Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality:

Výzva na podporu Zavádění systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu 2022 (MPO EFEKT II)

Dotace je určena na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti.Dotace se vztahuje zejména na tvorbu dokumentů, organizaci (definici procesů, odpovědností, toků informací apod.), přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie a zavedení systému energetického managementu do praxe.

Dotace se nevztahuje na ověření funkčnosti zavedeného systému formou certifikace, ale předpokládá se, že zavedený systém bude odpovídat požadavkům stanoveným ČSN EN 50001 nebo systémem environmentálního řízení a auditu (EMAS z anglického Eco-Management and Audit Scheme). Příjemce dotace je povinen nejpozději do 1 měsíce po uplynutí jednoho roku od ukončení realizace projektu, a dále pak každý následující rok do uplynutí tří let od ukončení realizace projektu, zasílat MPO zprávu o udržitelnosti projektu.

Začátek podávání žádostí:4.4.2022

Ukončení podávání žádostí:31.8.2022

90% podpora, max. 500.000,-

Žadatelem můžou být obce i NNO. MAS Vladař o.p.s. zvažuje podání zastřešujícího projektu menších obcí, které by měli zájem o realizaci a zavedení energetického managementu ale nemají dostatečné administrativní a technické kapacity. V případě zájmu kontaktujte - J. Ryšavého, josef.rysavy@vladar.cz

Informace na webu: 

Vybrané podporované aktivity:

Energetický management je považován za účinně zavedený v případě, že jsou současně splněny obě podmínky níže, a to po celou dobu udržitelnosti projektu.

  • Podmínka 1 Prokazatelně existuje systém umožňující evidenci, kontrolu a řízení spotřeby energie.
  • Podmínka 2 Prokazatelně existuje osoba odpovědná za udržování a rozvíjení systému energetického managementu. 

.. další výzvy z MPO EFEKT viz. https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy

Článek vyšel : 8.4.2022