Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 10.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

SCHVÁLENÁ modifikace 10. výzvy MAS Vladař - IROP 5

INFORMACE pro žadatele 10. výzvy - IROP 5 MAS Vladař - navýšení alokace 10. výzvy

Dne 11. 2. 2020 byla schválena modifikace ze strany ŘO IROP v systému MS2014+, která se týká pouze navýšení alokace výzvy CZV na částku celkem 17.898.426,09 Kč, viz textace výzvy, příloha č. 01_Textace 10. výzvy_MAS Vladař, výzva je opět zpřístupněna pro další potřebné administrativní kroky, a to Věcné hodnocení žádostí o podporu, které bude zahájeno MAS Vladař.

Jak jsme již informovali všechny žadatele formou depeše přes systém MS2014+, výše provedené kroky nemají vliv na dosud provedené formální hodnocení a přijatelnost projektů a pro žadatele se tak nic nemění. Jakmile proběhne Věcné hodnocení projektů, budeme opět jednotlivě žadatele 10. výzvy IROP 5 informovat o výsledcích a průběhu jednání Výběrové komise MAS Vladař, běžným tpůsobem dle interních postupů MAS Vladař operačního programu IROP.

 

Jak nyní bude MAS Vladař postupovat a co se bude nyní na žádostech řešit:

  1. ukončení procesu hodnocení "FNaP" - formální hodnocení a přijatelnost projektů, příprava a svolání pracovního jednání zástupců MAS Vladař a členů Výběrové komise MAS Vladař
  2. proběhne pracovní jednání zástupců MAS Vladař a členů Výběrové komise MAS, kde budou předány žádosti o podpouru k dalšímu kroku hodnocení, a to VĚCNÉ HODNOCENÍ projektů, po vypracování hodnotících posudků může být proveden další krok (hodnotící jednání VK MAS Vladař)
  3. proběhne hodnotící jednání členů Výběrové komise MAS Vladař, kde budou schváleny a odhlasovány konečné výsledky "VH" - věcného hodnocení u jednotlivých žádostí o podporu, kdy bude následně sestaven seznam doporučených - nedoporučených projektů / žádosti o podporu k financování a sestavení seznamu náhradních projektů, ukončení procesu hodnocení "VH" a předání výsledků a výstupů předsedovi Rozhodovací komise MAS Vladař
  4. proběhne jednání členů Rozhodovací komise MAS Vladař, kde bude řešen již samotný Výběr projektů, na základě výsledků a výstupů z jednání Výběrové komise MAS Vladař, a to sestavení a schválení seznamu vybraných - nevybraných projektů, které budou doporučeny k financování, schválení seznamu náhradních projektů
  5. předání žádostí o podporu 10. výzvy k ZOZ, závěrečné ověření způsobilosti na ŘO IROP

 

Další informace k 10. výzvě jsou k dipsozici vždy aktuálně i na stránkách samotné výzvy, zde: 10.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5)

 

Tabulka - přehled alokace 10. výzvy IROP 5 s vazbou na přijaté a hodnocené žádosti o popdoru, částky jsou uvedeny ve výši 100% - Evropské fondy / příspěvek Unie a spoluúčast žadatele, tedy celkové způsobilé výdaje CZV

původní alokace výzvy (CZV)

15.161.547,00 Kč

SCHVÁLENÁ Modifikace výzvy - navýšená alokace výzvy (CZV)

17.898.426,09 Kč

Přijaté žádosti o podporu CZV

22.186.209,97 Kč

původní finanční převis žádostí o podporu CZV

7.024.662,97 Kč

finanční převis žádostí o podporu po provedené modifikaci výzvy CZV

4.287.783,88 Kč

 

 

Případné dotazy směřujte na manažera operačního programu IROP - p. Nipauerová Andrea, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Galerie :

Článek vyšel : 12.2.2020