace brownfieldů - NOVÉ
  • Dotace na revitalizaci území se starou stavební zátěží v rámci programu Brownfieldy financovaného z Nástroje pro oživení a odolnost.
   Program NPO brownfieldy se skládá ze čtyř samostatných výzev. Podpoří hlavně rekonstrukci už stávajících staveb v zanedbaných areálech. V menší míře dotace půjdou na demolici technicky nebo jinak nevyhovujících objektů a výstavbu energeticky úsporných novostaveb. U odlehlých míst, jako jsou například bývalé vojenské areály, je možné žádat peníze na jejich zalesnění. V takovém případě budou sloužit jako takzvaná přírodní úložiště uhlíku
  • 20. 2. 2023 – 20. 4. 2023
  • žadatelé - viz podmínky výzvy
  • Dotace - viz podmínky výzvy
  • Státní fond podpory investic, program NPO brownfieldy - www.sfpi.cz
 •  
 • Zlepšování přírodního a krajinného prostředí - NOVÉ
  • Udržení a zlepšování dochovaných přírodních i kulturních hodnot krajiny prostřednictvím neinvestičních jednoletých opatření v krajině menšího rozsahu.
  • 16. 2. 2023 – 17. 3. 2023
  • žadatelé - Obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, obchodní společnosti, příspěvkové organizace, NNO a další typy organizací
  • Dotace - Minimální výše dotace není stanovena, maximální výše dotace 250 tis. Kč. Podíl dotace až 100 %
  • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Program péče o krajinu - www.dotace.nature.cz
 •  
 • Standardizace územních plánů - NOVÉ
  • Podpora územně plánovacích činností obcí. Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy: Konverze územního plánu do jednotného standardu územně plánovací dokumentace. Konverzí je chápán převod stávajícího územního plánu, který ve stávajícím stavu není zpracován do jednotného standardu podle § 20a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon) a od účinnosti Zákona č. 283/2021 Sb., podle §59 Jednotný standard.
  • 28. 2. 2023 – 19. 2. 2025
  • žadatelé - Obce, které mají více než 5 000 obyvatel
  • Dotace - Celkové způsobilé výdaje projektu: minimální výše není stanovena, maximálně až 780 000 Kč. Výše dotace dle typu aktivity. Podíl dotace až 85 %.
  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Integrovaný regionální operaační program - www.mmr.cz
 •  
 • Paliativní péče - NOVÉ
  • Dotace na zajišťování rovného přístupu ke zdravotní péči a posílení odolnosti systémů zdravotní péče včetně primární péče a podpory přechodu od institucionální péče k rodinně a komunitně založené péči.
  • 17. 3. 2023 – 28. 2. 2025
  • žadatelé - OSS, kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi, NNO, další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
  • Dotace
   • Aktivita A: 0,5-1,5 mil. Kč
   • Aktivita B: 0,5-4 mil. Kč
   • Aktivita C: 1-9 mil. Kč
  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Integrovaný regionální operační program - www.mmr.cz
 •  
 • Veřejné budovy v pasivním standardu (fázové projekty) - NOVÉ
  • Dotace na výstavbu veřejných budov v pasivním energetickém standardu nebo tzv. plusových budov, které vyrobí více energie, než samy spotřebují. Výzva je určena pouze pro projekty ze 163. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, které byly schváleny Řídicím orgánem k fázování. Tzv. „fázované projekty“ jsou projekty, které nelze dokončit v rámci programového období 2014–2020 a u kterých dojde k rozdělení projektu do dvou samostatných celků (tzv. fází). První fáze je realizovaná a spolufinancovaná v programovém období 2014–2020 a druhá fáze je následně realizovaná a spolufinancovaná v období 2021–2027.
  • 3. 2. 2023 – 15. 6. 2023
  • žadatelé - Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, organizační složky státu, další typy organizací
  • Dotace - Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 800 mil. Kč
  • Ministerstvo životního prostředí ČR, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 •  
 • Podpora obcí v národních parcích
  • 23. 1. 2023 - 31. 7. 2023
  • Dotace - Výše dotace dle typu aktivity. Podíl dotace až 85 %.
  • Ministerstvo životního prostředí ČR, Národní program Životní prostředí - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Oranžový přechod
  • 1. 2. 2023 - 27. 4. 2023
  • Dotace - Maximální výše příspěvku 120 000 Kč.
  • Nadace ČEZ - www.nadacecez.cz
 •  
 • Průzkum kontaminace životního prostředí
  • 1. 2. 2023 - 31. 5. 2023
  • Dotace - Podíl dotace až 85 %.
  • Ministerstvo životního prostředí ČR, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Veřejná zeleň a eliminace odvodňovacích zařízení v krajině
  • 18. 1. 2023 - 20. 9. 2023.
  • Dotace - Míra financování činí v aktivitě 1.3.1.4 max. 85 % z celkových způsobilých výdajů s výjimkou realizace projektů vyplývajících ze studie systému sídelní zeleně, u kterých míra podpory činí max. 95 %. V aktivitě 1.3.1.5 činí míra financování max. 100 %.
  • Ministerstvo životního prostředí ČR, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Odstraňování bariér v budovách DPS a v budovách městských a obecních úřadů
  • 13. 1. 2023 - 10. 3. 2023
  • Dotace - Výše dotace min. 100 tis. Kč. Podíl dotace 50 %. Akce může být spolufinancována z rozpočtu kraje.
  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, program Podpora a rozvoj regionů. - www.mmr.cz
 •  
 • Pakt starostů pro klima a energii
  • 23. 1. 2023 - 5. 6. 2023
  • Dotace - Výše dotace 250 tis. – 2 mil. Kč. Podíl dotace u aktivit a) a b) 80 %, u aktivity c) 50 %.
