Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality: Aktuality z území MAS Vladař

Přehled nástrojů podpory pro obce a podniky - září 2022 (I. část)

ZPRAVODAJ Ústeckého kraje září 2022 - přehled aktuálně vyhlášených výzev a nově připravovaných výzev pro rok 2022.

Vážení.

V níže uvedeném přehledu jsou uvedeny základní informace o jednotlivých výzvách, které jsou zaměřeny pro města, obce a podniky. Bližší specifikace, podmínky, kontakty naleznete především na jednotlivých webových odkazech, uvedených vždy v posledním řádku u jednotlivých výzev (poskytovatel / program).

Aktuálně vyhlášené výzvy - MĚSTA A OBCE:

 •  
 • Sociální bydlení - NOVÉ
  • Podpora socioekonomického začlenění marginalizovaných komunit, domácností s nízkými příjmy a znevýhodněných skupin včetně osob se zvláštními potřebami, pomocí integrovaných opatření, včetně bydlení a sociálních služeb.
  • Podporované aktivity - Výzva podporuje pořízení a adaptaci bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení, včetně zajištění přístupnosti osobám s postižením.
  • 26. 9. 2022 - 29. 8. 2023
  • Ministerstvo pro místní rozvoj, Integrovaný regionální operační program - www.irop.mmr.cz nebo www.vladar.cz
  • 25. výzva IROP - Sociální bydlení - SC 4.2 (MRR), tato výzva je určena pro méně rozvinuté regiony regiony
 •  
 • Sociální služby - NOVÉ
  • Dotace na podporu socioekonomického začlenění marginalizovaných komunit, domácností s nízkými příjmy a znevýhodněných skupin včetně osob se zvláštními potřebami, pomocí integrovaných opatření, včetně bydlení a sociálních služeb.
  • Podporované aktivity - Podporován bude nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence. Vytvoření, obnova a zkvalitnění materiálně technické základny těchto nových a stávajících sociálních služeb pro práci s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
  • 23. 9. 2022 - 3. 8. 2023
  • Ministerstvo pro místní rozvoj, Integrovaný regionální operační program - www.irop.mmr.cz nebo www.vladar.cz
  • 14. výzva IROP - Sociální služby - SC 4.2 (MRR), tato výzva je určena pro méně rozvinuté regiony regiony
 •  
 • Rozvoj knihoven - NOVÉ
  • Dotace na revitalizaci, odbornou infrastrukturu a vybavení pro činnost knihoven.
  • Podporované aktivity - revitalizace knihoven, včetně nové výstavby, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační centra, restaurování sbírek knihovních fondů, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace knihovních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační software, ochrana knihovních fondů, technické vybavení knihoven
  • 19. 9. 2022 - 31. 12. 2027
  • Ministerstvo pro místní rozvoj, Integrovaný regionální operační program - www.irop.mmr.cz nebo www.vladar.cz
  • 16. výzva IROP - Knihovny (ITI) - SC 4.4 (MRR, PR), tato výzva je určena pro méně rozvinuté regiony regiony a průběžné regiony
 •  
 • Výdaje jednotek SDH obcí - NOVÉ
  • Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR.
  • Podporované aktivity - Odborná příprava velitelů družstev a velitelů jednotek, strojníků i členů SDH, Výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje, Vybavení a opravy neinvestiční povahy (vybavení jednotky SDH obce věcnými prostředky, opravy požární techniky poškozené při zásahu jednotky), Výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce u požáru v Národním parku České Švýcarsko.
  • 16. 9. 2022 - 19. 10. 2022
  • Oprávnění žadatelé - Obec, zřizovatel jednotky SDH obce, zařazené v kategorii JPO II, JPO III a v kategorii JPO V.
  • Dotace - Výše dotace je stanovena vždy podle konkrétních aktivit, na které se žádá.
  • Ministerstvo vnitra ČR, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR - www.hzscr.cz
 •  
 • Podpora osob znevýhodněných na trhu práce - NOVÉ
  • Dotace na podporu rekvalifikací či dalšího vzdělávání, zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob. Jedná se o cílená opatření vedoucí k zaměstnání osob z cílové skupiny projektu v průběhu realizace projektu nebo následkem jejich účasti v projektu.
  • Podporované aktivity - PRIMÁRNĚ: poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání, motivační aktivity, rekvalifikace, vzdělávání, rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce, podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností, zprostředkování zaměstnání, zaměstnávání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa a podpora vytváření nových pracovních míst, podpora flexibilních forem zaměstnání. DOPLŇKOVÉ: bilanční a pracovní diagnostika v odůvodněných případech, doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce, realizace (nikoliv tvorba a pilotní ověřování) nových či inovativních nástrojů v oblasti zaměstnanosti.
  • 16. 9. 2022 - 21. 11. 2022
  • Oprávnění žadatelé - Vzdělávací a poradenské instituce, nestátní neziskové organizace s prokazatelnou dobou existence minimálně 1 rok od data vyhlášení výzvy a pokud předmětem jejich činnosti je veřejně prospěšná činnost, obce, dobrovolné svazky obcí s prokazatelnou dobou existence minimálně 1 rok.
  • Dotace - Celkové způsobilé výdaje projektu: 2,5 - 10 mil. Kč. Výše dotace: 76,735 %, dále je možný příspěvek ze státního rozpočtu dle kategorie žadatele.
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Operační program Zaměstnanost plus - www.esfr.cz
 •  
 • Lokální sportoviště - NOVÉ
  • Všeobecný rozvoj lokální sportovní infrastruktury prostřednictvím akcí, jejichž předmětem může být široké spektrum sportovních zařízení místního významu.
  • Podporované aktivity - Výsledkem realizace akce musí být sportovní zařízení, které je způsobilé k provozování sportu a sportovní činnosti a které bude po dobu udržitelnosti k provozování sportu skutečně využíváno. Sportovní zařízení musí sloužit místním klubům a tělovýchovným jednotám, případně dalším sportovním organizacím a veřejnosti.
