Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař
Aktuality:

Přehled nástrojů podpory pro obce a podniky - září 2023

ZPRAVODAJ Ústeckého kraje září 2023 - přehled aktuálně vyhlášených výzev a nově připravovaných výzev pro rok 2023.

Vážení.

V níže uvedeném přehledu jsou uvedeny základní informace o jednotlivých výzvách, které jsou zaměřeny pro města, obce a podniky. Bližší specifikace, podmínky, kontakty naleznete především na jednotlivých webových odkazech, uvedených vždy v posledním řádku u jednotlivých výzev (poskytovatel / program).

Aktuálně vyhlášené výzvy - MĚSTA A OBCE:

Připravované výzvy - MĚSTA A OBCE:

 •  
 • Infrastruktura cestovního ruchu
  • Podpora rozvoje doprovodné turistické infrastruktury na území Ústeckého kraje, rozvoj turistické nabídky a zkvalitnění poskytovaných služeb pro návštěvníky. Za doprovodnou infrastrukturu jsou považovány odstavná parkoviště pro návštěvníky a plochy pro karavany a obytné vozy (tzv. Stellplatz), včetně sociálního zázemí a dalších nutných vybavovacích prvků a souvisejících terénních úprav u dopravních uzlů a především v blízkosti turisticky atraktivních míst a cílů. Další oblastí podporované infrastruktury je vybudování tzv. nocležen, útulen a přístřešků pro nouzové přespání v přírodě.
  • Kraje, obce a jimi zřizované organizace a další.Obce, destinační organizace.
  • Předběžně začátek r. 2024.
  • Ústecký kraj, program Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji
 •  
 • Podpora obcí v národních parcích
 •  
 • Čistírny odpadních vod a kanalizace
  • Dotace na výstavbu centrálních čistíren odpadních vod (popř. decentralizovaných ČOV) a výstavba či dostavba kanalizace za účelem napojení nových obyvatel na kanalizaci. Opatření 1.4.1: Výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizací. Bude podporována výstavba kanalizace pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích za účelem nového napojení obyvatel na kanalizaci zakončenou vyhovující čistírnou odpadních vod (ČOV). Podporovanou aktivitou bude výstavba nových ČOV a výstavba a dobudování kanalizace včetně souvisejících objektů na síti.
  • Obce, dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem, zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem.
  • 6. 9. 2023 – 31. 10. 2023.
  • Státní fond životního prostředí, Operační program Životní prostředí
 •  
 • Cestovní ruch
  • Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích. Tvorba veřejné infrastruktury udržitelného cestovního ruchu. Přípustné místo realizace: Obce na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností v Hospodářsky a sociálně ohrožených územích (HSOÚ) definovaných ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+.
  • Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, OSS, PO OSS, NNO činné v oblasti cestovního ruchu minimálně 2 roky, církve, církevní organizace, státní podnik.
  • 9. 4. 2024 – 10. 9. 2024.
  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Integrovaný regionální operační program
 •  
 • Zelená infrastruktura
 •  

Plánované výzvy Operačního programu Spravedlivá transformace:

 •  
 • 32. výzva – Vzdělávání ve firmách v Ústeckém kraji
  Výzva podpoří profesní vzdělávání a rekvalifikaci zaměstnanců ve firmách zasažených transformací.
  Podání žádosti: 26. 7. 2023 - 31. 12. 2024
  Alokace: 500 mil. Kč
 • Vouchery pro podnikatele – Zastřešující projekt
  Předpokládané vyhlášení: listopad 2023
  Alokace: 140 mil. Kč
 • Kreativní vouchery – Zastřešující projekt
  Předpokládané vyhlášení: leden 2024
  Alokace: 30 mil. Kč
 • Vouchery na přípravu projektů – Zastřešující projekt
  Předpokládané vyhlášení: listopad 2023
  Alokace: 200 mil. Kč

 

 

 Informace za MAS Vladař o.p.s. pro Vás připravila: Nipauerová Andrea - manažer IROP

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 11.10.2023