Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 10.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

VÝBĚR PROJEKTŮ 10. výzva IROP 5 a další postup ze strany MAS Vladař

Dne 25. 3. 2020 proběhla "online konference" s členy RK MAS, kde proběhl závěrečný administrativní krok hodnocení za MAS Vladař a to Výběr projektů.

Vážení žadatelé a příjemci.

Jak jsme Vás již infomovali formou depeše v systému MS2014+ na jednotlivých projektech, v současné době probíhá schvalovací proces podané žádosti o změnu v součinnosti s naší strategií SCLLD a finančního plánu plnění IROPu.

Co to znamená pro žadatele a příjemce 10. výzvy IROP 5?

Aby bylo možné podpořit co nejvíce projektů 10. výzvy IROP 5, byla již jednou řešena potřebná modfikace výzvy, kdy byla navýšená původní alokace výzvy, viz článek. Kdy výsledkem bylo navýšení alokace z původních 15.161.547,00 Kč na 17.898.426,09 Kč. I přesto je tato částka stále nedostačující k tomu, aby bylo možné podpořit co nejvíce projektů / žádostí o podporu. Dne 12. 12. 2019 proběhlo jednání Valné hromady MAS Vladař, kde byla předložena další možnost navýšení alokace 10. výzvy IROP 5, a to "přesunem zbývající alokace" z IROP 1 na IROP 5, což bylo ze strany Valné hromady MAS podpořeno a schváleno.

O co přesně jde?

Zástupci MAS Vladař, podali žádost o změnu strategie SCLLD MAS Vladař, a to s vazbou na přesun zbývající alokace z fiše IROP 1 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy do fiše IROP 5 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Tato forma žádosti o změnu strategie MAS musí být postoupena kontrole a schvalovacímu procesu na ŘO IRO (řídící orgán IROP). V současné chvíli čekáme na její schválení. Jakmile bude ukončen proces kontroly a schvalování ze strany ŘO IROP, které bude kladné, můžeme opět provést navýšení alokace a to zase formou modifikace 10. výzvy IROP 5. O dalším postupu a krocích Vás budeme opět informovat.

Co se bude nyní řešit na 10. výzvě IROP 5 a jak jsou na tom žádosti o podporu?

Jelikož nyní musíme vyčkat na výsledky podané žádosti o změnu, není možné zatím zveřejnit a informovat žadatele výsledky jednání Rozhodvací komise MAS Vladař "RK MAS", která měla jednání 25. 3 .2020 a předat tak projekty 10. výzvy IROP 5 k ZOZ na ŘO IROP - CRR (závěrečné ověření způsobilosti / Řídící orgán IROP - Centrum regionálního rozvoje). Tak, jak je běžně zvykem dle pravidel a Interních postupů MAS. Nyní musíme vyčkat, až ŘO IROP schválí podanou žádost o změnu, po té může být provedena potřebná modifikace 10. výzvy, navýšení alokace výzvy a pak opět navážeme na formální dokončení procesu hodnocení za MAS Vladař.

Co z toho všeho plyne pro žadatele a příjemce 10. výzvy IROP 5?

Pro žadatele a příjemce se nic nemění, výše uvedená žádost o změnu a potřebné provedení modifikace výzvy NEMÁ ŽÁDNÝ VLIV na dosud ukončené hodnocení žádostí o podporu dané výzvy.

 

Případné dotazy směřujte na manažera operačního programu IROP - p. Nipauerová Andrea, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Galerie :

Článek vyšel : 1.4.2020