  • 15. 09. 2022 - 16. 10. 2022
  • Oprávnění žadatelé - Obce, města a městské části, dobrovolné svazky obcí, kraje.
  • Dotace - Celkové způsobilé výdaje min. 1 428 571 Kč. Výše dotace1 – 20 mil. Kč. Podíl dotace 50 % ze způsobilých výdajů.
  • Národní sportovní agentura, výzva Regiony ÚSC - www.agenturasport.cz
 •  
 • Rekultivace starých skládek - NOVÉ
  • Odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy a rekultivace starých skládek. Předmětem výzvy je podpora projektů rekultivace starých skládek s prioritou A1, P2 a P1.
  • 7. září 2022 - 18. listopadu 2023
  • Oprávnění žadatelé - Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, organizační složky státu a další.
  • Dotace - Podíl dotace 85 % ze způsobilých výdajů.
  • Ministerstvo životního prostředí ČR, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Sanace lokalit s ekologickou záteží - NOVÉ
  • Projekty, které řeší odstranění kontaminace z různých složek životního prostředí – z podzemních či povrchových vod, sedimentů, horninového prostředí či půdního vzduchu.
  • Podporované aktivity - Předmětem výzvy je podpora projektů sanací nejvážněji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy a kterým byla přidělena priorita A3, A2, A1. Uznatelným nákladem v rámci projektové přípravy není Analýza rizika kontaminované lokality, pokud se její realizace aktivně neúčastnilo OEREŠ MŽP. Závěry předložené Analýzy rizik musí být vždy schváleny OEREŠ MŽP.
  • 7. září 2022 - 18. ledna 2023
  • Oprávnění žadatelé - Kraje, obce, státní podniky, organizační složky státu, dobrovolné svazky obcí, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace a další.
  • Dotace - Podíl dotace 85 % ze způsobilých výdajů.
  • Ministerstvo životního prostředí ČR, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Mateřské školy - NOVÉ
  • Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu.
  • Podporované aktivity - zajištění dostatečných kapacit v MŠ na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, kde byla na základě analýzy obsazenosti MŠ a demografického vývoje identifikována nedostatečná kapacita MŠ pro umístění dětí do 3 let a starších dětí (může se jednat o navýšení kapacity stávající MŠ anebo vznik nové MŠ), zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s ohledem na zajištění hygienických požadavků u MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí (např. formou změny vnitřního uspořádání výukových prostor, aby mohlo dojít k postupnému snižování počtu dětí ve třídě, a tím ke zvyšování kvality předškolního vzdělávání, zajištění kapacit s ohledem na hygienické požadavky, modernizace hygienického zázemí, zajištění bezbariérovosti), zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov.
  • 29. 9. 2022 - 31. 12. 2027
  • Ministerstvo pro místní rozvoj, Integrovaný regionální operační program - www.irop.mmr.cz nebo www.vladar.cz
  • 20. výzva IROP - Mateřské školy (ITI) - SC 4.1 (MRR, PR), tato výzva je určena pro méně rozvinuté regiony regiony a průběžné regiony
 •  
 • Třídění a dotřiďování odpadů - NOVÉ
  • Dotace na zařízení, která řeší separaci ostatních odpadů, energetické využití odpadů anebo se zabývají sběrem a nakládáním s nebezpečnými odpady.
  • Podporované aktivty - Výstavba/modernizace (s navýšením kapacity) třídicích a dotřiďovacích linek pro separaci ostatních odpadů, Výstavba a modernizace odpadových bioplynových stanic, Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů
  • 7. 9. 2022 - 30. 12. 2022
  • Oprávnění žadatelé - Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, obchodní společnosti a družstva a další.
  • Dotace - Podíl dotace 85 % ze způsobilých výdajů.
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Srážkové vody a opatření proti povodním - NOVÉ
  • Projekty realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a také na podporu budování vsakovacích a retenčních zařízení včetně podpory dalším opatřením, které přispívají k efektivnímu nakládání se srážkovými vodami.
  • Podporované aktivity - Realizace protipovodňových opatření, Realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího využití; realizace zelených střech; opatření na využití šedé vody; opatření pro řízenou dotaci podzemních vod.
  • 14. září 2022 – 31. října 2023
  • Oprávnění žadatelé - Kraje, obce, státní podniky, dobrovolné svazky obcí, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem a další.
  • Dotace - Podíl dotace 85 % ze způsobilých výdajů, u některých opatření až 95 %.
  • Ministerstvo životního prostředí ČR, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře
  • Výzva se zaměřuje na zvýšení energetické účinnosti v gastro provozech a prádelnách v sektorech zdravotnictví, školství a v sociálních službách
  • Podporované aktivity - Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů (např. školských, sociálních, či zdravotnických zařízení), Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti provozu prádelen (např. sociálních, či zdravotnických zařízení), Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti u dalších technologických zařízení ve veřejných budovách a infrastruktuře
  • 24. 8. 2022 - 31. 5. 2023
  • Oprávnění žadatelé - Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, školy a školská zařízení, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem a další
  • Dotace - Podíl dotace 50 % ze způsobilých výdajů.
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách
  • Cílem výzvy je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie jak ve veřejných budovách, tak v konečné spotřebě energie ve veřejné infrastruktuře
  • Podporované aktivity - Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu, zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE. Součástí projektu může být i rekonstrukce otopné soustavy, Instalace solárně – termických systémů, Instalace fotovoltaických systémů, Rekonstrukce, či výměna stávajícího OZE za OZE, včetně rekonstrukce otopné soustavy, Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, Instalace tepelného čerpadla, kotle na biomasu, zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE, solárně termických systémů, fotovoltaických systémů
  • 24. 8. 2022 - 31. 5. 2023
  • Oprávnění žadatelé - Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem a další
  • Dotace - Dle realizované aktivity.
