Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 17.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení V. (IROP5)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

UKONČENO věcné hodnocení žádostí - 17. výzva IROP MAS Vladař, SEZNAM doporučených projektů

Dne 8. 2. 2022 proběhlo hodnotící jednání Výběrové komise MAS Vladař, kdy výstupem bylo sestavení seznamu projektů doporučených k financování, které byly úspěšně vyhodnoceny v rámci věcného hodnocení v součinnosti s vyhlášenou výzvou MAS Vladař - 17. výzva MAS Vladař – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení V. (IROP5)

V níže uvedeném seznamu naleznete výsledky hodnocení přijatých projektů, které byly v rámci věcného hodnocení úspěšně vyhodnoceny a získali odpovídající počet bodů, a jsou tak doporučeny k dalšímu kroku hodnocení, kdy se bude jednat za MAS Vladař o zahájení 3. administrativní kroku, tedy schválení seznamů projektů, které budou doporučeny nebo nedoporučeny k financování, celková délka hodnocení je 20 PD, lhůta začíná běžet následující den od ukončení věcného hodnocení, termín ukončení věcného hodnocení může být stanoven teprve na základě buď vzdání se práva podat žádost o přezkum ze strany žadatelů celé 17. výzvy IROP 5 (termín využití možnosti je stanoven do 28. 2. 2022) nebo vypršení lhůty možnosti využití podat žádost o přezkum proti kroku "VH" (který je stanoven do 7. 3. 2022). O této skutečnosti Vás budeme opět informovat. V případě, že někdo z žadatelů využije možnosti podat žádost o přezkum proti kroku "VH", veškeré další kroky hodnocení se pozastavují do doby, než bude tato žádost vyřízena a ze strany MAS Vladař ukončena.

Zápis z hodnotícího jednání Výběrové komise naleznete v přílohách u textace výzvy, zde: 17. výzva MAS Vladař – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení V. (IROP5)

Více se o průběhu věcného hodnocení a výběru projektů dozvíte ve směrnicI č. 01 "Interní postupy MAS Vladař o.p.s. pro hodnocení a výběr projektů, ošetření zamezení střetu zájmů / Operační program IROP", "kapitola č. 4. Hodnocení a výběr projektů".

 

V případě Vašich dotazů či dalších informací, kontakujte projektového manažera IROPp. Nipauerová Andrea, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz nebo na telefonním čísle: 731 416 889

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 18.2.2022