Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 1.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi I. (IROP3)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

VÝBĚR projektů doporučených k financování - 1. výzva MAS Vladař IROP 3

Dne 17. 4. 2018 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, kde byl sestaven seznam vybraných projektů doporučených k financování.

Výsledkem jednání Rozhodovací komise MAS Vladař byl sestavený a schválený SEZNAM VYBRANÝCH PROJEKTŮ doporučených k financování v rámci výzvy "1. výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi I. (IROP3)“. Bližší informace naleznete v příloze tohoto článku. Rozhodovací komise MAS Vladař postupovala při výběru projektů a jejich pořadí dle schválené a platné směrnice č. 01 MAS Vladař - Interní postupy. Projekty, které jsou součástí seznamu byly předány prostřednictvím interní depeše přes systém MS2014+ na CRR operačního programu IROP. V tomto kroku hodnocení bude žadateli přidělen hodnotitel již z CRR (IROP), kdy nyní bude probíhat závěrečný krok hodnocení, který již není v kompetenci MAS Vladař, a to závěrečné ověření způsobilosti projektu. Pro projekty, které splní podmínky závěrečného ověření způsobilosti, bude ze strany ŘO IROP vydán právní akt.

 

Výše stanovené alokace CZV (celkové způsobilé výdaje), která byla určena pro 1. výzvu MAS Vladař:

 • Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu1. výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi I. (IROP3)“ byla odsouhlasena v celkové výši: 20.000.000,00 Kč
 • Celková alokace, která bude čerpána v součinnosti s přijatými žádostmi, které splnily formální hodnocení a přijatelnost projektu a věcné hodnocení bude v celkové výši: 19.122.799,50 Kč
 • Zbývající alokace výzvy, tedy nevyčerpaná částka, bude převedena do další výzvy v rámci fiše IROP 3, kdy se jedná o celkovou výši alokace: 877.200,50 Kč

Jelikož nebyla v důsledku doporučených projektů k financování překročena určená výše alokace výzvy, nebyl ze strany „RK MAS“ řešen seznam „Náhradních projektů“.

Zbývající alokace, které se v této výzvě nevyčerpala, tedy částka celkem 877.200,50 Kč, se přesouvá do další výzvy MAS Vladař, která bude zaměřena na fiši IROP 3 / sociální inkluze.

 

Vybrané projekty / žádosti, které mají nejvyšší dosažené bodové hodnocení a jsou doporučené k financování:

 • Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008026
  • Název projektu: Komunitní centrum „Roháček“
  • Žadatel: LEADER ACADEMY o.p.s.
  • Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 95 bodů
  • Výše alokace CZV uvedeného v žádosti: 7.857.554,00 Kč
  • Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 1.
 • Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008025
  • Název projektu: Komunitní centrum PL Petrohrad
  • Žadatel: Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace
  • Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 85 bodů
  • Výše alokace CZV uvedená v žádosti: 6.594.897,91 Kč
  • Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 2.
 •  Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008039
  • Název projektu: Rekonstrukce objektu č. p. 1667 Husova, Kadaň na Komunitní Centrum
  • Žadatel: Město Kadaň
  • Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 85 bodů
  • Výše alokace CZV uvedeného v žádosti: 4.670.347,59 Kč
  • Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 3.

 

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 27.4.2018