Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 4. výzva MAS Vladař – IROP 6 Kultura - Knihovny - II.
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

UKONČENO věcné hodnocení projektových záměrů - 4. výzva IROP MAS Vladař, SEZNAM doporučených projektových záměrů

Dne 25. 3. 2024 proběhlo hodnotící jednání Výběrové komise MAS Vladař, kdy výstupem bylo sestavení seznamu projektových záměrů doporučených k financování, které byly úspěšně vyhodnoceny v součinnosti s 4. výzvou MAS Vladař.

V níže uvedeném seznamu naleznete výsledky hodnocení přijatých projektových záměrů, které byly v rámci věcného hodnocení úspěšně vyhodnoceny, dále získaly odpovídající počet bodů, a jsou tak doporučeny k dalšímu kroku hodnocení, kdy se bude jednat za MAS Vladař o zahájení 3. administrativní kroku, tedy schválení seznamu projektových záměrů, které budou doporučeny / nedoporučeny k financování / na seznamu náhradních projektů, celková délka hodnocení je 25 PD, lhůta začíná běžet následující den od ukončení věcného hodnocení, termín ukončení věcného hodnocení mohl být stanoven teprve na základě buď vzdání se práva podat žádost o přezkum ze strany žadatelů celé 3. výzvy IROP 1 (termín využití možnosti byl stanoven do 2. 4. 2024) nebo vypršení lhůty možnosti využití podat žádost o přezkum proti kroku "VH" (které bylo stanoveno do 11. 4. 2024).

Na jednání Rozhodovací komise MAS Vladař bude dle dokumentu IROP "SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE / PŘÍLOHA P5 "VYJÁDŘENÍ MAS O SOULADU/NESOULADU PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU SE SCHVÁLENOU STRATEGIÍ CLLD / 114. výzva IROP – Kultura - Knihovny – SC 5.1 (CLLD), žadatelům vystaveno dle uvedeného souhlasné / nesouhlasné stanoviso MAS, které bude mít od data vystavení platnost 60 klandářních dní. V této lhůtě je povinnost žadatele projektový záměr, které bude vybrán k financování ze strany MAS Vladař, zpracovat formou plné žádosti o podporu přes systém MS2021+ / ISKP21+. Bližší informace naleznete v dokumentu Interní postupy MAS / kapitola 5.3.

Zápis z hodnotícího jednání Výběrové komise naleznete v přílohách u textace výzvy, zde: 4. výzva MAS Vladař – IROP 6 Kultura - Knihovny - II.

 

V případě Vašich dotazů či dalších informací, kontakujte projektového manažera IROPp. Nipauerová Andrea, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz nebo na telefonním čísle: 731 416 889

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 3.4.2024