Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Žadatelé a příjemci podpory probíhá ukončení IROP 2014 - 2020

Nepodceňte dokončení projektů v rámci IROP 2014-2020. Co dělat a na co NEZAPOMENOUT.

Vážení žadatelé a příjemci podpory v programovém období 2014 - 2020.

Věnujte pozornost informacím, které pro Vás připravilo Centrum pro regionální rozvoj České republiky. CRR zavádí sérii opatření, jenž mají přispět k hladkému ukončení programového období 2014-2020. V Administraci a kontrole veřejných zakázek (a k tomu návazných Žádostí o platbu) s účinností od 04.01.2023 dochází k těmto změnám:

 • U veřejných zakázek, kde byla ukončena kontrola bez zjištění či se zjištěním bez finančního dopadu, nebudou zasílána Stanoviska k zakázce. Veškeré podněty či připomínky ke kontrolované veřejné zakázce budou zaslány přímo v textu depeše, popř. v její příloze.
 • V případě námitek podaných proti Stanovisku k zakázce nadále platí, že tyto nebudou předmětem samostatného posouzení ze strany Centra a budou posuzovány až v rámci administrace příslušné Žádosti o platbu, v níž jsou výdaje na předmětnou veřejnou zakázku uplatňovány.

 

Aby kontrola a proplacení závěrečné žádosti o platbu / zprávy o realizaci proběhly rychle a hladce, věnujte prosím zvýšenou pozornost následujícím bodům, které vám pomůžou se správnou přípravou dokumentů:

 • postupujte v souladu s Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce dle typu výzvy a dodržujte povinnosti vyplývající z Právního aktu
  • v případě nejasnosti kontaktujte příslušného manažera projektu Centra
 • včas oznamte veškeré změny v projektu
  • nenechávejte oznámení na poslední chvíli, předejdete tak finančním opravám
 • předložte ke kontrole veškerou dokumentaci k veřejným zakázkám včetně všech dodatků
 • zveřejněte smlouvy v registru smluv, pokud je to vaší povinností dle zákona č. 340/2014 Sb.
 • splňte všechny aktivity projektu a nezapomeňte ani na monitorovací indikátory
  • platí u aktivit, kde je naplnění monitorovacích indikátorů požadováno s ukončením realizace projektu
 • zajistěte odpovídající plnou moc, pokud žádost o platbu / zprávu o realizaci připravuje a předkládá externí zpracovatelská firma
 • předložte závěrečnou žádost o platbu / zprávu o realizaci včetně všech relevantních dokumentů / příloh nejpozději do termínu dle MS2014+
  • pokud je realizace projektu dokončena v předstihu, nemusíte zbytečně čekat a závěrečnou žádost o platbu / zprávu o realizaci můžete předložit i dříve
  • v případě stavebních projektů předložte i tzv. přehled čerpání  ve struktuře položkového rozpočtu stavby 
 • využijte seznam účetních dokladů pro výdaje do 10 000,- Kč (vč. DPH)
  • nahrazuje předkládání faktur, ostatních účetních dokladů nebo dokladů stejné důkazní hodnoty – vzor je přílohou č. P25 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce
 • popište a doložte zrealizovanou publicitu
 • musí být splněny všechny formy povinné publicity

Pro více podrobností využijte odkazy dle typu problematiky - Centrum pro regionální rozvoj České republiky.

 

Informace za MAS Vladař o.p.s. pro Vás připravila: Nipauerová Andrea - manažer IROP

Galerie :

Článek vyšel : 19.1.2023