Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 12.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy II. (IROP1) 13.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy III. (IROP1)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Ze semináře pro žadatele k 12. a 13. výzvě MAS Vladař IROP

Dne 5. 11. 2019 se konal v kanceláři MAS Vladař, v Podbořanech, seminář pro žadatele ke:
12. výzvě IROP 1 / aktivita Telematika
13. výzvě IROP 1 / aktivita Bezpečnost opravy


Seminář byl rozdělen do dvou přednáškových bloků. 1. BLOK semináře byl zaměřen na aktivitu Bezpečnost dopravy, kterého se zúčastnili žadatelé, kteří budou řešit podání žádosti o podporu, a to jako zástupci obcí. 2. BLOK semináře byl zaměřen na aktivitu Telematika, který byl následně zrušen pro neúčast případných a registrovaných zájemců / žadatelů.

Za MAS Vladař poskytla věcné informace k 13. výzvě manažerka operačního programu IROP Andrea Nipauerová, dále proběhlo základní školení a seznámení žadatelů v systému ISKP 14+ / MS2014+. Tuto část můžeme za MAS Vladař uskutečnit dále jako další školení, které v případě dalšího zájmu bude po předešlé domluvě, respektive zájmu / přihášení, zajišťovat ing. Josef Ryšavý (viz. níže uvedený kontakt).

V příloze článku naleznete prezentaci k semináři výzvy, zápis ze semináře a další potřebníé přílohy jako výstup ze semináře.

 

DOTAZY ze semináře:

Dotazy na semináři byly cíleny převážně k hlavním podporovaným aktivitám, a ke způsobilosti výdajů včetně dělení CZV (celkové způsobilé výdaje) na hlavní aktivity = způsobilé výdaje minimálně 85%, vedlejší aktivity = způsobilé výdaje maximálně 15% a také uvedení případných nezpůsobilých výdajů.

Další částí dotazů směřovala na podporovanou aktivitu:

 • rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení
  • kdy cílem je zvýšit bezpečnost dopravy především pro pěší a to v trase dopravně zatížené komunikace, kde je nejčastěji řešen odklon dopravy od BUS zastávek směrem ke škole, školce, obecnímu úřadu a podobně, ale také v bezpečí dojít od takto dopravně zatížené komunikace směrem k "bytové zástavbě"
 • vždy se musí jednat o REKONSTRUKCI nebo MODERNIZACI komunikace pro PĚŠÍ, jako je:
  • stavební úpravy stávající komunikace spojené s přestavbou zemního tělesa nebo konstrukčních vrstev komunikace, jejímž výsledkem je změna nivelety, směrového vedení nebo šířkového uspořádání komunikace
  • rekonstrukce nebo modernizace se rovněž týká stavebních úprav mostních objektů
  • technické řešení musí být v souladu s platnou legislativou a technickými normami (zejména vyhláškou č. 398 / 2009 Sb., ČSN 73 6110, ČSN 73 6101, ČSN EN 13 201, TP 179, TP 170, TP 103, TP 218, TKP kapitola 15)
 

Co nezapomenout před zahájením zpracování žádosti o podporu:

 • ve směrnici č. 02 - kritéria pro formálního hodnocení a přijatelnoti projektu a věcného hodnocení, mají žadatelé uvedeny referenční dokumnety, kde je patrné do jaké části žádosti či osnovy studie proveditelnosti se mají uvést požadované informace (konrolní listy v současné době u všech výzev této části probíhaji schvalovacím procesem ŘO, jakmile budou na stránkách dostupné, budeme opět včas informovat)
 • mít k dispozici správnou verzi dokumentů (uvedeno na dokumentech: vydání ...../ platnost od.....), jako jsou Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, Osnova studie proveditelnosti_verze upravená a doplněná MAS Vladař ("Telematika", "Bezpečnost dopravy") včetně uvedených příloh jednotlivých dokumentů, veškeré potřebné informace jsou uvedeny v textacích výzev MAS Vladař
 • dodržení pravidel v rámci podporovaných cílových skupin a oprávněných žadatelů
 • rozdělení výdajů v rozpočtu na ZPŮSOBILÉ (výdaje, které jsou součástí žádosti o podporu) a NEZPŮSOBILÉ (výdaje, které nejsou součástí žádostí o podporu, ale vyplývají z mého projektu jako součást realizace a budou zcela financovány z vlastních zdrojů žadatele)
 • nahrávání povinných příloh žádosti, pokud se nějaká předepsaná / uvedená příloha neslučuje s mým záměrem / projektem / realizací, uvádí se do této přílohy, že je NERELEVANTNÍ a též se nahraje do systému k žádosti o podporu v MS2014+ / ISKP14+
 • v osnově studie proveditelnosti se doporučuje, že pokud nějaká kapitola nebo odstavec se opět neslučuje s mým projektem, nemazat tuto část, ale opět uvést informace o relevantnosti vůči požadovaným údajům
 • POZOR na samostatný modul "VEŘEJNÉ ZAKÁZKY"
 • POZOR na vazbu a soulad 12. a 13. výzvy MAS s 53. výzvou / CLLD, kdy do výzev MAS Vladař se čerpají informace a pravidla z uvedených dokuemntů, jak Specifická pravidla pro žadatele a příjemce tak Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, což je také uvedeno v každém textu výzvy MAS Vladař, viz odkaz na stránky MMR / IROP

 

V případě dotazů, nejasností nebo řešení konkrétních případů v rámci zpracování žádosti o podporu a osnovy studie proveditelnsoti, kontaktujte: p. Nipauerová Andrea, tel: 724 168 451, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

V případě technické podpopry nebo přípůadného školení systému MS2014+ / ISKP14+ kontaktujte: ing. Josef Ryšavý

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 15.11.2019