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Veřejné budovy v pasivním standardu
  • Dotace na podporu efektivní výstavby budov veřejného sektoru v souladu s principy New European Bauhaus
  • Výstavba budov - ve vysokém energetickém standardu, v pasivním energetickém standardu, plusových (nulových) budov
  • 24. 8. 2022 - 31. 5. 2023.
  • Oprávnění žadatelé - Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC a další.
  • Dotace
   • Podle typu budovy:
    • Pro budovy s vysokým energetickým standardem: max. 100 000 000 Kč / 40 %
    • Pro budovy v pasivním energetickém standardu: max. 120 000 000 Kč / 50 %
    • Pro plusové (nulové) budovy: max. 140 000 000 Kč / 70 %.
   • Bonifikace:
    • Projekty, které budou realizovat tzv. zelené střechy (min. 30 % plochy střešní konstrukce) a technologie pro akumulaci, úpravu, a rozvod šedých a srážkových vod, budou bonifikovány 10%
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Stacionární zdroje znečišťování ovzduší
  • Dotace na náhrady nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší za účelem snížení emisí z těchto zdrojů. Podpora je určena i na snížení emisí amoniaku z chovu hospodářských zvířat a omezování prašnosti z plošných zdrojů. Podpořena bude realizace dodatečných technologií a změna technologických postupů
  • Podporované aktivity - Náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší za účelem snížení emisí primárních částic PM2,5 a emisí prekurzorů sekundárních částic PM2,5 (NOx, SO2, NH3 a VOC), Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí primárních částic PM2,5 a emisí prekurzorů sekundárních částic PM2,5 (NOx, SO2, NH3 a VOC) u stacionárních zdrojů, Pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat, Omezování prašnosti z plošných zdrojů
  • 17. 8. 2022 - 31. 7. 2023
  • Oprávnění žadatelé - Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC a další. Hlavní cílovou skupinou jsou vlastníci a provozovatelé stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.
  • Dotace - Podíl dotace 50 % ze způsobilých výdajů. Bonifikace míry podpory u projektů na stacionárních zdrojích identifikovaných v programech zlepšování kvality ovzduší jako imisně významné činí 85 %.
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Systémy pro posuzování znečištění ovzduší
  • Dotace na výstavbu a obnovu systémů pro sledování a hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší, a to včetně systémů určených k archivaci a ke zpracování údajů o zdrojích znečišťování ovzduší (emisních dat).
  • Podporované aktivity - Výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů, Pořízení a aktualizace systémů určených pro hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší, Podpora obnovy a rozvoje systémů pro archivaci a zpracování údajů o zdrojích znečišťování ovzduší (emisních dat)
  • 17. 8. 2022 - 31. 7. 2023
  • Oprávnění žadatelé - Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC a další. Hlavní cílovou skupinou jsou vlastníci a provozovatelé stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a provozovatelé monitorovacích systémů
  • Dotace - Podíl dotace 100 % ze způsobilých výdajů.
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Udržitelné nakládání s odpady
  • Výstavba nových či modernizace stávajících sběrných dvorů v podobě navýšení jejich kapacity. Podpory se dočkají rovněž systémy pro separaci a oddělený sběr a svoz komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (biologicky rozložitelný komunální odpad, plasty, papír, sklo, kovy, textil, objemný odpad a nápojové kartony)
  • Podporovaná opatření - Výstavba a modernizace sběrných dvorů, Budování zařízení pro úpravu a zpracování čistírenských odpadních kalů z ČOV, Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů
   • Součástí projektů sběrných dvorů může být i infrastruktura na předcházení vzniku odpadů (domácí kompostéry, re-use centra, pořízení opakovaně použitelného nádobí a obalů), ovšem s tím, že se musí jednat o minoritní část projektu (méně než 50 % způsobilých nákladů projektu)
  • 7. 9. 2022 - 31. 12. 2023
  • Oprávnění žadatelé - Obce, dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.
  • Dotace - Podíl dotace 85 % ze způsobilých výdajů.
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Vodovodní přivaděče, vodovodní řady
  • Projekty výstavby nebo dostavby vodovodu v těch lokalitách, kde neexistuje zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu. Podporovanou aktivitou je výstavba vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů včetně souvisejících objektů na síti.
  • 15. 8. 2022 - 28. 2. 2023.
  • Oprávnění žadatelé - Obce, dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem. Typy žadatelů obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob musí být zároveň vlastníky vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu. Všichni žadatelé musí být zároveň hlavními vlastníky vodohospodářské infrastruktury v dotčené lokalitě a splňovat pravidla pro provozování infrastruktury dotované z OPŽP.
  • Dotace - Podíl dotace 70 % ze způsobilých výdajů. Obce do 2000 obyvatel mohou navíc pro dofinancování svých vodohospodářských projektů využít možnosti čerpání doplňkové půjčky, příp. dotace z Národního programu Životní prostředí. Půjčku nebo dotaci lze čerpat až do výše celkových způsobilých výdajů. Příjem žádostí běží až do 31. května 2023.
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Čistírny odpadních vod a kanalizace
  • Podpora projektů výstavby centrálních čistíren odpadních vod (popř. decentralizovaných ČOV) a projektů výstavby nebo dostavby kanalizace za účelem napojení nových obyvatel na kanalizaci. Bude podporována výstavba kanalizace pro veřejnou potřebu za účelem nového napojení obyvatel na kanalizaci zakončenou vyhovující čistírnou odpadních vod (ČOV). Podporovanou aktivitou bude výstavba nových ČOV a výstavba a dobudování kanalizace včetně souvisejících objektů na síti.
  • 15. 8. 2022 - 28. 2. 2023.
