Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 13.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy III. (IROP1)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

VÝBĚR projektů doporučených k financování - 13. výzva MAS Vladař IROP 1

Dne 3. 6. 2020 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, kde byl sestaven seznam vybraných projektů doporučených k financování.

Do 13. výzvy MAS Vladař byly podány a zaregistrovány 4 žádosti, které byly hodnoceny v rámci výběru projektů ze strany Rozhodovací komise MAS Vladař.

přílohy článku ke stažení:

 • Seznam vybraných projektů doporučených k financování
 • Zápis z jednání Rozhodovací komise MAS Vladař (též možnost také stažení z příloh výzvy)

Výsledkem jednání Rozhodovací komise MAS Vladař byl sestavený a schválený SEZNAM VYBRANÝCH PROJEKTŮ doporučených k financování v rámci výzvy "13.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy III. (IROP1)“. Bližší informace naleznete v příloze tohoto článku. Rozhodovací komise MAS Vladař postupovala při výběru projektů a jejich pořadí dle schválené a platné směrnice č. 01 MAS Vladař - Interní postupy. Projekty, které je součástí seznamu byly předány prostřednictvím interní depeše přes systém MS2014+ na CRR operačního programu IROP. V tomto kroku hodnocení bude žadateli přidělen hodnotitel již z CRR (IROP), kdy nyní bude probíhat závěrečný krok hodnocení, který již není v kompetenci MAS Vladař, a to závěrečné ověření způsobilosti projektu. Pro projekty, které splní podmínky závěrečného ověření způsobilosti, bude ze strany ŘO IROP vydán právní akt.

 

Výše stanovené alokace CZV (celkové způsobilé výdaje), která byla určena pro 13. výzvu MAS Vladař:

 • Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu „13.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy III. (IROP1)“ byla odsouhlasena v celkové výši (95% alokace pro MAS + 5% spoluúčast žadatele): 12.148.965,15 Kč
 • Celková alokace, která bude čerpána v součinnosti s přijatými žádostmi, která splnily formální hodnocení a přijatelnost projektu a věcné hodnocení bude v celkové výši (95% alokace pro MAS + 5% spoluúčast žadatele): 10.413.828,17 Kč

 

Jelikož nebyla v důsledku doporučených projektů k financování překročena určená výše alokace výzvy a do výzvy byly podány a zaregistrovány žádosti ve výši CZV 10.413.828,17 Kč, která nepřekročila alokaci výzvy, nebyl ze strany „RK MAS“ řešen seznam „Náhradních projektů“.

 

Vybrané projekty / žádosti, které mají nejvyšší dosažené bodové hodnocení a jsou doporučené k financování:

 • Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012748
  • Název projektu: Chodník - Žatecká, Holedeč
  • Žadatel: Obec Holedeč
  • Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 75 bodů
  • Výše CZV projektu uvedených v žádosti: 3.000.000,00 Kč
  • Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 1.

 

 • Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012778
  • Název projektu: Rekonstrukce a doplnění chodníků u křižovatky silnic III/22417 a III/22423 v Radonicích
  • Žadatel: Obec Radonice
  • Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 70 bodů
  • Výše CZV projektu uvedených v žádosti: 2.995.645,00 Kč
  • Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 4.

 

 • Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012911
  • Název projektu: CHODNÍK KE ŠKOLE VE VALČI
  • Žadatel: Obec Valeč
  • Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 75 bodů
  • Výše CZV projektu uvedených v žádosti: 3.000.000,00 Kč
  • Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 2.

 

 • Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012912
  • Název projektu: Bezpečné zastávky Rvenice
  • Žadatel: Město Postoloprty
  • Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 75 bodů
  • Výše CZV projektu uvedených v žádosti: 1.418.183,74 Kč
  • Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 3.

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 17.6.2020