Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 1. výzva MAS Vladař – IROP 3 Vzdělávání - I.
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Informace ze semináře pro žadatele 1. výzvy MAS Vladař IROP

Dne 20. 6. 2023 se konal seminář pro žadatele k 1. výzvě IROP 3 Vzdělávání

Za MAS Vladař poskytla věcné informace k 1. výzvě manažerka operačního programu IROP Andrea Nipauerová.

V příloze článku naleznete prezentaci k semináři výzvy a další potřebné přílohy jako celkový výstup.

 

Informace k výzvě MAS:

 

 • 1. výzva MAS Vladař – IROP 3 Vzdělávání - I.
 • Výzva je otevřena pro MRR „méně rozvinuté regiony“ (obce v Ústeckém a Karlovarském kraji v rámci vyčleněného území MAS Vladař)
 • Vazba na výzvu ŘO IROP "48. výzva IROP - Vzdělávání - SC 5.1 (CLLD)“
 • Termín vyhlášení 1. 6. 2023
 • Termín zahájení příjmu projektových záměrů od 8. 6. 2023 od 10:00 hodin
 • Termín ukončení příjmu projektových záměrů do 12. 9. 2023 v 10:00
 • Alokace 1. výzvy IROP 3 je 34.000.000,00 Kč (CZV, tedy 100%)
 • Minimální částka na 1 projekt je 500.000,00 Kč CZV, maximální částka na 1 projekt je 2.500.000,00 Kč CZV
 • Pro možnost čerpání financí přes MAS Vladař v operačním programu IROP, je nutné mít své projektové záměry zaneseny v poslední aktualizované a schválené verzi strategického rámce MAP
 • Připravenost projektových záměrů (rozpočet / nabídka, projektová dokumentace – pokud jsou součástí stavební úpravy dle stavebního zákona, souhlas zřizovatele, 100% na předfinancování projektu, povinné přílohy dle vyhlášené a otevřené výzvy, technické zhodnocení majetku)

 

SHRNUTÍ - Co nezapomenout před zahájením zpracování projektového záměru na MAS Vladař a nálsedně žádosti o podporu:

 • Viz také vyhotovený manuál MAS Vladař „Jak podat žádost o podporu, projektový záměr 2021 – 2027 IROP“ - https://www.vladar.cz/soubory/texty/text_00184/913_manual_jak-podat--C5-BEadost-o-podporu_projektovy-zam-C4-9Br_2021-2027-irop.pdf
 • Žadatel podává žádosti o podporu do systému na ŘO IROP, až po vydání souhlasného stanoviska ze strany MAS Vladař
 • Tento dokument může být vydán až po úspěšném hodnocení projektových záměrů na MAS Vladař (viz příloha č. 15. Kladné vyjádření MAS o souladu se schválenou strategií CLLD, 48. výzvy IROP CLLD)
 • Projektové záměry musí splňovat podmínky výzev MAS a zároveň také 48. výzvy IROP CLLD
 • POZOR na soulad dokumentů – text výzvy, projektový záměr, směrnice hodnocení (kritéria „AK“ a „VH“), požadované přílohy výzvy MAS = soulad s dokumenty 48. výzvy IROP CLLD, hodnocení CRR IROP (uvedeny v kapitole č.4. specifických pravidlech pro žadatele a příjemce), kontrolní listy hodnocení a kontrolní listy FNaP a udržitelnosti projektu (https://www.crr.cz/dokumenty/48-vyzva-irop-vzdelavani-clld-sc5-1-aktivita-zakladni-skoly)
 • Kladné vyjádření MAS Vladař k úspěšně vyhodnocenému projektovému záměru neznamená 100% úspěšnost podané žádosti o podporu na ŘO IROP
 • POZOR – před podepsáním žádosti o podporu v systému ISKP21+ je nutné přidat „spolusignatáře“ a to určeného pracovníka MAS, který zkontroluje správnost údajů a dokumentů s vazbou na projektový záměr MAS, po té žádost podepíše a předá tak k podpisu žadateli, který provede finální kroky k podání žádosti o podporu

 

V případě dotazů, nejasností nebo řešení konkrétních případů v rámci zpracování žádosti o podporu a osnovy studie proveditelnsoti, kontaktujte: p. Nipauerová Andrea, tel: 731 416 889, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 21.6.2023