  • Oprávnění žadatelé - Obce, dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem. Typy žadatelů obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob musí být zároveň vlastníky vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu. Všichni žadatelé musí být zároveň hlavními vlastníky vodohospodářské infrastruktury v dotčené lokalitě a splňovat pravidla pro provozování infrastruktury dotované z OPŽP.
  • Dotace - Podíl dotace 70 % ze způsobilých výdajů. Obce do 2000 obyvatel mohou navíc pro dofinancování svých vodohospodářských projektů využít možnosti čerpání doplňkové půjčky, příp. dotace z Národního programu Životní prostředí. Půjčku nebo dotaci lze čerpat až do výše celkových způsobilých výdajů. Příjem žádostí běží až do 31. května 2023.
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Vodovody, zdroje vody a úpravny pitné vody
  • Podpora projektů, které se zabývají výstavbou/dostavbou vodovodu za účelem zlepšení dodávek pitné vody. O podporu mohou žádat i projekty výstavby, resp. dostavby vodovodu a také projekty výstavby nebo intenzifikace úpraven pitné vody.
  • Podporované aktivity - Výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů; výstavba úpraven vody; výstavba, intenzifikace nebo revitalizace stávajících vodních zdrojů, Intenzifikace úpraven pitné vody
  • 15. 8. 2022 - 20. 10. 2022.
  • Oprávnění žadatelé - Obce, dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem. Typy žadatelů obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob musí být zároveň vlastníky vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu. Všichni žadatelé musí být zároveň hlavními vlastníky vodohospodářské infrastruktury v dotčené lokalitě a splňovat pravidla pro provozování infrastruktury dotované z OPŽP.
  • Dotace - Podíl dotace 30-70 % ze způsobilých výdajů dle aktivity. Zároveň max. 50 mil. Kč.
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Vodohospodářské projekty - ČOV
  • Dotace na projekty výstavby a intenzifikace čistíren odpadních vod. O podporu se mohou ucházet i projekty týkající se výstavby či dostavby kanalizace a také realizace retenčních nádrží a odlehčení na jednotné kanalizaci. Opatření je možné mezi sebou kombinovat.
  • Popis podporovaných aktivit - Výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizací, Intenzifikace čistíren odpadních vod za účelem zvýšeného odstraňování specifického znečištění, Opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci (akumulační nádrže, retenční nádrže, chemické předčištění apod.)
  • Podmínkou pro přijatelnost projektuje je plná projektová příprava. Ke dni podání žádosti o podporu musí být uzavřena (účinná) smlouva o dílo na vlastní realizaci opatření a vydáno pravomocné stavební povolení/vodoprávní povolení a je-li relevantní, tak povolení k nakládání s vodami.
  • 15. 8. 2022 - 15. 10. 2022.
  • Oprávnění žadatelé - Obce, dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti nebo zájmová sdružení právnických osob vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem. Všichni žadatelé musí být zároveň hlavními vlastníky vodohospodářské infrastruktury v dotčené lokalitě a splňovat pravidla pro provozování infrastruktury dotované z OPŽP.
  • Dotace - Podíl dotace 30-70 % ze způsobilých výdajů dle aktivity. Zároveň max. 25 mil. Kč.
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Obnova přirozených funkcí krajiny
  • Podpora adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy.
  • Podporované oblasti - Zlepšení druhové a prostorové skladby lesa, Péče o cenné nelesní terestrické biotopy, Tvorba a obnova mokřadů (vč. tůní a malých vodních nádrží), Revitalizace a renaturace vodních toků, Výsadby dřevin mimo les
  • 3. 8. 2022 - 13. 10. 2022.
  • Oprávnění žadatelé - Všechny fyzické a právnické osoby s výjimkou správ národních parků, Správy jeskyní ČR a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Oprávněným žadatelem je jak vlastník nemovitosti, tak nájemce či pachtýř. Oprávněným žadatelem je i osoba, která je na základě jiného písemného dokumentu (souhlasu vlastníka pozemku) oprávněna projekt realizovat a zajistit jeho udržitelnost.
  • Dotace - Maximální výše podpory je 250 tis. Kč.
  • Agentura ochrany přírody a krajiny, Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny - www.dotace.nature.cz
 •  
 • Podpora pečujících osob a sdílené péče
  • Zvyšování rovného a včasného přístupu ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám, včetně služeb, které podporují přístup k bydlení a individuální péči, včetně zdravotní péče; modernizovat systémy sociální ochrany včetně prosazování přístupu k sociální ochraně se zvláštním důrazem na děti a znevýhodněné skupiny; zlepšovat přístupnost, i pro osoby se zdravotním postižením, účinnost a odolnost systémů zdravotní péče a služeb dlouhodobé péče.
  • 12. 8. 2022 - 8. 11. 2022
  • Oprávnění žadatelé - Nestátní neziskové organizace: spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby, nadace; městské části hl. m. Prahy; organizace zřizované městskými částmi hlavního města Prahy; organizace zřizované hl. městem Prahou; dobrovolné svazky obcí; obce; organizace zřizované kraji nebo obcemi; poskytovatelé sociálních služeb.
  • Dotace - Celkové způsobilé výdaje projektu: 1-10 mil. Kč. Podíl dotace: dotace z EU 76,735 %, dále možný příspěvek ze státního rozpočtu dle typu žadatele (podle velikosti obce).
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Operační program Zaměstnanost plus - www.esfcr.cz
 •  
 • Podpora služeb pro ohrožené děti, rodiny a mladé dospělé
  • Dotace na podporu služeb pro ohrožené děti, rodiny a mladé dospělé. Zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám, včetně služeb, které podporují přístup k bydlení a individuální péči, včetně zdravotní péče; modernizovat systémy sociální ochrany včetně prosazování přístupu k sociální ochraně se zvláštním důrazem na děti a znevýhodněné skupiny; zlepšovat přístupnost, i pro osoby se zdravotním postižením, účinnost a odolnost systémů zdravotní péče a služeb dlouhodobé péče.