  • Ministerstvo životního prostředí ČR, Národní program Životní prostředí - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Základní školy (ITI)
 •  
 • Vozidla pro veřejnou dopravu (ITI)
 •  
 • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu (ITI)
 •  
 • Muzea (ITI)
 •  
 • Sanace svahových nestabilit
  • 16. 11. 2022 - 31. 5. 2023
  • Dotace - Míra dotace max. 80 % z celkových způsobilých výdajů.
  • Ministerstvo životního prostředí ČR, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Zpracování místní energetické koncepce
  • 1. 12. 2022 - 30. 5. 2023
  • Dotace - Výše a podíl dotace dle velikosti obce:
   • Obce a DSO do 5 000 obyvatel: 400 tis. Kč. Maximální výše způsobilých výdajů 90 %
   • Obce a DSO do 10 000 obyvatel: 450 tis. Kč. Maximální výše způsobilých výdajů 80 %
   • Obce a DSO nad 10 000 obyvatel: 500 tis. Kč. Maximální výše způsobilých výdajů 70 %
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program EFEKT - www.mpo-efekt.cz
 •  
 • Bezpečnost chodců a cyklistů
 •  
 • Odkup a scelování infrastruktury vodovodů a kanalizací
  • 2. 1. 2023 - 30. 9. 2025
  • Dotace - ve výši 30 % z nejnižší ceny vzešlé z porovnání cen: znalecký posudek (zajistí žadatel) ceny pořizovaného infrastrukturního majetku, pořizovací (aktualizovaná) cena objektů, sjednaná cena dle kupní smlouvy (tržní cena).
  • Ministerstvo zemědělství ČR - www.eagri.cz
 •  
 • Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
  • 6. 10. 2022 - 29. 9. 2023.
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Operační program Zaměstnanost plus - www.esfcr.cz
 •  
 • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
 •  
 • Muzea
 •  
 • Vozidla pro veřejnou dopravu
 •  
 • Transformace pobytových sociálních služeb
  • 25. 10. 2022 - 10. 2. 2025
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Operační program Zaměstnanost plus - www.esfcr.cz
 •  
 • Sociální služby (ITI)
 •  
 • Infrastruktura pro nemotorovou dopravu
 •  
 • Energetická konzultační a informační střediska
  • 20. 10. 2022 - 6. 10. 2023
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program EFEKT - www.mpo-efekt.cz
 •  
 • Základní školy
 •  
 • Sociální bydlení
 •  
 • Sociální služby
 •  
 • Rozvoj knihoven
 •  
 • Rekultivace starých skládek
  • 7. září 2022 - 18. listopadu 2023
  • Ministerstvo životního prostředí ČR, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 • .
 • Srážkové vody a opatření proti povodním
  • 14. září 2022 – 31. října 2023
  • Ministerstvo životního prostředí ČR, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Mateřské školy
 •  
 • Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře
  • 24. 8. 2022 - 31. 5. 2023
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách
  • 24. 8. 2022 - 31. 5. 2023
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Veřejné budovy v pasivním standardu
  • 24. 8. 2022 - 31. 5. 2023.
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Stacionární zdroje znečišťování ovzduší
  • 17. 8. 2022 - 31. 7. 2023
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Systémy pro posuzování znečištění ovzduší
  • 17. 8. 2022 - 31. 7. 2023
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Udržitelné nakládání s odpady
  • 7. 9. 2022 - 31. 12. 2023
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Podpora služeb pro ohrožené děti, rodiny a mladé dospělé
  • 24. 8. 2022 - 8. 12. 2023
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Operační program Zaměstnanost plus - www.esfcr.cz
 •  
 • Sociální začleňování ve vyloučených lokalitách
  • 29. 8. 2022 - 8. 12. 2023
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Operační program Zaměstnanost plus - www.esfcr.cz
 •  
 • Podpora sociálního bydlení
  • 30. 6. 2022 - 30. 5. 2023
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Operační program Zaměstnanost plus - www.esfcr.cz
 •  
 • Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití
  • 30. 6. 2022 - 30. 5. 2023
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu - www.mpo.cz
 •  
 • Ekomobilita pro obce
  • 6. 6. 2022 - 15. 12. 2023.
  • Ministerstvo životního prostředí, národní program životního prostředí - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Výstavba pro obce
  • Průběžná do vyčerpání alokace.
  • Státní fond podpory investic - www.sfpi.cz
 •  
 • Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění
  • 5. 5. 2022 - 5. 5. 2023
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Národní plán obnovy - www.mpo.cz
 •  
 • Rekonstrukce veřejného osvětlení
  • 5. 5. 2022 - 30. 6. 2023
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program EFEKT - www.mpo-efekt.cz
 •  
 • Domovní čistírny odpadních vod
  • 1. 11. 2021 - 31. 12. 2023.
  • Oprávněný žadatel - Obce.
  • Národní program Životní prostředí - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Zdroje pitné vody
 •  
 • Úspory energie a obnovitelné zdroje v bytových domech
  • 12. 10. 2021 - 30. 6. 2025, nejpozději však do vyčerpání alokace.
  • Státní fond životního prostředí, Nová zelená úsporám - novazelenausporam.cz
 •  
 • Výsadba stromů
  • 2. 8. 2021 - 30. 12. 2023.
  • Státní fond životního prostředí ČR, Národní program ŽP - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Protipovodňová prevence
  • Průběžně do 31. 12. 2023.
  • Ministerstvo zemědělství, Dotace ve vodním hospodářství - www.eagri.cz

