Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 17.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení V. (IROP5)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Ukončen proces hodnocení FNaP 17. výzva IROP MAS Vladař

Dne 25. 1. 2022 byl úspěšně ukončen proces hodnocení - formální hodnocení a přijatelnost projektu, dále jen "FNaP" u 17. výzvy MAS Vladař, která je zaměřena na podporu aktivit pro základní školy a aktivit pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání celého území MAS Vladař.

17.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení V. (IROP5)

Dne 1. 2. 2022 se koná pracovní jednání členů Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař (vedoucí pracovník SCLLD a manažer operačního programu IROP), kde budou předány předsedkyni Výběrové komise MAS žádosti o podporu, které splnily podmínky FNaP a mohou být tak zařazeny do dalšího procesu hodnocení - věcné hodnocení projektů, kdy budou přiřazeni hodnotitelé na jednotlivé projekty / žádosti o podporu k vypracování hodnotících posudků.

Dále se již připravuje samotné hodnotící jednání Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař, kde budou ze strany hodnotitelů předány vypracované hodnotící posudky níže uvedených žádostí o podporu a na základě toho budou vypracované kontrolní listy věcného hodnocení včetně dalších dokumentů, které vyplynou ze samotného jednání Výběrové komise MAS, jako jsou například seznam doporučených projektů, nedoporučených projektů a seznam náhradních projektů. Úspěšně vyhodnocené žádosti o podporu budou následně postoupeny k poslednímu kroku hodnocení ze strany MAS Vladař, kdy tento administrativní krok má v kompetenci Rozhodovací komise MAS a to výběr projektů, které budou / nebudou doporučeny k financování včetně projektů nebo budou součástí seznamu náhradních projektů.

 

Seznam žádostí o podporu, které splnily podmínky FNaP a budou předány k dalšímu kroku hodnocení - věcné hodnocení projektů:

  • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017119 - Polytechnická dílna na ZŠ Manětín - Základní škola Manětín, příspěvková organizace
  • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017182 - Dovybavení Přírodovědného centra v Žatci - Město Žatec

Galerie :

Článek vyšel : 25.1.2022