  • Podporované aktivity - Podpora služeb komunitního charakteru pro ohrožené děti a rodiny (přímá práce s rodinou ve specifické situaci, rozvoj kvality a dostupnosti služeb místních aktérů při přímé práci s cílovou skupinou včetně povinného pilotního odzkoušení a následného vyhodnocení), Podpora služeb prevence odebrání dítěte z rodiny a včasné identifikace ohroženého dítěte, podpora multidisciplinární spolupráce v dané oblasti a území, Definice a plánování služeb pro děti a rodiny na místní úrovni, rozvoj sociální práce na obci na podporu rodin a dětí s cílem udržení dítěte v rodinném prostředí, Rozvoj náhradní rodinné péče na úrovni obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů, Přímá práce s rodinami s dětmi umístěnými mimo rodinu, Podpora aktivit směřující k podpoře mladých dospělých odcházejících z ústavní péče a náhradní rodinné péče při vstupu do samostatného života
  • 24. 8. 2022 - 8. 12. 2023
  • Oprávnění žadatelé - Nestátní neziskové organizace: spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby, nadace; městské části hl. m. Prahy; organizace zřizované městskými částmi hlavního města Prahy; organizace zřizované hl. městem Prahou; dobrovolné svazky obcí; obce; organizace zřizované kraji nebo obcemi; poskytovatelé sociálních služeb.
  • Dotace - Celkové způsobilé výdaje projektu: 1-10 mil. Kč. Podíl dotace: dotace z EU 76,735 %, dále možný příspěvek ze státního rozpočtu dle typu žadatele (podle velikosti obce).
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Operační program Zaměstnanost plus - www.esfcr.cz
 •  
 • Sociální začleňování ve vyloučených lokalitách
  • Výzva je zaměřena na podporu sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených.
   • Podporované aktivity - Podpora komunitní práce, Podpora sociálních služeb, Podpora ohrožených rodin s dětmi, Podpora prevence kriminality, bezpečnosti a veřejného pořádku a podpora služeb pro osoby závislé či závislostí ohrožené, Podpora řešení dluhové problematiky, Podpora zaměstnatelnosti osob, Podpora prevence zdraví, Podpora participativních metod práce s cílovou skupinou, Podpora programů zaměřených na boj s diskriminací
   • 29. 8. 2022 - 8. 12. 2023
   • Oprávnění žadatelé - Nestátní neziskové organizace, obce, městské části hl. m. Prahy, příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi, příspěvkové organizace zřizované městskými částmi hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb, poskytovatelé zdravotních služeb, vysoké školy.
   • Dotace - Celkové způsobilé výdaje projektu: 1-15 mil. Kč. Podíl dotace: dotace z EU 76,735 %, dále možný příspěvek ze státního rozpočtu dle typu žadatele (podle velikosti obce).
   • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Operační program Zaměstnanost plus - www.esfcr.cz
 •  
 • Knihovny
  • Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost knihoven. Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích. Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost knihoven.
  • 28. 7. 2022 - 2. 2. 2023
  • Ministerstvo pro místní rozvoj, Integrovaný regionální operační program - www.irop.mmr.cz nebo www.vladar.cz
  • 1. výzva IROP - Knihovny - SC 4.4 (MRR), tato výzva je určena pro méně rozvinuté regiony
  • 2. výzva IROP - Knihovny - SC 4.4 (PR), tato výzva je určena pro přechodové regiony
 •  
 • Revitalizace nehospodářských brownfieldů
  • Dotace a úvěry na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití – na park nebo občanské vybavení.
  • Lze financovat - odstranění, částečné odstranění, opravy, stavební úpravy, přístavby nebo nástavby stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží a není podzemní stavbou, pozemní komunikací, dráhou, vodní cestou, oplocením, opěrnou zdí nebo inženýrskou sítí, odstranění, částečné odstranění, opravy, stavební úpravy nebo jiné změny podzemní stavby, která je součástí území se starou stavební zátěž, odstranění, částečné odstranění, opravy nebo jiné změny zařízení, které je součástí území se starou stavební zátěží, provedení stavby včetně jejího zařízení na území se starou stavební zátěží, terénní úpravy nebo úpravy zeleně na území se starou stavební zátěží, odstranění nebo částečné odstranění pozemní komunikace, dráhy, vodní cesty, inženýrské sítě, oplocení nebo opěrné zdi, které se nacházejí na území se starou stavební zátěží, vybudování, umístění nebo úpravy inženýrské sítě, účelové komunikace, chodníku, veřejného osvětlení, laviček, odpadkových košů a jiných prvků městského mobiliáře, opěrné zdi nebo oplocení na území se starou stavební zátěží, podporu lze zároveň použít i na koupi území se starou stavební zátěží nebo jeho části, má-li být toto území revitalizováno
  • 1. 8. 2022 - 31. 10. 2022
  • Oprávnění žadatelé - Oprávněným žadatelem je územní samosprávný celek (tj. obce, kraje, příp. městské části hlavního města Prahy a městské části statutárních měst, pokud to statut města umožňuje) a zároveň je jediným vlastníkem nebo budoucím jediným vlastníkem území se starou stavební zátěží. V rámci jedné výzvy může žadatel podat pouze jeden investiční záměr. V rámci města lze podat pouze 1 žádost. U měst rozčleněných na městské obvody či části lze podat 1 žádost na každý městský obvod nebo každou městskou část.
  • Dotace - možnost kombinace dotace s bezúročným úvěrem. Celková kombinace dotace + úvěr až do výše 90 % uznatelných nákladů. Úvěr může být kdykoli splacen předčasně bez dalších poplatků.