 

Připravované výzvy - MĚSTA A OBCE:

 •  
 • Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití
  • Cílem programu je poskytnout podporu městům, obcím a krajům na odstranění brownfieldů a umožnit následné využití těchto nemovitostí převážně pro podnikání. Projekty mohou být doplňkově využity rovněž pro nepodnikatelské účely včetně výstavby obecních bytů.
  • Obsahem projektu je revitalizace brownfieldů - renovace budov pro dosažení energetických úspor, demolice a výstavba energeticky úsporných budov
  • Není možná jen demolice nebo demolice a vybudování infrastruktury. Za způsobilé výdaje (uznatelné náklady) jsou považovány investiční a neinvestiční (demolice, opravy) výdaje přímo související s přípravou a realizací projektu. Liší se podle typu projektu (renovace/demolice a nová výstavba). U projektu renovace budou za způsobilé výdaje považovány aktivity, které z 90 % souvisí s energetickými úsporami. U projektu typu demolice a výstavba nových budov mohou být mezi způsobilé zařazeny veškeré náklady související se stavbou.
  • Plánovaná výzva; od 21. 3. 2022 podávání předběžných žádostí. Konec výzvy při výrazném přečerpání alokace, nejpozději však 31. 12. 2023.
  • Oprávněný žadatel - Města, městské části, obce a kraje.
  • Bude upřesněno ve výzvě (výše dotace)
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - www.mpo.cz

 

Aktuálně vyhlášené - Firmy, OSVČ:

 •  
 • Záruční program COVID SPORT pro podnikatele působící v oblasti sportu (ČMZRB)
  • 1. 2. 2021 - do vyčerpání alokace.
  • Oprávnění žadatelé - Malé a střední podniky působící v oblasti sportu.
  • Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) - www.cmzrb.cz

 

Připravované výzvy:

 • Předběžný harmonogram výzev Integrovaného regionálního operačního programu na rok 2022 / 2023
 •  
 • Předběžný harmonogram výzev operační program Životní prostředí na rok 2023 (vybrané relevantní výzvy)
  • Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury v kombinaci s: Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov, Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu, Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy
   • výzva od 04/2023 do 03/2024, žadatelé bez omezení
  • Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech
   • výzva od 01/2023 do 09/2023, žadatelé bez omezení
  • Realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího využití; realizace zelených střech; opatření na využití šedé vody; opatření pro řízenou dotaci podzemních vod
   • výzva od 02/203 do 10/2023, žadatelé bez omezení
 •  
 • Výsadba stromů
  • Zlepšení životního prostředí pomocí podpory výsadby stromů. Výsadba dřevin především v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, která povede ke kultivaci a zmírnění projevů změny klimatu na lokální úrovni. Jedná se zejména o výsadbu, či obnovu dřevin u veřejných budov, liniových dřevin, ve veřejně přístupných zahradách, parcích, dřevin podél vodotečí a návesních nádrží, remízků, sadů, zelených bariér proti větru a prachu, alejí, stromořadí a dalších přírodně, či kulturně hodnotných lokalit. Výsadba bude zahrnovat výsadbu stanovištně původních druhů dřevin a jejich odrůd (včetně pestrolistých a habituálně odlišných — kulovité, sloupovité, pyramidální).
  • 2. kolo: 1. 6. - 31. 7. 2023 pro podzimní výsadbu
  • Oprávnění žadatelé - Právnické osoby se sídlem v České republice.
  • Dotace - Maximální výše příspěvku je 150 000 Kč. Jsou dány stropy cen pro různé kategorie dřevin.
  • Nadace ČEZ - www.nadacecez.cz

 

 Informace za MAS Vladař o.p.s. pro Vás připravila: Nipauerová Andrea - manažer IROP

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 6.3.2023