Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Ze semináře pro žadatele k 6. výzvě MAS Vladař IROP

Dne 25.6.2018 se konal v kanceláři MAS Vladař, v Podbořanech, seminář pro žadatele k 6. výzvě - "6.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4)"

Akce se zúčastnili žadatelé, kteří mají zkušenosti v rámci sociálních principů podnikání. Za MAS Vladař poskytla věcné informace k výzvě manažerka operačního programu IROP Andrea Nipauerová, školení žadatelů v systému MS2014+ bude po idnividuální domluvě zajišťovat ing. Josef Ryšavý (viz. níže uvedený kontakt).

V příloze článku naleznete prezentaci k semináři výzvy.

 

DOTAZY ze semináře:

Dotazy na semináři byly cíleny převážně k hlavním podporovaným aktivitám a ke způsobilosti výdajů včetně dělení CZV (celkové způsobilé výdaje) a nezpůsobilé výdaje projektu.

Další část semináře a dotazů, směřovala na předané kontrolní listy, a uvedená jednotlivá kritéria, dle kterých budou hodnotitelé za MAS Vladař provádět jednotlivé kroky hodnocení. Kontrolní listy a směrnice č. 02 "kritéria pro hodnocení FNaP a věcné hodnocení" jsou dostupné ke stažení u textace výzvy MAS Vladař.

Co nezapomenout před zahájením zpracování žádosti o podporu:

  • v kontrolních listech formálního hodnocení a přijatelnoti projektu a věcného hodnocení, mají žadatelé uvedeny referenční dokumnety, kde je patrné do jaké části žádosti či podnikatelského plánu se mají uvést požadované informace
  • mít k dispozici správnou verzi dokumentů (uvedeno na dokumentech: vydání ...../ platnost od.....), jako jsou Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce včetně uvedených příloh jednotlivých dokumentů, veškeré potřebné informace jsou uvedeny v textaci výzvy MAS Vladař
  • dodržení pravidel v rámci podporovaných cílových skupin a oprávněných žadatelů
  • rozdělení výdajů v rozpočtu na ZPŮSOBILÉ (výdaje, které jsou součástí žádosti o podporu) a NEZPŮSOBILÉ (výdaje, které nejsou součástí žádostí o podporu, ale vyplývají z mého projektu jako součást realizace a budou zcela financovány z vlastních zdrojů žadatele)
  • nahrávání povinných příloh žádosti, pokud se nějaká předepsaná / uvedená příloha neslučuje s mým záměrem / projektem / realizací, uvádí se do této přílohy, že je NERELEVANTNÍ a též se nahraje do systému k žádosti o podporu v MS2014+ / ISKP14+
  • v osnově podnikatelského plánu se doporučuje, že pokud nějaká kapitola nebo odstavec se opět neslučuje s mým projektem, nemazat tuto část, ale opět uvést informace o relevantnosti vůči požadovaným údajům

V případě dotazů, nejasností nebo řešení konkrétních případů v rámci zpracování žádosti o podporu a podnikatelského plánu, kontaktujte: p. Nipauerová Andrea, tel: 724 168 451, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

V případě technické podpopry v systému MS2014+ / ISKP14+ kontaktujte: ing. Josef Ryšavý

Přílohy :

Stáhnout vše
Článek vyšel : 27.6.2018