   • Výše podpory činí v součtu nejméně 400 tis. Kč a nejvýše 50 mil. Kč
   • Dotace 30-50 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území, dle typu žadatele a typu území. Úvěr nejvýše 40 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území
  • Státní fond podpory investic - www.sfpi.cz/brownfieldy
 •  
 • Podpora sociálního bydlení
  • Cílem aktivit je zajistit podporu sociálního začleňování osob v bytové nouzi a bytovou nouzí ohrožených spočívající v přímé podpoře cílové skupiny zejména v podpoře zabydlování do bytů s podporou sociální práce a v podpoře integrovaného řešení bytové nouze včetně systémového ukotvení.
  • Povinná aktivita:
   • Podpora zabydlování a podpora bydlení
  • Volitelné aktivity - Kontaktní místo pro bydlení, Sociální realitní agentura/garantované bydlení, Posílení prevence ztráty bydlení, Podpora multidisciplinárních týmů při řešení bytové situace, case managementu, vytváření podpůrných sítí služeb, Strategické a koordinační aktivity na území obce nebo širším území, Přechod do bydlení při odchodech z institucí, Nástroje pro podporu sousedského soužití, Prevence a řešení diskriminace v oblasti bydlení, Facilitace vzájemné podpory, svépomoci a dalších participativních forem podpory bydlení
  • 30. 6. 2022 - 30. 5. 2023
  • Oprávnění žadatelé - Nestátní neziskové organizace, obce, organizace zřizované obcemi a kraji, dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb
  • Dotace - Podíl dotace: max. 76 %. Výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1-25 mil. Kč.
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Operační program Zaměstnanost plus - www.esfcr.cz
 •  
 • Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití
  • Cílem programu je poskytnout podporu městům, obcím a krajům na odstranění brownfieldů a umožnit následné využití těchto nemovitostí převážně pro podnikání. Projekty mohou být doplňkově využity rovněž pro nepodnikatelské účely včetně výstavby obecních bytů. Za způsobilé výdaje (uznatelné náklady) jsou považovány investiční výdaje přímo související s realizací projektu. Liší se podle typu projektu (renovace/demolice a nová výstavba). U projektu typu renovace jsou za způsobilé výdaje považovány investiční náklady na demolici, výstavbu a příslušné technologie bezprostředně související s předmětem podpory (výstavbou budovy), za dodržení podmínky, že 90 % těchto způsobilých výdajů musí tvořit investiční náklady spojené s energetickou úsporou budovy a 10 % těchto způsobilých výdajů mohou tvořit ostatní investiční náklady. U tohoto typu projektu musí dojít k min. 30 % úspoře spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti výchozímu stavu budovy dle energetického posudku. Není možná jen demolice nebo demolice a vybudování infrastruktury
  • 30. 6. 2022 - 30. 5. 2023
  • Oprávnění žadatelé - Města, městské části, obce a kraje
  • Dotace - Podíl dotace: až 100 % způsobilých výdajů, max. 6 500 Kč/m3 obestavěného prostoru. Min. 10 % celkových nákladů projektu musí být hrazeno z jiných zdrojů než z dotace. Výše dotace 1-40 mil. Kč.
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu - www.mpo.cz
 •  
 • Ekomobilita pro obce
  • Nákup nových vozidel do nabytí vlastnictví žadatele, v případě příspěvkových organizací do správy nebo příslušnosti hospodaření, či pronájem vozidla formou finančního leasingu.
  • Podporovány jsou - elektromobily, automobily s vodíkovým pohonem.
  • Dále je podpora určena na pořízení tzv. chytrých neveřejných dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky poháněných vozidel (podporováno pouze s nákupem vozidla).
  • 6. 6. 2022 - 15. 12. 2023.
  • Oprávnění žadatelé - Obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace územních samosprávných celků a další veřejnoprávní subjekty.
  • Dotace - Podíl dotace: max. 50 %. Výše dotace: dle kategorie vozidla.
  • Ministerstvo životního prostředí, národní program životního prostředí - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Výstavba pro obce
  • Pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím investiční dotace. Sociální byty jsou určeny pro způsobilé domácnosti, které mají nízký příjem a nevyhovující bydlení.
  • Z dotace lze pořídit - sociální dům, část smíšeného domu (odpovídající poměru podlahové plochy sociálních bytů k podlahové ploše všech bytů v domě), sociální byt.
  • Výzva podporuje pořízení nájemních bytů - výstavbou, modernizací, koupí nemovitosti v obci se sociálně vyloučenou lokalitou.
  • Průběžná do vyčerpání alokace.
  • Oprávnění žadatelé - Obce, dobrovolné svazky obcí, městský obvod nebo městská část u územně členěných statutárních měst (jsou-li k tomu oprávněny).
  • Dotace - Podíl dotace: až 100 % celkových způsobilých nákladů investičního záměru. Výše dotace: nejvýše do částky průměrných nákladů na výstavbu na 1 m2 užitkové plochy obdobných bytů.
  • Státní fond podpory investic - www.sfpi.cz
 •  
 • Zpracování místní energetické koncepce
  • Dotace je určena na zpracování místní energetické koncepce, která by měla být nástrojem a návodem, jak optimalizovat dodávku energie vůči energii spotřebovávané v lokalitě konkrétní obce nebo dobrovolného svazku obcí. Místní energetická koncepce by tak měla být dokumentem, podle něhož by místní samospráva měla postupovat při komplexním řešení zajištění dodávky a spotřeby energie v příslušné lokalitě nebo také při dílčích řešeních v rámci jejích jednotlivých částí. Místní energetickou koncepci je možné vytvořit pro jednotlivé obce nebo města a také pro dobrovolné svazky obcí v případě, že jde o několik obcí, u kterých lze zpracovávat místní energetickou koncepci dohromady.
  • 30. 5. 2022 – 15. 10. 2022
  • Oprávnění žadatelé - Veřejnoprávní právnické osoby – obec, městská část, město, městys, statutární město, svazek obcí.
  • Dotace - Podíl dotace až 90 %. Výše dotace až 500 tis. Kč. Liší se podle počtu obyvatel v obci / obcích.
