Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

REVIZE 68. výzvy IROP - zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD

ŘO IROP (řídící orgán IROP) dne 3. května 2018 vydal revizi výzvy č. 68 / integrované projekty CLLD

Revize a nové podmínky této výzvy se v rámci výzev MAS Vladař budou týkat až u další vyhlášené výzvy, která je dle předpokládaného plánu výzev programového rámce IROP v roce 2019. Na současně vyhlášenou a otevřenou výzvu, tedy 4. výzva MAS Vladař, se revize nevztahuje.

Předmětem revize výzvy jsou tato témata:

  • změna v termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ na 31. 12. 2019
  • navýšení částky alokace
  • upřesnění platnosti výzvy CLLD, uvedení odkazu na nové internetové stránky pro IROP záložka Veřejné zakázky v MS2014+ byla přesunuta do samostatného modulu. Vše vysvětleno v příloze P1 Postup pro podání Žádosti o podporu v MS2014+
  • v podporovaných aktivitách naleznete upřesnění k zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetuv části Závěrečné ověření způsobilosti projektů došlo k úpravě kritérií v návaznosti na jejich schválení ŘO IROP
  • k aktualizaci textů došlo v přílohách ke Specifickým pravidlům: v P1 Postup podání žádosti o podporu v MS2014+, v přílohách Podmínek P2A, P2B a P2D. Ke zjednodušení požadavků dochází v přílohách k Osnově Studie proveditelnosti P4A, P4B, P4C a P4D. V příloze P8A došlo k doplnění oboru, atd.

Detailní přehled změn v textu výzvy a Specifických pravidel je uveden na začátku revidovaných dokumentů. Revizi výzvy č. 68 naleznete na internetových stránkách: www.irop.mmr.cz

Dále ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce, v kap. 5 Hodnocení a výběr projektů jsou nově uvedena kritéria v kap. 5.1, která jsou hodnocena MAS. Došlo k revizi kritérií pro Závěrečné ověření způsobilosti.

Galerie :

Článek vyšel : 11.5.2018