Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 5.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Ze semináře pro žadatele k 5. výzvě MAS Vladař IROP

Dne 2.5.2018 se konal v kanceláři MAS Vladař, v Podbořanech, seminář pro žadatele k 5. výzvě - "5.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1)"

Akce se zúčastnili spíše zástupci menších obcí, kde je potřeba řešit hlavně potřebný odklon dopravy od hlavních komunikací, které jsou značně dopravně vytížené. Za MAS Vladař poskytla věcné informace k výzvě manažerka operačního programu IROP Andrea Nipauerová, školení žadatelů v systému MS2014+ Josef Ryšavý.

V příloze článku naleznete prezentaci k semináři výzvy.

 

DOTAZY ze semináře:

Dotazy na semináři byly cíleny převážně k hlavním podporovaným aktivitám, a ke způsobilosti výdajů včetně dělení CZV (celkové způsobilé výdaje) na hlavní aktivity = způsobilé výdaje 85%, vedlejší aktivity = způsobilé výdaje 15% a také uvedení případných nezpůsobilých výdajů.

Další částí dotazů směřovala na podporovanou aktivitu a přesnější výklad "odklon dopravy", a to přímo:

  • rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení
    • kdy cílem je zvýšit bezpečnost dopravy především pro pěší a to v trase dopravně zatížené komunikace, kde je nejčastěji řešen odklon dopravy od BUS zastávek směrem ke škole, školce, obecnímu úřadu a podobně, ale také v bezpečí dojít od takto dopravně zatížené komunikace směrem k "bytové zástavbě"
  • vždy se musí jednat o REKONSTRUKCI nebo MODERNIZACI komunikace pro PĚŠÍ, jako je:
    • stavební úpravy stávající komunikace spojené s přestavbou zemního tělesa nebo konstrukčních vrstev komunikace, jejímž výsledkem je změna nivelety, směrového vedení nebo šířkového uspořádání komunikace
    • rekonstrukce nebo modernizace se rovněž týká stavebních úprav mostních objektů
    • technické řešení musí být v souladu s platnou legislativou a technickými normami (zejména vyhláškou č. 398 / 2009 Sb., ČSN 73 6110, ČSN 73 6101, ČSN EN 13 201, TP 179, TP 170, TP 103, TP 218, TKP kapitola 15)

V případě dotazů, nejasností nebo řešení konkrétních případů v rámci zpracování žádosti o podporu a studie proveditelnosti kontaktujte: p. Nipauerová Andrea, tel: 724 168 451, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

V případě technické podpopry v systému MS2014+ / ISKP14+ kontaktujte: ing. Josef Ryšavý

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 4.5.2018