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program Efekt - www.mpo-efekt.cz
 •  
 • Materiálně technická základna sociálních služeb
  • Dotace na nákup, rekonstrukci či výstavbu objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb. Pro služby sociální péče bude podporován nákup, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb. Projekty se zaměří na podporu infrastruktury pouze níže uvedených služeb sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:
   • Osobní asistence – pouze na území hl. m. Prahy; Pečovatelská služba – pouze na území hl. m. Prahy; Odlehčovací služby – celá ČR (mimo hl. m. Prahu) pouze v pobytové formě; v celkovém rozsahu pouze na území hl. m. Prahy; Centra denních služeb – pouze na území hl. m. Prahy; Denní stacionáře – v případě, že jsou součástí objektu, kde je poskytována pobytová služba – platí pro území ČR mimo Prahu. Pokud v objektu, kde je umístěn denní stacionář, není poskytována i pobytová služba, pak platí pouze na území hl. m. Prahy; Týdenní stacionáře; Domovy pro osoby se zdravotním postižením; Domovy pro seniory; Domovy se zvláštním režimem; Chráněné bydlení.
  • 20. 5. 2022 - 31. 7. 2022 (1. kolo uzavírky příjmu žádostí) / 30. 9. 2022 (2. kolo uzavírky příjmu žádostí) / 30. 11. 2022 – finální ukončení příjmu žádostí.
  • Oprávnění žadatelé - Poskytovatel služeb obecného hospodářského zájmu.
  • Dotace - Podíl dotace až 100 %. Výše dotace až 80 mil. Kč.
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Národní plán obnovy - www.mpsv.cz
 •  
 • Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění
  • Cílem výzvy je modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění.
  • Podporovanými aktivitami jsou - Modernizace a rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic s cílem maximálního dosažení úspor primární energie, případně využití tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo obnovitelných zdrojů nebo odpadního tepla z průmyslových procesů, Rozvoj a propojování stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic s cílem dosažení úspor primární energie (tj. konkrétně výstavba nových rozvodů v rámci stávající SZTE – výstavba nových větví, ale i propojování stávajících větví), Instalace a modernizace technologických zařízení souvisejících s distribucí tepelné energie včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií (např. řídící a zabezpečovací systémy a systémy přenosu dat).
  • 5. 5. 2022 - 5. 5. 2023
  • Oprávnění žadatelé - Malé a střední podniky, velké podniky a veřejný sektor včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí (až do výše 100 %) obcí, měst, krajů a státu.
  • Dotace - Podíl dotace až 50 %. Výše dotace až 500 mil. Kč.
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Národní plán obnovy - www.mpo.cz
 •  
 • Snížení emisí ze stacionárních zdrojů
  • Snížení emisí těžkých kovů a pachových látek ze stacionárních zdrojů průmyslových a dalších provozů. Cílem podpory je omezit negativní dopady na kvalitu ovzduší, lidské zdraví a míru obtěžování obyvatelstva zápachem.
  • Na co lze dotaci získat - Pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných těžkých kovů – olova, arsenu, kadmia, niklu a rtuti (např. tkaninové filtry), Pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucích ke snížení emisí pachových látek, jako například zakrytování a odsávání odpadního plynu z technologie s následným čištěním pomocí koncového zařízení na omezování zápachu (např. biofiltr, biopračka, mokrá vypírka, ozonizér, plazmové čištění, případně další technologická řešení), podpořit lze rovněž primární opatření snížení emisí zápachu.
  • 15. 1. 2022 - 15. 1. 2023, nejpozději do vyčerpání alokace.
  • Oprávnění žadatelé - Obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající, obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, výzkumné organizace.
  • Dotace 100 tis. – 10 mil. Kč. Podíl dotace až 60 % způsobilých výdajů.
  • Ministerstvo životního prostředí, Národní program životní prostředí - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Domovní čistírny odpadních vod
  • Zlepšení čištění splaškových vod pomocí domovních čistíren pro oblasti, kde není z technického či ekonomického hlediska možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV. Díky dotaci lze vybudovat soustavy individuálních čistíren odpadních vod v podobě DČOV do kapacity 50 EO pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a pro budovy ve vlastnictví dané obce, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.
  • 1. 11. 2021 - 31. 12. 2023.
  • Oprávněný žadatel - Obce.
  • 150 / 300 tis. Kč dle počtu řešených EO. Míra podpory až 80 %.
  • Národní program Životní prostředí - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Zdroje pitné vody
  • Průzkum, posílení a vybudování zdrojů pitné vody řešící špatnou kvalitu pitné vody, nedostatečné zásoby nebo vysychající vrty.
  • Možné využití dotace - Realizace nových nebo regenerace/intenzifikace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění stávajících přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.), Instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu.
  • 1. 11. 2021 - 31. 12. 2023.
  • Oprávněný žadatel - Obce; dobrovolné svazky obcí; obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty; zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.
  • Dotace 200 tis. – 3 mil. Kč. Míra podpory až 70 %.
  • Národní program Životní prostředí - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Úspory energie a obnovitelné zdroje v bytových domech
  • Realizace opatření vedoucích k úsporám energie a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie ve stávajících bytových domech, výstavba nebo nákup nových bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu.
   • Oblast A – ZATEPLENÍ: V této oblasti podpory je podporována výměna výplní stavebních otvorů a zateplení obvodových či vnitřních konstrukcí na obálce budovy pomocí tepelněizolačních materiálů, které se stávají trvalou součástí stavební konstrukce.
   • Oblast B – NOVOSTAVBA: V této oblasti je podporován nákup bytové jednotky v novém bytovém domě, nebo výstavba nových bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností.
