Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 17.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení V. (IROP5)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

VÝBĚR projektů doporučených k financování - 17. výzva MAS Vladař IROP 5

Dne 8. 3. 2022 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, kde byl sestaven seznam vybraných projektů doporučených k financování.

Do 17. výzvy MAS Vladař byly podány a zaregistrovány 2 žádosti, které byly hodnoceny v rámci výběru projektů ze strany Rozhodovací komise MAS Vladař.

přílohy článku ke stažení:

 • Seznam vybraných projektů doporučených k financování
 • Zápis z jednání Rozhodovací komise MAS Vladař (též možnost také stažení z příloh výzvy)

Výsledkem jednání Rozhodovací komise MAS Vladař byl sestavený a schválený SEZNAM VYBRANÝCH PROJEKTŮ doporučených k financování v rámci výzvy "17. výzva MAS Vladař IROP 5 - "Infrastruktura základních škol""Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání". Bližší informace naleznete v příloze tohoto článku. Rozhodovací komise MAS Vladař postupovala při výběru projektů a jejich pořadí dle schválené a platné směrnice č. 01 MAS Vladař - Interní postupy. Projekty, které jsou součástí seznamu byly předány prostřednictvím interní depeše přes systém MS2014+ na CRR operačního programu IROP. V tomto kroku hodnocení bude žadateli přidělen hodnotitel již z CRR (IROP), kdy bude probíhat závěrečný krok hodnocení, který již není v kompetenci MAS Vladař, a to závěrečné ověření způsobilosti projektu "ZoZ". Pro projekty, které splní podmínky závěrečného ověření způsobilosti, bude ze strany ŘO IROP vydán právní akt.

 

Výše stanovená alokace CZV (celkové způsobilé výdaje), která byla určena pro 17. výzvu MAS Vladař:

 • Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu „17. výzva MAS Vladař IROP 5 - "Infrastruktura základních škol" a "Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ byla odsouhlasena v celkové výši (95% alokace pro MAS + 5% spoluúčast žadatele): 2.510.725,29
 • Modifikace 17. výzvy s vazbou na navýšení alokace byla schválena a provedena na celkovou výši (95% alokace pro MAS + 5% spoluúčast žadatele): 3.950.000,00 Kč
 • Celková alokace, která bude čerpána v součinnosti s přijatými žádostmi a navýšením alokace 17. výzvy, které splnily formální hodnocení a přijatelnost projektu a věcné hodnocení bude v celkové výši (95% alokace pro MAS + 5% spoluúčast žadatele): 3.910.082,00

 

Vybrané projekty / žádosti, které mají nejvyšší dosažené bodové hodnocení a jsou doporučené k financování:

 • Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017119
  • Název projektu: Polytechnická dílna na ZŠ Manětín
  • Žadatel: Základní škola Manětín, příspěvková organizace
  • Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 70 bodů
  • Výše alokace CZV uvedeného v žádosti: 1.399.357,00
  • Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 1.
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017182
  • Název projektu: Dovybavení Přírodovědného centra v Žatci
  • Žadatel: Město Žatec
  • Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 65 bodů
  • Výše alokace CZV uvedeného v žádosti: 2.510.725,00
  • Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 2.

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 18.3.2022