Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Výzva č. 86 - Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života

Dne 30. srpna 2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlásilo výzvu IROP č. 86 „Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života“ v aktivitě Opatření vedoucí k sociální inkluzi.

86. výzva IROP „Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života“

 

Alokace výzvy je 456 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a je určena na podporu rozvoje infrastruktury škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením (podle § 16 odstavce 9 a § 48 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a školských poradenských zařízení, tedy pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center. Účelem výzvy je podpořit infrastrukturu uvedených škol a školských zařízení s cílem zlepšit podmínky ve výchově a vzdělávání, a přispět tak k přechodu žáků a studentů do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života.


Jedná se o průběžnou výzvu a projekty budou tedy hodnoceny dle času registrace žádosti o podporu. Příjem žádostí byl zahájen dne 27. 9. 2018 ve 14 hod.

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů najeden projekt: 1 000 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 99 000 000 Kč
 
 
Termíny:
 • Datum a čas vyhlášení výzvy: 30. 8. 2018, 14:00
 • Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 6. 9. 2018, 14:00
 • Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 27. 9. 2018, 14:00
 • Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 27. 9. 2019, 14:00
 • Datum zahájení realizace projektu: Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu může být stanoven nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem.
 • Datum ukončení realizace projektu: 30. 9. 202, realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu

 

Oprávnění žadatelé:

 • školy a školská zařízení
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
 • kraje
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji
 • obce
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • nestátní neziskové organizace
 • církve
 • církevní organizace
 • organizační složky státu (dále jen „OSS“)
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu (dále jen „PO OSS“).

 

Textace výzvy, zde nebo ke stažení jako příloha tohoto článku: http://irop.mmr.cz/getmedia/c294215f-1f94-4246-82fe-59748a504892/Text_vyzvy_IROP_c-_86-_spec-_-SC-2-4_30-8-2018.pdf.aspx?ext=.pdf

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, zde nebo ke stažení jako příloha tohoto článku: http://irop.mmr.cz/getmedia/72aadf17-9db9-4cc0-8bf8-94eb8d17326d/Specificka-pravidla_86-vyzva-IROP_SC-2-4_1-0.pdf.aspx?ext=.pdf

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, zde nebo ke stažení jako příloha tohoto článku: http://irop.mmr.cz/getmedia/854bc428-6a7a-4b02-af02-51e67870f8c9/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-11_15052018_final.pdf.aspx?ext=.pdf

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 4.12.2018