   • Oblast C – ZDROJE ENERGIE: V této oblasti jsou podporována pouze opatření realizovaná ve stávajících dokončených bytových domech. Nejsou podporována opatření, která byla uváděna a započítána v průkazu energetické náročnosti budovy pro stavební řízení nebo opatření, která byla realizována a uhrazena (i částečně formou záloh) dříve než za 2 roky po řádném dokončení bytového domu, za které je považováno datum dokončení stavby uvedené v katastru nemovitostí.
   • Oblast D – ADAPTAČNÍ A MITIGAČNÍ OPATŘENÍ: V této oblasti jsou podporovány místní adaptační a mitigační opatření, která napomáhají ke snížení dopadů změny klimatu.
   • Oblast podpory E – PROJEKTOVÁ PODPORA: Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku pro podání žádosti, na zajištění odborného technického dozoru a provedení měření průvzdušnosti obálky budovy.
  • 12. 10. 2021 - 30. 6. 2025, nejpozději však do vyčerpání alokace.
  • Oprávněný žadatel - Vlastníci stávajících bytových domů, stavebníci nových bytových domů, společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů, pověření vlastníci bytových jednotek, nabyvatelé bytových jednotek v nových bytových domech, osoby, kterým svědčí právo stavby nového bytového domu.
  • Míra podpory až 50 %.
  • Státní fond životního prostředí, Nová zelená úsporám - novazelenausporam.cz
 •  
 • Udržitelná doprava - intergované projekty ITI
  • Dotace na podporu udržitelné dopravy.
  • Podporované projekty:
   • Terminály a parkovací systémy: Výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů
   • Telematika pro veřejnou dopravu: Zavedení nebo modernizace dopravní telematiky (inteligentních dopravních systémů) pro veřejnou dopravu,
   • Nízkoemisní a bezemisní vozidla: Pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu, Bezpečnost dopravy: Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší.
   • Cyklodopravy: Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.
  • Jedná se o výzvu původně ukončenou k 31. 12. 2019, nyní prodlouženou do 31. 10. 2022.
  • Oprávněný žadatel - Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.
  • Dotace 85 – 100 % celkových způsobilých nákladů dle žadatele a typu projektu.
  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Integrovaný regionální operační program - www.irop.mmr.cz
 •  
 • Výsadba stromů
  • Předmětem podpory je výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů na veřejně přístupných místech, případně v uzavřených vnitroblocích bytových domů využívaných ke komunitnímu setkávání.
  • Dotaci mohou žadatelé čerpat na - pořízení sazenic (jednotková výše dotace podle obvodu kmínku od 1 050 Kč/ks – 5 000 Kč/ks), zajištění závlahy (1 000 Kč/strom), zpracování odborného posudku, zajištění odborného dozoru (max. 10 % z celkové výše dotace) a požadované publicity
  • 2. 8. 2021 - 30. 12. 2023.
  • Oprávněný žadatel - Subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí.
  • Podíl dotace až 100 %. Výše dotace: 150 tis. – 250 tis. Kč.
  • Státní fond životního prostředí ČR, Národní program ŽP - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Protipovodňová prevence
  • Zvýšení ochrany před povodněmi především v oblastech s významným povodňovým rizikem realizací technických protipovodňových opatření s prioritou opatření, která jsou identifikována v plánech pro zvládání povodňových rizik. Budou upřednostňována efektivní technická opatření vytvářející akumulační a retenční prostory (tj. zřizování, úprava a rekonstrukce poldrů včetně realizace dalších doprovodných opatření jako jsou např. zasakovací průlehy atp., zřizování a rekonstrukce vodních nádrží s vyčleněnými retenčními prostory a řízené rozlivy povodní) a dále výstavba opatření podél vodních toků v intravilánu. Bude přihlíženo k systémovému řešení protipovodňové ochrany v rámci povodí.
  • Průběžně do 31. 12. 2023.
  • Oprávněný žadatel -Obce pro aktivity B) Zřizování nových retenčních prostorů - stávající nádrže, poldry, suché nádrže atd. a C) Zvyšování průtočné kapacity a stabilizace koryt.
  • Dotace až 90 % stavebních nákladů.
  • Ministerstvo zemědělství, Dotace ve vodním hospodářství - www.eagri.cz
 •  
 • Rekonstrukce veřejného osvětlení
  • Rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy VO včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení.
  • 5. 5. 2022 - 30. 6. 2023
  • Oprávněný žadatel - Obce a společnosti 100% vlastněné obcí, která se nenachází na území Národních parků.
  • Výše dotace: 30 Kč na 1 ušetřenou kWh elektrické energie ročně. Maximální výše dotace: 4 mil. Kč pro obce do 10 000 obyvatel včetně, 10 mil. Kč pro obce nad 10 000 obyvatel.
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program EFEKT - www.mpo-efekt.cz

 

Připravované výzvy:

 • Předběžný harmonogram výzev Operačního programu Životní prostředí na rok 2022
OPATŘENÍ TERMÍNY VÝZVY
Realizace monitorovacích, předpovědních, hlásných, výstražných a varovných systémů; zpracování digitálních povodňových plánů 11/22 - 04/23
Stabilizování a sanace svahových nestabilit a skalních řícení atd. 11/22 - 05/23
Investice do modernizace vzdělávacích environmentálních center zaměřených na změnu klimatu 09/22 - 01/23
Prevence a řízení antropogenních rizik 11/22 - 11/23
Výstavba centrální ČOV (popř. decentralizované ČOV), intenzifikace ČOV a výstavba/dostavba kanalizace; retenční nádrže a odlehčení na jednotné kanalizaci 11/22 - 02/23
Výstavba/dostavba vodovodů, zdroje vody, výstavba a intenzifikace úpraven pitné vody 11/22 - 02/23
Kompostéry; RE-USE centra; potravinové banky; vratné nádobí a obaly 10/22 - 10/23

 

 Informace za MAS Vladař o.p.s. pro Vás připravila: Nipauerová Andrea - manažer IROP

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 5.10.2022