Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 13.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy III. (IROP1)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Ukončen proces hodnocení FNaP 13. výzva IROP MAS Vladař

Dne 17. 04. 2020 byl úspěšně ukončen proces hodnocení - formální hodnocení a přijatelnost projektu, dále jen "FNaP" u 13. výzvy MAS Vladař, která je zaměřena na podpoření dopravní infrastruktury, a to bezpečnost dopravy celého území MAS Vladař.

13.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy III. (IROP1)

Dne 24. 04. 2020 se koná pracovní jednání členů Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař (vedoucí pracovník SCLLD a manažer operačního programu IROP), kde budou předány předsedovi Výběrové komise MAS žádosti o podporu, které splnily podmínky FNaP a mohou být tak zařazeny do dalšího procesu hodnocení - věcné hodnocení projektů, kdy budou přiřazeni hodnotitelé na jednotlivé projekty / žádosti o podporu k vypracování hodnotících posudků.

Dále se již připravuje samotné hodnotící jednání Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař, kde budou ze strany hodnotitelů předány vypracované hodnotící posudky níže uvedených žádostí o podporu a na základě toho budou vypracované kontrolní listy věcného hodnocení včetně dalších dokumentů, které vyplynou ze samotného jednání Výběrové komise MAS, jako jsou například seznam doporučených projektů, nedoporučených projektů a seznam náhradních projektů. Úspěšne vyhodnocené žádosti o podporu budou následně postoupeny k poslednímu kroku hodnocení ze strany MAS Vladař, kdy tento administrativní krok má v kompetenci Rozhodovací komise MAS a to výběr projektů, které budou / nebudou doporučeny k financování včetně projektů nebo budou součástí seznamu náhradních projektů.

 

Seznam předaných žádostí o podporu, které splnily podmínky FNaP:

  • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012748 - Chodník - Žatecká, Holedeč - Obec Holedeč
  • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012778 - Rekonstrukce a doplnění chodníků u křižovatky silnic III/22417 a III/22423 v Radonicích - Obec Radonice
  • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012911 - Chodník ke škole ve Valči - Obec Valeč
  • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012912 - Bezpečné zastávky Rvenice - Město Postoloprty

Galerie :

Článek vyšel : 17.4.2020