Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality:

Výzva KVK - Program na podporu cyklistické infrastruktury 2022

Karlovarský kraj bude o 3.3. do 11.3.2022 přijímat žádosti o 75% (neinvestiční) a 50% (investiční) podporu na vypracování studií, projektové dokumentace, budování nových cyklostezek a cyklotras, budování a údržbu infrastruktury.

Dotaci lze použít výhradně k těmto účelům:
a)    vypracování studií, rozvojových dokumentů a projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, projektové dokumentace pro značení tras, směřujících k realizaci nových projektů, apod.
b)    budování nových cyklostezek a cyklotras, apod.
c)    budování a údržba doprovodné infrastruktury na nových i stávajících cyklostezkách a cyklotrasách, apod.
d)    budování areálů pro netradiční formy cykloturistiky neboli tzv. „adrenalinové cykloprodukty“, apod.
e)    rekonstrukce a údržba cyklostezek, cyklotras, apod.

u neinvestičních aktivit

  • dotace ve výši max. 75 % celkových nákladů, maximálně však 300 000 Kč včetně DPH, tyto podmínky musí být splněny současně,
  • výše dotace se zaokrouhluje na celé tisíce směrem dolů,

u investičních aktivit 

  • dotace ve výši max. 50 % celkových nákladů maximálně však 1 000 000 Kč včetně DPH, tyto podmínky musí být splněny současně
  • výše dotace se zaokrouhluje na celé tisíce směrem dolů

více informací: https://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-region/cyklo.aspx

Článek vyšel : 21.2.2022