Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Území MAS Vladař /

Území MAS vladař : charakteristika

Vymezené území má několik shodných charakteristik

  • Venkovský charakter území – obce na území MAS mají menší počet obyvatel, jsou většinou odlehlé od větších center. Necelá polovina obyvatel MAS žije na území měst Kadaně a Žatce při severní hranici územní působnosti MAS. Průměrná hustota zalidnění na km2 činí 59,7 obyvatele, v případě odhlédnutí od měst Kadaně a Žatce činí pouze 35,5 obyv./km2. Republikový průměr zalidněnosti však činí 134 obyv./km2.
  • Zemědělský charakter území – s venkovem je úzce spjata zemědělská prvovýroba. Území MAS Vladař v tomto není výjimkou. Na obyvatele území MAS připadá 2,8krát větší výměra orné půdy než je český průměr.
  • Sudety - Všechny obce na území MAS spadali do území Sudet. Podle vymezení sociálního geografa Radima Perlína území MAS Vladař spadalo do tzv. „bohatých Sudet“, pro které byla typická industrializace a urbanizace.  V politickém významu se na území Sudet, tedy i území MAS Vladař, vztahovala Mnichovská dohoda o odstoupení vybraných oblastí československého příhraničí Německé říši v roce 1938. V národnostním významu žilo na území, souhrou historických událostí, většinově německy mluvící obyvatelstvo (v roce 1930 98,7%). Po roce 1945 bylo místní obyvatelstvo takřka kompletně vyměněno - na území proběhly rozsáhlé deportace původního německého obyvatelstva a naopak přicházeli ve výrazně menším počtu noví čeští osídlenci z vnitrozemí. Přesídlením obyvatel Sudet došlo ke zpřetrhání lidských, kulturních a jiných vazeb se zdejší krajinou a lidskými sídly, což je fakt, se kterým se toto území dosud plně nesrovnalo.
    Noví obyvatelé, Češi z vnitrozemí nebo Volyňští Češi byli většinou bez jakýchkoli vazeb (kulturních, historických, vlasteneckých, majetkových) k sídlům a okolní krajině. Značná část území byla navíc vylidněna z vojenských důvodů, řada měst a obcí byla do základů zlikvidována. Došlo k dramatickému snížení počtu obyvatel a dodnes činí 60% počtu obyvatel před II. světovou válkou. Došlo k devastaci kulturních hodnot. Byly zničeny nebo výrazně poškozeny významné církevní stavby a areály, stavby lidové architektury i drobné krajinné stavby. Pozitivem ve vylidněných vojenských oblastech se stala skutečnost, že po dlouhé časové období zde vznikl prostor pro spontánní přírodní procesy. Vznikla řada jedinečných přírodních lokalit (Slavkovský les, Český les, Ašsko, Doupovské hory). Území soustřeďuje značný počet jedinečných přírodních zvláštností a zajímavostí (geologických, botanických, zoologických), z nichž řada dosahuje evropského významu.
  • Pohraničí – území MAS můžeme definovat jako příhraniční okrajové území, které je ve vztahu k vnitrozemí periférií s nižším stupněm rozvoje infrastruktury. Část území MAS Vladař je také specifické aspektem, že jej lze zařadit pod pojem „vnitřní pohraničí“. 8 obcí má totiž společnou hranici s největším českým vojenským újezdem Hradiště, takže jejich přirozený rozvoj byl z tohoto důvodu silně redukován, protože hranice vojenského újezdu je oproti hranici státní zcela neprostupná.
  • Vyšší nadmořská výška – pro většinu území MAS je typická vyšší nadmořská výška nad 300 m. n. m. Pouze obce ležící na řece Ohře (např. Kadaň, Žatec, Postoloprty) se pohybují mezi 200 až 300 m. n. m.

    © MAS Vladař 2016