Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 8.výzva MAS Vladař–IROP–Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví I. (IROP6)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Ukončen proces hodnocení FNaP 8. výzva IROP Mas Vladař

Dne 10. 7. 2019 byl úspěšně ukončen proces hodnocení - formální hodnocení a přijatelnost projektu, dále jen "FNaP" u 8. výzva MAS Vladař – IROP – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, celého území MAS Vladař.

Dne 17. 7. 2019 se koná hodnotící jednání Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař (vedoucí pracovník SCLLD a manažer operačního programu IROP) k 8. výzvě MAS Vladař, kde bude předána uvedená žádost o podporu, která úspěšně splnila podmínky formálního hodnocení a přijatelnosti projektů, dále jen "FNaP".

Aby ze strany MAS Vladař byl urychlen administrativní proces zahájení dalšího kroku hodnocení podaných žádostí o podporu do 8. výzvy MAS Vladař, byla žadateli předána informace o možnosti vzdání se práva podat přezkum proti kroku hodnocení "FNaP". Pokud žadatel využije tuto možnost, bude dne 17. 7. 2019 na pracovním jednání Výběrové komise MAS (dále jen "VK MAS") a zástupců MAS Vladař předána žádost k vypracování hodnotícího posudku a následně bude navazovat termínově hodnotící jednání členů "VK MAS" - věcné hodnocení projektu. Pokud žadatel tuto možnost nevyužije, musí zástupci MAS Vladař vyčkat lhůty pro možnost podání žádosti o přezkum dle stanovených termínů, a to 15 kalendářních dní od ukončeného procesu "FNaP".

Seznam žádostí o podporu 8. výzvy MAS IROP 6, které splnily podmínky "FNaP":

  • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0011803 - NKP SZ Krásný Dvůr - obnova drobných staveb v zámeckém parku - Národní památkový ústav

Galerie :

Článek vyšel : 15.7.2019